313

10.2.313

चौपाई
భోర న్హాఇ సబు జురా సమాజూ. భరత భూమిసుర తేరహుతి రాజూ..
భల దిన ఆజు జాని మన మాహీం. రాము కృపాల కహత సకుచాహీం..
గుర నృప భరత సభా అవలోకీ. సకుచి రామ ఫిరి అవని బిలోకీ..
సీల సరాహి సభా సబ సోచీ. కహున రామ సమ స్వామి సోచీ..
భరత సుజాన రామ రుఖ దేఖీ. ఉఠి సప్రేమ ధరి ధీర బిసేషీ..
కరి దండవత కహత కర జోరీ. రాఖీం నాథ సకల రుచి మోరీ..
మోహి లగి సహేఉ సబహిం సంతాపూ. బహుత భాి దుఖు పావా ఆపూ..
అబ గోసాఇమోహి దేఉ రజాఈ. సేవౌం అవధ అవధి భరి జాఈ..

10.1.313

चौपाई
ఉపరోహితహి కహేఉ నరనాహా. అబ బిలంబ కర కారను కాహా..
సతానంద తబ సచివ బోలాఏ. మంగల సకల సాజి సబ ల్యాఏ..
సంఖ నిసాన పనవ బహు బాజే. మంగల కలస సగున సుభ సాజే..
సుభగ సుఆసిని గావహిం గీతా. కరహిం బేద ధుని బిప్ర పునీతా..
లేన చలే సాదర ఏహి భాీ. గఏ జహాజనవాస బరాతీ..
కోసలపతి కర దేఖి సమాజూ. అతి లఘు లాగ తిన్హహి సురరాజూ..
భయఉ సమఉ అబ ధారిఅ పాఊ. యహ సుని పరా నిసానహిం ఘాఊ..
గురహి పూఛి కరి కుల బిధి రాజా. చలే సంగ ముని సాధు సమాజా..

9.2.313

चौपाई
போர ந்ஹாஇ ஸபு ஜுரா ஸமாஜூ. பரத பூமிஸுர தேரஹுதி ராஜூ..
பல திந ஆஜு ஜாநி மந மாஹீஂ. ராமு கரிபால கஹத ஸகுசாஹீஂ..
குர நரிப பரத ஸபா அவலோகீ. ஸகுசி ராம பிரி அவநி பிலோகீ..
ஸீல ஸராஹி ஸபா ஸப ஸோசீ. கஹுந ராம ஸம ஸ்வாமி ஸோசீ..
பரத ஸுஜாந ராம ருக தேகீ. உடி ஸப்ரேம தரி தீர பிஸேஷீ..
கரி தஂடவத கஹத கர ஜோரீ. ராகீஂ நாத ஸகல ருசி மோரீ..
மோஹி லகி ஸஹேஉ ஸபஹிஂ ஸஂதாபூ. பஹுத பாி துகு பாவா ஆபூ..
அப கோஸாஇமோஹி தேஉ ரஜாஈ. ஸேவௌஂ அவத அவதி பரி ஜாஈ..

9.1.313

चौपाई
உபரோஹிதஹி கஹேஉ நரநாஹா. அப பிலஂப கர காரநு காஹா..
ஸதாநஂத தப ஸசிவ போலாஏ. மஂகல ஸகல ஸாஜி ஸப ல்யாஏ..
ஸஂக நிஸாந பநவ பஹு பாஜே. மஂகல கலஸ ஸகுந ஸுப ஸாஜே..
ஸுபக ஸுஆஸிநி காவஹிஂ கீதா. கரஹிஂ பேத துநி பிப்ர புநீதா..
லேந சலே ஸாதர ஏஹி பாீ. கஏ ஜஹாஜநவாஸ பராதீ..
கோஸலபதி கர தேகி ஸமாஜூ. அதி லகு லாக திந்ஹஹி ஸுரராஜூ..
பயஉ ஸமஉ அப தாரிஅ பாஊ. யஹ ஸுநி பரா நிஸாநஹிஂ காஊ..
குரஹி பூசி கரி குல பிதி ராஜா. சலே ஸஂக முநி ஸாது ஸமாஜா..

8.2.313

चौपाई
bhōra nhāi sabu jurā samājū. bharata bhūmisura tērahuti rājū..
bhala dina āju jāni mana māhīṃ. rāmu kṛpāla kahata sakucāhīṃ..
gura nṛpa bharata sabhā avalōkī. sakuci rāma phiri avani bilōkī..
sīla sarāhi sabhā saba sōcī. kahuom na rāma sama svāmi saomkōcī..
bharata sujāna rāma rukha dēkhī. uṭhi saprēma dhari dhīra bisēṣī..
kari daṃḍavata kahata kara jōrī. rākhīṃ nātha sakala ruci mōrī..
mōhi lagi sahēu sabahiṃ saṃtāpū. bahuta bhāomti dukhu pāvā āpū..

8.1.313

चौपाई
uparōhitahi kahēu naranāhā. aba bilaṃba kara kāranu kāhā..
satānaṃda taba saciva bōlāē. maṃgala sakala sāji saba lyāē..
saṃkha nisāna panava bahu bājē. maṃgala kalasa saguna subha sājē..
subhaga suāsini gāvahiṃ gītā. karahiṃ bēda dhuni bipra punītā..
lēna calē sādara ēhi bhāomtī. gaē jahāom janavāsa barātī..
kōsalapati kara dēkhi samājū. ati laghu lāga tinhahi surarājū..
bhayau samau aba dhāria pāū. yaha suni parā nisānahiṃ ghāū..
gurahi pūchi kari kula bidhi rājā. calē saṃga muni sādhu samājā..

7.2.313

चौपाई
ਭੋਰ ਨ੍ਹਾਇ ਸਬੁ ਜੁਰਾ ਸਮਾਜੂ। ਭਰਤ ਭੂਮਿਸੁਰ ਤੇਰਹੁਤਿ ਰਾਜੂ।।
ਭਲ ਦਿਨ ਆਜੁ ਜਾਨਿ ਮਨ ਮਾਹੀਂ। ਰਾਮੁ ਕਰਿਪਾਲ ਕਹਤ ਸਕੁਚਾਹੀਂ।।
ਗੁਰ ਨਰਿਪ ਭਰਤ ਸਭਾ ਅਵਲੋਕੀ। ਸਕੁਚਿ ਰਾਮ ਫਿਰਿ ਅਵਨਿ ਬਿਲੋਕੀ।।
ਸੀਲ ਸਰਾਹਿ ਸਭਾ ਸਬ ਸੋਚੀ। ਕਹੁਨ ਰਾਮ ਸਮ ਸ੍ਵਾਮਿ ਸੋਚੀ।।
ਭਰਤ ਸੁਜਾਨ ਰਾਮ ਰੁਖ ਦੇਖੀ। ਉਠਿ ਸਪ੍ਰੇਮ ਧਰਿ ਧੀਰ ਬਿਸੇਸ਼ੀ।।
ਕਰਿ ਦਂਡਵਤ ਕਹਤ ਕਰ ਜੋਰੀ। ਰਾਖੀਂ ਨਾਥ ਸਕਲ ਰੁਚਿ ਮੋਰੀ।।
ਮੋਹਿ ਲਗਿ ਸਹੇਉ ਸਬਹਿਂ ਸਂਤਾਪੂ। ਬਹੁਤ ਭਾਿ ਦੁਖੁ ਪਾਵਾ ਆਪੂ।।
ਅਬ ਗੋਸਾਇਮੋਹਿ ਦੇਉ ਰਜਾਈ। ਸੇਵੌਂ ਅਵਧ ਅਵਧਿ ਭਰਿ ਜਾਈ।।

7.1.313

चौपाई
ਉਪਰੋਹਿਤਹਿ ਕਹੇਉ ਨਰਨਾਹਾ। ਅਬ ਬਿਲਂਬ ਕਰ ਕਾਰਨੁ ਕਾਹਾ।।
ਸਤਾਨਂਦ ਤਬ ਸਚਿਵ ਬੋਲਾਏ। ਮਂਗਲ ਸਕਲ ਸਾਜਿ ਸਬ ਲ੍ਯਾਏ।।
ਸਂਖ ਨਿਸਾਨ ਪਨਵ ਬਹੁ ਬਾਜੇ। ਮਂਗਲ ਕਲਸ ਸਗੁਨ ਸੁਭ ਸਾਜੇ।।
ਸੁਭਗ ਸੁਆਸਿਨਿ ਗਾਵਹਿਂ ਗੀਤਾ। ਕਰਹਿਂ ਬੇਦ ਧੁਨਿ ਬਿਪ੍ਰ ਪੁਨੀਤਾ।।
ਲੇਨ ਚਲੇ ਸਾਦਰ ਏਹਿ ਭਾੀ। ਗਏ ਜਹਾਜਨਵਾਸ ਬਰਾਤੀ।।
ਕੋਸਲਪਤਿ ਕਰ ਦੇਖਿ ਸਮਾਜੂ। ਅਤਿ ਲਘੁ ਲਾਗ ਤਿਨ੍ਹਹਿ ਸੁਰਰਾਜੂ।।
ਭਯਉ ਸਮਉ ਅਬ ਧਾਰਿਅ ਪਾਊ। ਯਹ ਸੁਨਿ ਪਰਾ ਨਿਸਾਨਹਿਂ ਘਾਊ।।
ਗੁਰਹਿ ਪੂਛਿ ਕਰਿ ਕੁਲ ਬਿਧਿ ਰਾਜਾ। ਚਲੇ ਸਂਗ ਮੁਨਿ ਸਾਧੁ ਸਮਾਜਾ।।

6.2.313

चौपाई
ଭୋର ନ୍ହାଇ ସବୁ ଜୁରା ସମାଜୂ| ଭରତ ଭୂମିସୁର ତେରହୁତି ରାଜୂ||
ଭଲ ଦିନ ଆଜୁ ଜାନି ମନ ମାହୀଂ| ରାମୁ କୃପାଲ କହତ ସକୁଚାହୀଂ||
ଗୁର ନୃପ ଭରତ ସଭା ଅବଲୋକୀ| ସକୁଚି ରାମ ଫିରି ଅବନି ବିଲୋକୀ||
ସୀଲ ସରାହି ସଭା ସବ ସୋଚୀ| କହୁନ ରାମ ସମ ସ୍ବାମି ସୋଚୀ||
ଭରତ ସୁଜାନ ରାମ ରୁଖ ଦେଖୀ| ଉଠି ସପ୍ରେମ ଧରି ଧୀର ବିସେଷୀ||
କରି ଦଂଡବତ କହତ କର ଜୋରୀ| ରାଖୀଂ ନାଥ ସକଲ ରୁଚି ମୋରୀ||
ମୋହି ଲଗି ସହେଉ ସବହିଂ ସଂତାପୂ| ବହୁତ ଭାି ଦୁଖୁ ପାବା ଆପୂ||
ଅବ ଗୋସାଇମୋହି ଦେଉ ରଜାଈ| ସେବୌଂ ଅବଧ ଅବଧି ଭରି ଜାଈ||

6.1.313

चौपाई
ଉପରୋହିତହି କହେଉ ନରନାହା| ଅବ ବିଲଂବ କର କାରନୁ କାହା||
ସତାନଂଦ ତବ ସଚିବ ବୋଲାଏ| ମଂଗଲ ସକଲ ସାଜି ସବ ଲ୍ଯାଏ||
ସଂଖ ନିସାନ ପନବ ବହୁ ବାଜେ| ମଂଗଲ କଲସ ସଗୁନ ସୁଭ ସାଜେ||
ସୁଭଗ ସୁଆସିନି ଗାବହିଂ ଗୀତା| କରହିଂ ବେଦ ଧୁନି ବିପ୍ର ପୁନୀତା||
ଲେନ ଚଲେ ସାଦର ଏହି ଭାୀ| ଗଏ ଜହାଜନବାସ ବରାତୀ||
କୋସଲପତି କର ଦେଖି ସମାଜୂ| ଅତି ଲଘୁ ଲାଗ ତିନ୍ହହି ସୁରରାଜୂ||
ଭଯଉ ସମଉ ଅବ ଧାରିଅ ପାଊ| ଯହ ସୁନି ପରା ନିସାନହିଂ ଘାଊ||
ଗୁରହି ପୂଛି କରି କୁଲ ବିଧି ରାଜା| ଚଲେ ସଂଗ ମୁନି ସାଧୁ ସମାଜା||

Pages

Subscribe to RSS - 313