310

10.2.310

चौपाई
భరత అత్రి అనుసాసన పాఈ. జల భాజన సబ దిఏ చలాఈ..
సానుజ ఆపు అత్రి ముని సాధూ. సహిత గఏ జహకూప అగాధూ..
పావన పాథ పున్యథల రాఖా. ప్రముదిత ప్రేమ అత్రి అస భాషా..
తాత అనాది సిద్ధ థల ఏహూ. లోపేఉ కాల బిదిత నహిం కేహూ..
తబ సేవకన్హ సరస థలు దేఖా. కిన్హ సుజల హిత కూప బిసేషా..
బిధి బస భయఉ బిస్వ ఉపకారూ. సుగమ అగమ అతి ధరమ బిచారూ..
భరతకూప అబ కహిహహిం లోగా. అతి పావన తీరథ జల జోగా..
ప్రేమ సనేమ నిమజ్జత ప్రానీ. హోఇహహిం బిమల కరమ మన బానీ..

10.1.310

चौपाई
జనక సుకృత మూరతి బైదేహీ. దసరథ సుకృత రాము ధరేం దేహీ..
ఇన్హ సమ కాు న సివ అవరాధే. కాహిం న ఇన్హ సమాన ఫల లాధే..
ఇన్హ సమ కోఉ న భయఉ జగ మాహీం. హై నహిం కతహూహోనేఉ నాహీం..
హమ సబ సకల సుకృత కై రాసీ. భఏ జగ జనమి జనకపుర బాసీ..
జిన్హ జానకీ రామ ఛబి దేఖీ. కో సుకృతీ హమ సరిస బిసేషీ..
పుని దేఖబ రఘుబీర బిఆహూ. లేబ భలీ బిధి లోచన లాహూ..
కహహిం పరసపర కోకిలబయనీం. ఏహి బిఆహబడలాభు సునయనీం..
బడం భాగ బిధి బాత బనాఈ. నయన అతిథి హోఇహహిం దోఉ భాఈ..

9.2.310

चौपाई
பரத அத்ரி அநுஸாஸந பாஈ. ஜல பாஜந ஸப திஏ சலாஈ..
ஸாநுஜ ஆபு அத்ரி முநி ஸாதூ. ஸஹித கஏ ஜஹகூப அகாதூ..
பாவந பாத புந்யதல ராகா. ப்ரமுதித ப்ரேம அத்ரி அஸ பாஷா..
தாத அநாதி ஸித்த தல ஏஹூ. லோபேஉ கால பிதித நஹிஂ கேஹூ..
தப ஸேவகந்ஹ ஸரஸ தலு தேகா. கிந்ஹ ஸுஜல ஹித கூப பிஸேஷா..
பிதி பஸ பயஉ பிஸ்வ உபகாரூ. ஸுகம அகம அதி தரம பிசாரூ..
பரதகூப அப கஹிஹஹிஂ லோகா. அதி பாவந தீரத ஜல ஜோகா..
ப்ரேம ஸநேம நிமஜ்ஜத ப்ராநீ. ஹோஇஹஹிஂ பிமல கரம மந பாநீ..

9.1.310

चौपाई
ஜநக ஸுகரித மூரதி பைதேஹீ. தஸரத ஸுகரித ராமு தரேஂ தேஹீ..
இந்ஹ ஸம காு ந ஸிவ அவராதே. காஹிஂ ந இந்ஹ ஸமாந பல லாதே..
இந்ஹ ஸம கோஉ ந பயஉ ஜக மாஹீஂ. ஹை நஹிஂ கதஹூஹோநேஉ நாஹீஂ..
ஹம ஸப ஸகல ஸுகரித கை ராஸீ. பஏ ஜக ஜநமி ஜநகபுர பாஸீ..
ஜிந்ஹ ஜாநகீ ராம சபி தேகீ. கோ ஸுகரிதீ ஹம ஸரிஸ பிஸேஷீ..
புநி தேகப ரகுபீர பிஆஹூ. லேப பலீ பிதி லோசந லாஹூ..
கஹஹிஂ பரஸபர கோகிலபயநீஂ. ஏஹி பிஆஹபட஀ லாபு ஸுநயநீஂ..
பட஀ேஂ பாக பிதி பாத பநாஈ. நயந அதிதி ஹோஇஹஹிஂ தோஉ பாஈ..

8.2.310

चौपाई
bharata atri anusāsana pāī. jala bhājana saba diē calāī..
sānuja āpu atri muni sādhū. sahita gaē jahaom kūpa agādhū..
pāvana pātha punyathala rākhā. pramudita prēma atri asa bhāṣā..
tāta anādi siddha thala ēhū. lōpēu kāla bidita nahiṃ kēhū..
taba sēvakanha sarasa thalu dēkhā. kinha sujala hita kūpa bisēṣā..
bidhi basa bhayau bisva upakārū. sugama agama ati dharama bicārū..
bharatakūpa aba kahihahiṃ lōgā. ati pāvana tīratha jala jōgā..
prēma sanēma nimajjata prānī. hōihahiṃ bimala karama mana bānī..

8.1.310

चौपाई
janaka sukṛta mūrati baidēhī. dasaratha sukṛta rāmu dharēṃ dēhī..
inha sama kāomhu na siva avarādhē. kāhiṃ na inha samāna phala lādhē..
inha sama kōu na bhayau jaga māhīṃ. hai nahiṃ katahūom hōnēu nāhīṃ..
hama saba sakala sukṛta kai rāsī. bhaē jaga janami janakapura bāsī..
jinha jānakī rāma chabi dēkhī. kō sukṛtī hama sarisa bisēṣī..
puni dēkhaba raghubīra biāhū. lēba bhalī bidhi lōcana lāhū..
kahahiṃ parasapara kōkilabayanīṃ. ēhi biāhaom baḍa lābhu sunayanīṃ..

7.2.310

चौपाई
ਭਰਤ ਅਤ੍ਰਿ ਅਨੁਸਾਸਨ ਪਾਈ। ਜਲ ਭਾਜਨ ਸਬ ਦਿਏ ਚਲਾਈ।।
ਸਾਨੁਜ ਆਪੁ ਅਤ੍ਰਿ ਮੁਨਿ ਸਾਧੂ। ਸਹਿਤ ਗਏ ਜਹਕੂਪ ਅਗਾਧੂ।।
ਪਾਵਨ ਪਾਥ ਪੁਨ੍ਯਥਲ ਰਾਖਾ। ਪ੍ਰਮੁਦਿਤ ਪ੍ਰੇਮ ਅਤ੍ਰਿ ਅਸ ਭਾਸ਼ਾ।।
ਤਾਤ ਅਨਾਦਿ ਸਿਦ੍ਧ ਥਲ ਏਹੂ। ਲੋਪੇਉ ਕਾਲ ਬਿਦਿਤ ਨਹਿਂ ਕੇਹੂ।।
ਤਬ ਸੇਵਕਨ੍ਹ ਸਰਸ ਥਲੁ ਦੇਖਾ। ਕਿਨ੍ਹ ਸੁਜਲ ਹਿਤ ਕੂਪ ਬਿਸੇਸ਼ਾ।।
ਬਿਧਿ ਬਸ ਭਯਉ ਬਿਸ੍ਵ ਉਪਕਾਰੂ। ਸੁਗਮ ਅਗਮ ਅਤਿ ਧਰਮ ਬਿਚਾਰੂ।।
ਭਰਤਕੂਪ ਅਬ ਕਹਿਹਹਿਂ ਲੋਗਾ। ਅਤਿ ਪਾਵਨ ਤੀਰਥ ਜਲ ਜੋਗਾ।।
ਪ੍ਰੇਮ ਸਨੇਮ ਨਿਮਜ੍ਜਤ ਪ੍ਰਾਨੀ। ਹੋਇਹਹਿਂ ਬਿਮਲ ਕਰਮ ਮਨ ਬਾਨੀ।।

7.1.310

चौपाई
ਜਨਕ ਸੁਕਰਿਤ ਮੂਰਤਿ ਬੈਦੇਹੀ। ਦਸਰਥ ਸੁਕਰਿਤ ਰਾਮੁ ਧਰੇਂ ਦੇਹੀ।।
ਇਨ੍ਹ ਸਮ ਕਾੁ ਨ ਸਿਵ ਅਵਰਾਧੇ। ਕਾਹਿਂ ਨ ਇਨ੍ਹ ਸਮਾਨ ਫਲ ਲਾਧੇ।।
ਇਨ੍ਹ ਸਮ ਕੋਉ ਨ ਭਯਉ ਜਗ ਮਾਹੀਂ। ਹੈ ਨਹਿਂ ਕਤਹੂਹੋਨੇਉ ਨਾਹੀਂ।।
ਹਮ ਸਬ ਸਕਲ ਸੁਕਰਿਤ ਕੈ ਰਾਸੀ। ਭਏ ਜਗ ਜਨਮਿ ਜਨਕਪੁਰ ਬਾਸੀ।।
ਜਿਨ੍ਹ ਜਾਨਕੀ ਰਾਮ ਛਬਿ ਦੇਖੀ। ਕੋ ਸੁਕਰਿਤੀ ਹਮ ਸਰਿਸ ਬਿਸੇਸ਼ੀ।।
ਪੁਨਿ ਦੇਖਬ ਰਘੁਬੀਰ ਬਿਆਹੂ। ਲੇਬ ਭਲੀ ਬਿਧਿ ਲੋਚਨ ਲਾਹੂ।।
ਕਹਹਿਂ ਪਰਸਪਰ ਕੋਕਿਲਬਯਨੀਂ। ਏਹਿ ਬਿਆਹਬਡ਼ ਲਾਭੁ ਸੁਨਯਨੀਂ।।
ਬਡ਼ੇਂ ਭਾਗ ਬਿਧਿ ਬਾਤ ਬਨਾਈ। ਨਯਨ ਅਤਿਥਿ ਹੋਇਹਹਿਂ ਦੋਉ ਭਾਈ।।

6.2.310

चौपाई
ଭରତ ଅତ୍ରି ଅନୁସାସନ ପାଈ| ଜଲ ଭାଜନ ସବ ଦିଏ ଚଲାଈ||
ସାନୁଜ ଆପୁ ଅତ୍ରି ମୁନି ସାଧୂ| ସହିତ ଗଏ ଜହକୂପ ଅଗାଧୂ||
ପାବନ ପାଥ ପୁନ୍ଯଥଲ ରାଖା| ପ୍ରମୁଦିତ ପ୍ରେମ ଅତ୍ରି ଅସ ଭାଷା||
ତାତ ଅନାଦି ସିଦ୍ଧ ଥଲ ଏହୂ| ଲୋପେଉ କାଲ ବିଦିତ ନହିଂ କେହୂ||
ତବ ସେବକନ୍ହ ସରସ ଥଲୁ ଦେଖା| କିନ୍ହ ସୁଜଲ ହିତ କୂପ ବିସେଷା||
ବିଧି ବସ ଭଯଉ ବିସ୍ବ ଉପକାରୂ| ସୁଗମ ଅଗମ ଅତି ଧରମ ବିଚାରୂ||
ଭରତକୂପ ଅବ କହିହହିଂ ଲୋଗା| ଅତି ପାବନ ତୀରଥ ଜଲ ଜୋଗା||
ପ୍ରେମ ସନେମ ନିମଜ୍ଜତ ପ୍ରାନୀ| ହୋଇହହିଂ ବିମଲ କରମ ମନ ବାନୀ||

6.1.310

चौपाई
ଜନକ ସୁକୃତ ମୂରତି ବୈଦେହୀ| ଦସରଥ ସୁକୃତ ରାମୁ ଧରେଂ ଦେହୀ||
ଇନ୍ହ ସମ କାୁ ନ ସିବ ଅବରାଧେ| କାହିଂ ନ ଇନ୍ହ ସମାନ ଫଲ ଲାଧେ||
ଇନ୍ହ ସମ କୋଉ ନ ଭଯଉ ଜଗ ମାହୀଂ| ହୈ ନହିଂ କତହୂହୋନେଉ ନାହୀଂ||
ହମ ସବ ସକଲ ସୁକୃତ କୈ ରାସୀ| ଭଏ ଜଗ ଜନମି ଜନକପୁର ବାସୀ||
ଜିନ୍ହ ଜାନକୀ ରାମ ଛବି ଦେଖୀ| କୋ ସୁକୃତୀ ହମ ସରିସ ବିସେଷୀ||
ପୁନି ଦେଖବ ରଘୁବୀର ବିଆହୂ| ଲେବ ଭଲୀ ବିଧି ଲୋଚନ ଲାହୂ||
କହହିଂ ପରସପର କୋକିଲବଯନୀଂ| ଏହି ବିଆହବଡ଼ ଲାଭୁ ସୁନଯନୀଂ||
ବଡ଼େଂ ଭାଗ ବିଧି ବାତ ବନାଈ| ନଯନ ଅତିଥି ହୋଇହହିଂ ଦୋଉ ଭାଈ||

Pages

Subscribe to RSS - 310