313

5.2.313

चौपाई
ഭോര ന്ഹാഇ സബു ജുരാ സമാജൂ. ഭരത ഭൂമിസുര തേരഹുതി രാജൂ..
ഭല ദിന ആജു ജാനി മന മാഹീം. രാമു കൃപാല കഹത സകുചാഹീം..
ഗുര നൃപ ഭരത സഭാ അവലോകീ. സകുചി രാമ ഫിരി അവനി ബിലോകീ..
സീല സരാഹി സഭാ സബ സോചീ. കഹുന രാമ സമ സ്വാമി സോചീ..
ഭരത സുജാന രാമ രുഖ ദേഖീ. ഉഠി സപ്രേമ ധരി ധീര ബിസേഷീ..
കരി ദംഡവത കഹത കര ജോരീ. രാഖീം നാഥ സകല രുചി മോരീ..
മോഹി ലഗി സഹേഉ സബഹിം സംതാപൂ. ബഹുത ഭാി ദുഖു പാവാ ആപൂ..
അബ ഗോസാഇമോഹി ദേഉ രജാഈ. സേവൌം അവധ അവധി ഭരി ജാഈ..

5.1.313

चौपाई
ഉപരോഹിതഹി കഹേഉ നരനാഹാ. അബ ബിലംബ കര കാരനു കാഹാ..
സതാനംദ തബ സചിവ ബോലാഏ. മംഗല സകല സാജി സബ ല്യാഏ..
സംഖ നിസാന പനവ ബഹു ബാജേ. മംഗല കലസ സഗുന സുഭ സാജേ..
സുഭഗ സുആസിനി ഗാവഹിം ഗീതാ. കരഹിം ബേദ ധുനി ബിപ്ര പുനീതാ..
ലേന ചലേ സാദര ഏഹി ഭാീ. ഗഏ ജഹാജനവാസ ബരാതീ..
കോസലപതി കര ദേഖി സമാജൂ. അതി ലഘു ലാഗ തിന്ഹഹി സുരരാജൂ..
ഭയഉ സമഉ അബ ധാരിഅ പാഊ. യഹ സുനി പരാ നിസാനഹിം ഘാഊ..
ഗുരഹി പൂഛി കരി കുല ബിധി രാജാ. ചലേ സംഗ മുനി സാധു സമാജാ..

4.2.313

चौपाई
ಭೋರ ನ್ಹಾಇ ಸಬು ಜುರಾ ಸಮಾಜೂ. ಭರತ ಭೂಮಿಸುರ ತೇರಹುತಿ ರಾಜೂ..
ಭಲ ದಿನ ಆಜು ಜಾನಿ ಮನ ಮಾಹೀಂ. ರಾಮು ಕೃಪಾಲ ಕಹತ ಸಕುಚಾಹೀಂ..
ಗುರ ನೃಪ ಭರತ ಸಭಾ ಅವಲೋಕೀ. ಸಕುಚಿ ರಾಮ ಫಿರಿ ಅವನಿ ಬಿಲೋಕೀ..
ಸೀಲ ಸರಾಹಿ ಸಭಾ ಸಬ ಸೋಚೀ. ಕಹುನ ರಾಮ ಸಮ ಸ್ವಾಮಿ ಸೋಚೀ..
ಭರತ ಸುಜಾನ ರಾಮ ರುಖ ದೇಖೀ. ಉಠಿ ಸಪ್ರೇಮ ಧರಿ ಧೀರ ಬಿಸೇಷೀ..
ಕರಿ ದಂಡವತ ಕಹತ ಕರ ಜೋರೀ. ರಾಖೀಂ ನಾಥ ಸಕಲ ರುಚಿ ಮೋರೀ..
ಮೋಹಿ ಲಗಿ ಸಹೇಉ ಸಬಹಿಂ ಸಂತಾಪೂ. ಬಹುತ ಭಾಿ ದುಖು ಪಾವಾ ಆಪೂ..
ಅಬ ಗೋಸಾಇಮೋಹಿ ದೇಉ ರಜಾಈ. ಸೇವೌಂ ಅವಧ ಅವಧಿ ಭರಿ ಜಾಈ..

4.1.313

चौपाई
ಉಪರೋಹಿತಹಿ ಕಹೇಉ ನರನಾಹಾ. ಅಬ ಬಿಲಂಬ ಕರ ಕಾರನು ಕಾಹಾ..
ಸತಾನಂದ ತಬ ಸಚಿವ ಬೋಲಾಏ. ಮಂಗಲ ಸಕಲ ಸಾಜಿ ಸಬ ಲ್ಯಾಏ..
ಸಂಖ ನಿಸಾನ ಪನವ ಬಹು ಬಾಜೇ. ಮಂಗಲ ಕಲಸ ಸಗುನ ಸುಭ ಸಾಜೇ..
ಸುಭಗ ಸುಆಸಿನಿ ಗಾವಹಿಂ ಗೀತಾ. ಕರಹಿಂ ಬೇದ ಧುನಿ ಬಿಪ್ರ ಪುನೀತಾ..
ಲೇನ ಚಲೇ ಸಾದರ ಏಹಿ ಭಾೀ. ಗಏ ಜಹಾಜನವಾಸ ಬರಾತೀ..
ಕೋಸಲಪತಿ ಕರ ದೇಖಿ ಸಮಾಜೂ. ಅತಿ ಲಘು ಲಾಗ ತಿನ್ಹಹಿ ಸುರರಾಜೂ..
ಭಯಉ ಸಮಉ ಅಬ ಧಾರಿಅ ಪಾಊ. ಯಹ ಸುನಿ ಪರಾ ನಿಸಾನಹಿಂ ಘಾಊ..
ಗುರಹಿ ಪೂಛಿ ಕರಿ ಕುಲ ಬಿಧಿ ರಾಜಾ. ಚಲೇ ಸಂಗ ಮುನಿ ಸಾಧು ಸಮಾಜಾ..

3.2.313

चौपाई
ભોર ન્હાઇ સબુ જુરા સમાજૂ। ભરત ભૂમિસુર તેરહુતિ રાજૂ।।
ભલ દિન આજુ જાનિ મન માહીં। રામુ કૃપાલ કહત સકુચાહીં।।
ગુર નૃપ ભરત સભા અવલોકી। સકુચિ રામ ફિરિ અવનિ બિલોકી।।
સીલ સરાહિ સભા સબ સોચી। કહુન રામ સમ સ્વામિ સોચી।।
ભરત સુજાન રામ રુખ દેખી। ઉઠિ સપ્રેમ ધરિ ધીર બિસેષી।।
કરિ દંડવત કહત કર જોરી। રાખીં નાથ સકલ રુચિ મોરી।।
મોહિ લગિ સહેઉ સબહિં સંતાપૂ। બહુત ભાિ દુખુ પાવા આપૂ।।
અબ ગોસાઇમોહિ દેઉ રજાઈ। સેવૌં અવધ અવધિ ભરિ જાઈ।।

3.1.313

चौपाई
ઉપરોહિતહિ કહેઉ નરનાહા। અબ બિલંબ કર કારનુ કાહા।।
સતાનંદ તબ સચિવ બોલાએ। મંગલ સકલ સાજિ સબ લ્યાએ।।
સંખ નિસાન પનવ બહુ બાજે। મંગલ કલસ સગુન સુભ સાજે।।
સુભગ સુઆસિનિ ગાવહિં ગીતા। કરહિં બેદ ધુનિ બિપ્ર પુનીતા।।
લેન ચલે સાદર એહિ ભાી। ગએ જહાજનવાસ બરાતી।।
કોસલપતિ કર દેખિ સમાજૂ। અતિ લઘુ લાગ તિન્હહિ સુરરાજૂ।।
ભયઉ સમઉ અબ ધારિઅ પાઊ। યહ સુનિ પરા નિસાનહિં ઘાઊ।।
ગુરહિ પૂછિ કરિ કુલ બિધિ રાજા। ચલે સંગ મુનિ સાધુ સમાજા।।

2.2.313

चौपाई
ভোর ন্হাই সবু জুরা সমাজূ৷ ভরত ভূমিসুর তেরহুতি রাজূ৷৷
ভল দিন আজু জানি মন মাহীং৷ রামু কৃপাল কহত সকুচাহীং৷৷
গুর নৃপ ভরত সভা অবলোকী৷ সকুচি রাম ফিরি অবনি বিলোকী৷৷
সীল সরাহি সভা সব সোচী৷ কহুন রাম সম স্বামি সোচী৷৷
ভরত সুজান রাম রুখ দেখী৷ উঠি সপ্রেম ধরি ধীর বিসেষী৷৷
করি দংডবত কহত কর জোরী৷ রাখীং নাথ সকল রুচি মোরী৷৷
মোহি লগি সহেউ সবহিং সংতাপূ৷ বহুত ভাি দুখু পাবা আপূ৷৷
অব গোসাইমোহি দেউ রজাঈ৷ সেবৌং অবধ অবধি ভরি জাঈ৷৷

2.1.313

चौपाई
উপরোহিতহি কহেউ নরনাহা৷ অব বিলংব কর কারনু কাহা৷৷
সতানংদ তব সচিব বোলাএ৷ মংগল সকল সাজি সব ল্যাএ৷৷
সংখ নিসান পনব বহু বাজে৷ মংগল কলস সগুন সুভ সাজে৷৷
সুভগ সুআসিনি গাবহিং গীতা৷ করহিং বেদ ধুনি বিপ্র পুনীতা৷৷
লেন চলে সাদর এহি ভাী৷ গএ জহাজনবাস বরাতী৷৷
কোসলপতি কর দেখি সমাজূ৷ অতি লঘু লাগ তিন্হহি সুররাজূ৷৷
ভযউ সমউ অব ধারিঅ পাঊ৷ যহ সুনি পরা নিসানহিং ঘাঊ৷৷
গুরহি পূছি করি কুল বিধি রাজা৷ চলে সংগ মুনি সাধু সমাজা৷৷

1.2.313

चौपाई
भोर न्हाइ सबु जुरा समाजू। भरत भूमिसुर तेरहुति राजू।।
भल दिन आजु जानि मन माहीं। रामु कृपाल कहत सकुचाहीं।।
गुर नृप भरत सभा अवलोकी। सकुचि राम फिरि अवनि बिलोकी।।
सील सराहि सभा सब सोची। कहुँ न राम सम स्वामि सँकोची।।
भरत सुजान राम रुख देखी। उठि सप्रेम धरि धीर बिसेषी।।
करि दंडवत कहत कर जोरी। राखीं नाथ सकल रुचि मोरी।।
मोहि लगि सहेउ सबहिं संतापू। बहुत भाँति दुखु पावा आपू।।
अब गोसाइँ मोहि देउ रजाई। सेवौं अवध अवधि भरि जाई।।

दोहा/सोरठा

1.1.313

चौपाई
उपरोहितहि कहेउ नरनाहा। अब बिलंब कर कारनु काहा।।
सतानंद तब सचिव बोलाए। मंगल सकल साजि सब ल्याए।।
संख निसान पनव बहु बाजे। मंगल कलस सगुन सुभ साजे।।
सुभग सुआसिनि गावहिं गीता। करहिं बेद धुनि बिप्र पुनीता।।
लेन चले सादर एहि भाँती। गए जहाँ जनवास बराती।।
कोसलपति कर देखि समाजू। अति लघु लाग तिन्हहि सुरराजू।।
भयउ समउ अब धारिअ पाऊ। यह सुनि परा निसानहिं घाऊ।।
गुरहि पूछि करि कुल बिधि राजा। चले संग मुनि साधु समाजा।।

दोहा/सोरठा

Pages

Subscribe to RSS - 313