311

10.2.311

चौपाई
కహత ధరమ ఇతిహాస సప్రీతీ. భయఉ భోరు నిసి సో సుఖ బీతీ..
నిత్య నిబాహి భరత దోఉ భాఈ. రామ అత్రి గుర ఆయసు పాఈ..
సహిత సమాజ సాజ సబ సాదేం. చలే రామ బన అటన పయాదేం..
కోమల చరన చలత బిను పనహీం. భఇ మృదు భూమి సకుచి మన మనహీం..
కుస కంటక కారీం కురాఈం. కటుక కఠోర కుబస్తు దురాఈం..
మహి మంజుల మృదు మారగ కీన్హే. బహత సమీర త్రిబిధ సుఖ లీన్హే..
సుమన బరషి సుర ఘన కరి ఛాహీం. బిటప ఫూలి ఫలి తృన మృదుతాహీం..
మృగ బిలోకి ఖగ బోలి సుబానీ. సేవహిం సకల రామ ప్రియ జానీ..

10.1.311

चौपाई
బిబిధ భాి హోఇహి పహునాఈ. ప్రియ న కాహి అస సాసుర మాఈ..
తబ తబ రామ లఖనహి నిహారీ. హోఇహహిం సబ పుర లోగ సుఖారీ..
సఖి జస రామ లఖనకర జోటా. తైసేఇ భూప సంగ దుఇ ఢోటా..
స్యామ గౌర సబ అంగ సుహాఏ. తే సబ కహహిం దేఖి జే ఆఏ..
కహా ఏక మైం ఆజు నిహారే. జను బిరంచి నిజ హాథ సారే..
భరతు రామహీ కీ అనుహారీ. సహసా లఖి న సకహిం నర నారీ..
లఖను సత్రుసూదను ఏకరూపా. నఖ సిఖ తే సబ అంగ అనూపా..
మన భావహిం ముఖ బరని న జాహీం. ఉపమా కహుత్రిభువన కోఉ నాహీం..

9.2.311

चौपाई
கஹத தரம இதிஹாஸ ஸப்ரீதீ. பயஉ போரு நிஸி ஸோ ஸுக பீதீ..
நித்ய நிபாஹி பரத தோஉ பாஈ. ராம அத்ரி குர ஆயஸு பாஈ..
ஸஹித ஸமாஜ ஸாஜ ஸப ஸாதேஂ. சலே ராம பந அடந பயாதேஂ..
கோமல சரந சலத பிநு பநஹீஂ. பஇ மரிது பூமி ஸகுசி மந மநஹீஂ..
குஸ கஂடக காரீஂ குராஈஂ. கடுக கடோர குபஸ்து துராஈஂ..
மஹி மஂஜுல மரிது மாரக கீந்ஹே. பஹத ஸமீர த்ரிபித ஸுக லீந்ஹே..
ஸுமந பரஷி ஸுர கந கரி சாஹீஂ. பிடப பூலி பலி தரிந மரிதுதாஹீஂ..
மரிக பிலோகி கக போலி ஸுபாநீ. ஸேவஹிஂ ஸகல ராம ப்ரிய ஜாநீ..

9.1.311

चौपाई
பிபித பாி ஹோஇஹி பஹுநாஈ. ப்ரிய ந காஹி அஸ ஸாஸுர மாஈ..
தப தப ராம லகநஹி நிஹாரீ. ஹோஇஹஹிஂ ஸப புர லோக ஸுகாரீ..
ஸகி ஜஸ ராம லகநகர ஜோடா. தைஸேஇ பூப ஸஂக துஇ டோடா..
ஸ்யாம கௌர ஸப அஂக ஸுஹாஏ. தே ஸப கஹஹிஂ தேகி ஜே ஆஏ..
கஹா ஏக மைஂ ஆஜு நிஹாரே. ஜநு பிரஂசி நிஜ ஹாத ஸாரே..
பரது ராமஹீ கீ அநுஹாரீ. ஸஹஸா லகி ந ஸகஹிஂ நர நாரீ..
லகநு ஸத்ருஸூதநு ஏகரூபா. நக ஸிக தே ஸப அஂக அநூபா..
மந பாவஹிஂ முக பரநி ந ஜாஹீஂ. உபமா கஹுத்ரிபுவந கோஉ நாஹீஂ..

8.2.311

चौपाई
kahata dharama itihāsa saprītī. bhayau bhōru nisi sō sukha bītī..
nitya nibāhi bharata dōu bhāī. rāma atri gura āyasu pāī..
sahita samāja sāja saba sādēṃ. calē rāma bana aṭana payādēṃ..
kōmala carana calata binu panahīṃ. bhai mṛdu bhūmi sakuci mana manahīṃ..
kusa kaṃṭaka kāomkarīṃ kurāīṃ. kaṭuka kaṭhōra kubastu durāīṃ..
mahi maṃjula mṛdu māraga kīnhē. bahata samīra tribidha sukha līnhē..
sumana baraṣi sura ghana kari chāhīṃ. biṭapa phūli phali tṛna mṛdutāhīṃ..

8.1.311

चौपाई
bibidha bhāomti hōihi pahunāī. priya na kāhi asa sāsura māī..
taba taba rāma lakhanahi nihārī. hōihahiṃ saba pura lōga sukhārī..
sakhi jasa rāma lakhanakara jōṭā. taisēi bhūpa saṃga dui ḍhōṭā..
syāma gaura saba aṃga suhāē. tē saba kahahiṃ dēkhi jē āē..
kahā ēka maiṃ āju nihārē. janu biraṃci nija hātha saomvārē..
bharatu rāmahī kī anuhārī. sahasā lakhi na sakahiṃ nara nārī..
lakhanu satrusūdanu ēkarūpā. nakha sikha tē saba aṃga anūpā..
mana bhāvahiṃ mukha barani na jāhīṃ. upamā kahuom tribhuvana kōu nāhīṃ..

7.2.311

चौपाई
ਕਹਤ ਧਰਮ ਇਤਿਹਾਸ ਸਪ੍ਰੀਤੀ। ਭਯਉ ਭੋਰੁ ਨਿਸਿ ਸੋ ਸੁਖ ਬੀਤੀ।।
ਨਿਤ੍ਯ ਨਿਬਾਹਿ ਭਰਤ ਦੋਉ ਭਾਈ। ਰਾਮ ਅਤ੍ਰਿ ਗੁਰ ਆਯਸੁ ਪਾਈ।।
ਸਹਿਤ ਸਮਾਜ ਸਾਜ ਸਬ ਸਾਦੇਂ। ਚਲੇ ਰਾਮ ਬਨ ਅਟਨ ਪਯਾਦੇਂ।।
ਕੋਮਲ ਚਰਨ ਚਲਤ ਬਿਨੁ ਪਨਹੀਂ। ਭਇ ਮਰਿਦੁ ਭੂਮਿ ਸਕੁਚਿ ਮਨ ਮਨਹੀਂ।।
ਕੁਸ ਕਂਟਕ ਕਾਰੀਂ ਕੁਰਾਈਂ। ਕਟੁਕ ਕਠੋਰ ਕੁਬਸ੍ਤੁ ਦੁਰਾਈਂ।।
ਮਹਿ ਮਂਜੁਲ ਮਰਿਦੁ ਮਾਰਗ ਕੀਨ੍ਹੇ। ਬਹਤ ਸਮੀਰ ਤ੍ਰਿਬਿਧ ਸੁਖ ਲੀਨ੍ਹੇ।।
ਸੁਮਨ ਬਰਸ਼ਿ ਸੁਰ ਘਨ ਕਰਿ ਛਾਹੀਂ। ਬਿਟਪ ਫੂਲਿ ਫਲਿ ਤਰਿਨ ਮਰਿਦੁਤਾਹੀਂ।।
ਮਰਿਗ ਬਿਲੋਕਿ ਖਗ ਬੋਲਿ ਸੁਬਾਨੀ। ਸੇਵਹਿਂ ਸਕਲ ਰਾਮ ਪ੍ਰਿਯ ਜਾਨੀ।।

7.1.311

चौपाई
ਬਿਬਿਧ ਭਾਿ ਹੋਇਹਿ ਪਹੁਨਾਈ। ਪ੍ਰਿਯ ਨ ਕਾਹਿ ਅਸ ਸਾਸੁਰ ਮਾਈ।।
ਤਬ ਤਬ ਰਾਮ ਲਖਨਹਿ ਨਿਹਾਰੀ। ਹੋਇਹਹਿਂ ਸਬ ਪੁਰ ਲੋਗ ਸੁਖਾਰੀ।।
ਸਖਿ ਜਸ ਰਾਮ ਲਖਨਕਰ ਜੋਟਾ। ਤੈਸੇਇ ਭੂਪ ਸਂਗ ਦੁਇ ਢੋਟਾ।।
ਸ੍ਯਾਮ ਗੌਰ ਸਬ ਅਂਗ ਸੁਹਾਏ। ਤੇ ਸਬ ਕਹਹਿਂ ਦੇਖਿ ਜੇ ਆਏ।।
ਕਹਾ ਏਕ ਮੈਂ ਆਜੁ ਨਿਹਾਰੇ। ਜਨੁ ਬਿਰਂਚਿ ਨਿਜ ਹਾਥ ਸਾਰੇ।।
ਭਰਤੁ ਰਾਮਹੀ ਕੀ ਅਨੁਹਾਰੀ। ਸਹਸਾ ਲਖਿ ਨ ਸਕਹਿਂ ਨਰ ਨਾਰੀ।।
ਲਖਨੁ ਸਤ੍ਰੁਸੂਦਨੁ ਏਕਰੂਪਾ। ਨਖ ਸਿਖ ਤੇ ਸਬ ਅਂਗ ਅਨੂਪਾ।।
ਮਨ ਭਾਵਹਿਂ ਮੁਖ ਬਰਨਿ ਨ ਜਾਹੀਂ। ਉਪਮਾ ਕਹੁਤ੍ਰਿਭੁਵਨ ਕੋਉ ਨਾਹੀਂ।।

6.2.311

चौपाई
କହତ ଧରମ ଇତିହାସ ସପ୍ରୀତୀ| ଭଯଉ ଭୋରୁ ନିସି ସୋ ସୁଖ ବୀତୀ||
ନିତ୍ଯ ନିବାହି ଭରତ ଦୋଉ ଭାଈ| ରାମ ଅତ୍ରି ଗୁର ଆଯସୁ ପାଈ||
ସହିତ ସମାଜ ସାଜ ସବ ସାଦେଂ| ଚଲେ ରାମ ବନ ଅଟନ ପଯାଦେଂ||
କୋମଲ ଚରନ ଚଲତ ବିନୁ ପନହୀଂ| ଭଇ ମୃଦୁ ଭୂମି ସକୁଚି ମନ ମନହୀଂ||
କୁସ କଂଟକ କାରୀଂ କୁରାଈଂ| କଟୁକ କଠୋର କୁବସ୍ତୁ ଦୁରାଈଂ||
ମହି ମଂଜୁଲ ମୃଦୁ ମାରଗ କୀନ୍ହେ| ବହତ ସମୀର ତ୍ରିବିଧ ସୁଖ ଲୀନ୍ହେ||
ସୁମନ ବରଷି ସୁର ଘନ କରି ଛାହୀଂ| ବିଟପ ଫୂଲି ଫଲି ତୃନ ମୃଦୁତାହୀଂ||
ମୃଗ ବିଲୋକି ଖଗ ବୋଲି ସୁବାନୀ| ସେବହିଂ ସକଲ ରାମ ପ୍ରିଯ ଜାନୀ||

6.1.311

चौपाई
ବିବିଧ ଭାି ହୋଇହି ପହୁନାଈ| ପ୍ରିଯ ନ କାହି ଅସ ସାସୁର ମାଈ||
ତବ ତବ ରାମ ଲଖନହି ନିହାରୀ| ହୋଇହହିଂ ସବ ପୁର ଲୋଗ ସୁଖାରୀ||
ସଖି ଜସ ରାମ ଲଖନକର ଜୋଟା| ତୈସେଇ ଭୂପ ସଂଗ ଦୁଇ ଢୋଟା||
ସ୍ଯାମ ଗୌର ସବ ଅଂଗ ସୁହାଏ| ତେ ସବ କହହିଂ ଦେଖି ଜେ ଆଏ||
କହା ଏକ ମୈଂ ଆଜୁ ନିହାରେ| ଜନୁ ବିରଂଚି ନିଜ ହାଥ ସାରେ||
ଭରତୁ ରାମହୀ କୀ ଅନୁହାରୀ| ସହସା ଲଖି ନ ସକହିଂ ନର ନାରୀ||
ଲଖନୁ ସତ୍ରୁସୂଦନୁ ଏକରୂପା| ନଖ ସିଖ ତେ ସବ ଅଂଗ ଅନୂପା||
ମନ ଭାବହିଂ ମୁଖ ବରନି ନ ଜାହୀଂ| ଉପମା କହୁତ୍ରିଭୁବନ କୋଉ ନାହୀଂ||

Pages

Subscribe to RSS - 311