311

5.2.311

चौपाई
കഹത ധരമ ഇതിഹാസ സപ്രീതീ. ഭയഉ ഭോരു നിസി സോ സുഖ ബീതീ..
നിത്യ നിബാഹി ഭരത ദോഉ ഭാഈ. രാമ അത്രി ഗുര ആയസു പാഈ..
സഹിത സമാജ സാജ സബ സാദേം. ചലേ രാമ ബന അടന പയാദേം..
കോമല ചരന ചലത ബിനു പനഹീം. ഭഇ മൃദു ഭൂമി സകുചി മന മനഹീം..
കുസ കംടക കാരീം കുരാഈം. കടുക കഠോര കുബസ്തു ദുരാഈം..
മഹി മംജുല മൃദു മാരഗ കീന്ഹേ. ബഹത സമീര ത്രിബിധ സുഖ ലീന്ഹേ..
സുമന ബരഷി സുര ഘന കരി ഛാഹീം. ബിടപ ഫൂലി ഫലി തൃന മൃദുതാഹീം..
മൃഗ ബിലോകി ഖഗ ബോലി സുബാനീ. സേവഹിം സകല രാമ പ്രിയ ജാനീ..

5.1.311

चौपाई
ബിബിധ ഭാി ഹോഇഹി പഹുനാഈ. പ്രിയ ന കാഹി അസ സാസുര മാഈ..
തബ തബ രാമ ലഖനഹി നിഹാരീ. ഹോഇഹഹിം സബ പുര ലോഗ സുഖാരീ..
സഖി ജസ രാമ ലഖനകര ജോടാ. തൈസേഇ ഭൂപ സംഗ ദുഇ ഢോടാ..
സ്യാമ ഗൌര സബ അംഗ സുഹാഏ. തേ സബ കഹഹിം ദേഖി ജേ ആഏ..
കഹാ ഏക മൈം ആജു നിഹാരേ. ജനു ബിരംചി നിജ ഹാഥ സാരേ..
ഭരതു രാമഹീ കീ അനുഹാരീ. സഹസാ ലഖി ന സകഹിം നര നാരീ..
ലഖനു സത്രുസൂദനു ഏകരൂപാ. നഖ സിഖ തേ സബ അംഗ അനൂപാ..
മന ഭാവഹിം മുഖ ബരനി ന ജാഹീം. ഉപമാ കഹുത്രിഭുവന കോഉ നാഹീം..

4.2.311

चौपाई
ಕಹತ ಧರಮ ಇತಿಹಾಸ ಸಪ್ರೀತೀ. ಭಯಉ ಭೋರು ನಿಸಿ ಸೋ ಸುಖ ಬೀತೀ..
ನಿತ್ಯ ನಿಬಾಹಿ ಭರತ ದೋಉ ಭಾಈ. ರಾಮ ಅತ್ರಿ ಗುರ ಆಯಸು ಪಾಈ..
ಸಹಿತ ಸಮಾಜ ಸಾಜ ಸಬ ಸಾದೇಂ. ಚಲೇ ರಾಮ ಬನ ಅಟನ ಪಯಾದೇಂ..
ಕೋಮಲ ಚರನ ಚಲತ ಬಿನು ಪನಹೀಂ. ಭಇ ಮೃದು ಭೂಮಿ ಸಕುಚಿ ಮನ ಮನಹೀಂ..
ಕುಸ ಕಂಟಕ ಕಾರೀಂ ಕುರಾಈಂ. ಕಟುಕ ಕಠೋರ ಕುಬಸ್ತು ದುರಾಈಂ..
ಮಹಿ ಮಂಜುಲ ಮೃದು ಮಾರಗ ಕೀನ್ಹೇ. ಬಹತ ಸಮೀರ ತ್ರಿಬಿಧ ಸುಖ ಲೀನ್ಹೇ..
ಸುಮನ ಬರಷಿ ಸುರ ಘನ ಕರಿ ಛಾಹೀಂ. ಬಿಟಪ ಫೂಲಿ ಫಲಿ ತೃನ ಮೃದುತಾಹೀಂ..
ಮೃಗ ಬಿಲೋಕಿ ಖಗ ಬೋಲಿ ಸುಬಾನೀ. ಸೇವಹಿಂ ಸಕಲ ರಾಮ ಪ್ರಿಯ ಜಾನೀ..

4.1.311

चौपाई
ಬಿಬಿಧ ಭಾಿ ಹೋಇಹಿ ಪಹುನಾಈ. ಪ್ರಿಯ ನ ಕಾಹಿ ಅಸ ಸಾಸುರ ಮಾಈ..
ತಬ ತಬ ರಾಮ ಲಖನಹಿ ನಿಹಾರೀ. ಹೋಇಹಹಿಂ ಸಬ ಪುರ ಲೋಗ ಸುಖಾರೀ..
ಸಖಿ ಜಸ ರಾಮ ಲಖನಕರ ಜೋಟಾ. ತೈಸೇಇ ಭೂಪ ಸಂಗ ದುಇ ಢೋಟಾ..
ಸ್ಯಾಮ ಗೌರ ಸಬ ಅಂಗ ಸುಹಾಏ. ತೇ ಸಬ ಕಹಹಿಂ ದೇಖಿ ಜೇ ಆಏ..
ಕಹಾ ಏಕ ಮೈಂ ಆಜು ನಿಹಾರೇ. ಜನು ಬಿರಂಚಿ ನಿಜ ಹಾಥ ಸಾರೇ..
ಭರತು ರಾಮಹೀ ಕೀ ಅನುಹಾರೀ. ಸಹಸಾ ಲಖಿ ನ ಸಕಹಿಂ ನರ ನಾರೀ..
ಲಖನು ಸತ್ರುಸೂದನು ಏಕರೂಪಾ. ನಖ ಸಿಖ ತೇ ಸಬ ಅಂಗ ಅನೂಪಾ..
ಮನ ಭಾವಹಿಂ ಮುಖ ಬರನಿ ನ ಜಾಹೀಂ. ಉಪಮಾ ಕಹುತ್ರಿಭುವನ ಕೋಉ ನಾಹೀಂ..

3.2.311

चौपाई
કહત ધરમ ઇતિહાસ સપ્રીતી। ભયઉ ભોરુ નિસિ સો સુખ બીતી।।
નિત્ય નિબાહિ ભરત દોઉ ભાઈ। રામ અત્રિ ગુર આયસુ પાઈ।।
સહિત સમાજ સાજ સબ સાદેં। ચલે રામ બન અટન પયાદેં।।
કોમલ ચરન ચલત બિનુ પનહીં। ભઇ મૃદુ ભૂમિ સકુચિ મન મનહીં।।
કુસ કંટક કારીં કુરાઈં। કટુક કઠોર કુબસ્તુ દુરાઈં।।
મહિ મંજુલ મૃદુ મારગ કીન્હે। બહત સમીર ત્રિબિધ સુખ લીન્હે।।
સુમન બરષિ સુર ઘન કરિ છાહીં। બિટપ ફૂલિ ફલિ તૃન મૃદુતાહીં।।
મૃગ બિલોકિ ખગ બોલિ સુબાની। સેવહિં સકલ રામ પ્રિય જાની।।

3.1.311

चौपाई
બિબિધ ભાિ હોઇહિ પહુનાઈ। પ્રિય ન કાહિ અસ સાસુર માઈ।।
તબ તબ રામ લખનહિ નિહારી। હોઇહહિં સબ પુર લોગ સુખારી।।
સખિ જસ રામ લખનકર જોટા। તૈસેઇ ભૂપ સંગ દુઇ ઢોટા।।
સ્યામ ગૌર સબ અંગ સુહાએ। તે સબ કહહિં દેખિ જે આએ।।
કહા એક મૈં આજુ નિહારે। જનુ બિરંચિ નિજ હાથ સારે।।
ભરતુ રામહી કી અનુહારી। સહસા લખિ ન સકહિં નર નારી।।
લખનુ સત્રુસૂદનુ એકરૂપા। નખ સિખ તે સબ અંગ અનૂપા।।
મન ભાવહિં મુખ બરનિ ન જાહીં। ઉપમા કહુત્રિભુવન કોઉ નાહીં।।

2.2.311

चौपाई
কহত ধরম ইতিহাস সপ্রীতী৷ ভযউ ভোরু নিসি সো সুখ বীতী৷৷
নিত্য নিবাহি ভরত দোউ ভাঈ৷ রাম অত্রি গুর আযসু পাঈ৷৷
সহিত সমাজ সাজ সব সাদেং৷ চলে রাম বন অটন পযাদেং৷৷
কোমল চরন চলত বিনু পনহীং৷ ভই মৃদু ভূমি সকুচি মন মনহীং৷৷
কুস কংটক কারীং কুরাঈং৷ কটুক কঠোর কুবস্তু দুরাঈং৷৷
মহি মংজুল মৃদু মারগ কীন্হে৷ বহত সমীর ত্রিবিধ সুখ লীন্হে৷৷
সুমন বরষি সুর ঘন করি ছাহীং৷ বিটপ ফূলি ফলি তৃন মৃদুতাহীং৷৷
মৃগ বিলোকি খগ বোলি সুবানী৷ সেবহিং সকল রাম প্রিয জানী৷৷

2.1.311

चौपाई
বিবিধ ভাি হোইহি পহুনাঈ৷ প্রিয ন কাহি অস সাসুর মাঈ৷৷
তব তব রাম লখনহি নিহারী৷ হোইহহিং সব পুর লোগ সুখারী৷৷
সখি জস রাম লখনকর জোটা৷ তৈসেই ভূপ সংগ দুই ঢোটা৷৷
স্যাম গৌর সব অংগ সুহাএ৷ তে সব কহহিং দেখি জে আএ৷৷
কহা এক মৈং আজু নিহারে৷ জনু বিরংচি নিজ হাথ সারে৷৷
ভরতু রামহী কী অনুহারী৷ সহসা লখি ন সকহিং নর নারী৷৷
লখনু সত্রুসূদনু একরূপা৷ নখ সিখ তে সব অংগ অনূপা৷৷
মন ভাবহিং মুখ বরনি ন জাহীং৷ উপমা কহুত্রিভুবন কোউ নাহীং৷৷

1.2.311

चौपाई
कहत धरम इतिहास सप्रीती। भयउ भोरु निसि सो सुख बीती।।
नित्य निबाहि भरत दोउ भाई। राम अत्रि गुर आयसु पाई।।
सहित समाज साज सब सादें। चले राम बन अटन पयादें।।
कोमल चरन चलत बिनु पनहीं। भइ मृदु भूमि सकुचि मन मनहीं।।
कुस कंटक काँकरीं कुराईं। कटुक कठोर कुबस्तु दुराईं।।
महि मंजुल मृदु मारग कीन्हे। बहत समीर त्रिबिध सुख लीन्हे।।
सुमन बरषि सुर घन करि छाहीं। बिटप फूलि फलि तृन मृदुताहीं।।
मृग बिलोकि खग बोलि सुबानी। सेवहिं सकल राम प्रिय जानी।।

दोहा/सोरठा

1.1.311

चौपाई
बिबिध भाँति होइहि पहुनाई। प्रिय न काहि अस सासुर माई।।
तब तब राम लखनहि निहारी। होइहहिं सब पुर लोग सुखारी।।
सखि जस राम लखनकर जोटा। तैसेइ भूप संग दुइ ढोटा।।
स्याम गौर सब अंग सुहाए। ते सब कहहिं देखि जे आए।।
कहा एक मैं आजु निहारे। जनु बिरंचि निज हाथ सँवारे।।
भरतु रामही की अनुहारी। सहसा लखि न सकहिं नर नारी।।
लखनु सत्रुसूदनु एकरूपा। नख सिख ते सब अंग अनूपा।।
मन भावहिं मुख बरनि न जाहीं। उपमा कहुँ त्रिभुवन कोउ नाहीं।।

Pages

Subscribe to RSS - 311