314

5.2.314

चौपाई
പുരജന പരിജന പ്രജാ ഗോസാഈ. സബ സുചി സരസ സനേഹസഗാഈ..
രാഉര ബദി ഭല ഭവ ദുഖ ദാഹൂ. പ്രഭു ബിനു ബാദി പരമ പദ ലാഹൂ..
സ്വാമി സുജാനു ജാനി സബ ഹീ കീ. രുചി ലാലസാ രഹനി ജന ജീ കീ..
പ്രനതപാലു പാലിഹി സബ കാഹൂ. ദേഉ ദുഹൂ ദിസി ഓര നിബാഹൂ..
അസ മോഹി സബ ബിധി ഭൂരി ഭരോസോ. കിഏബിചാരു ന സോചു ഖരോ സോ..
ആരതി മോര നാഥ കര ഛോഹൂ. ദുഹുമിലി കീന്ഹ ഢീഠു ഹഠി മോഹൂ..
യഹ ബഡദോഷു ദൂരി കരി സ്വാമീ. തജി സകോച സിഖഇഅ അനുഗാമീ..
ഭരത ബിനയ സുനി സബഹിം പ്രസംസീ. ഖീര നീര ബിബരന ഗതി ഹംസീ..

5.1.314

चौपाई
സുരന്ഹ സുമംഗല അവസരു ജാനാ. ബരഷഹിം സുമന ബജാഇ നിസാനാ..
സിവ ബ്രഹ്മാദിക ബിബുധ ബരൂഥാ. ചഢ ബിമാനന്ഹി നാനാ ജൂഥാ..
പ്രേമ പുലക തന ഹൃദയഉഛാഹൂ. ചലേ ബിലോകന രാമ ബിആഹൂ..
ദേഖി ജനകപുരു സുര അനുരാഗേ. നിജ നിജ ലോക സബഹിം ലഘു ലാഗേ..
ചിതവഹിം ചകിത ബിചിത്ര ബിതാനാ. രചനാ സകല അലൌകിക നാനാ..
നഗര നാരി നര രൂപ നിധാനാ. സുഘര സുധരമ സുസീല സുജാനാ..
തിന്ഹഹി ദേഖി സബ സുര സുരനാരീം. ഭഏ നഖത ജനു ബിധു ഉജിആരീം..
ബിധിഹി ഭയഹ ആചരജു ബിസേഷീ. നിജ കരനീ കഛു കതഹുന ദേഖീ..

4.2.314

चौपाई
ಪುರಜನ ಪರಿಜನ ಪ್ರಜಾ ಗೋಸಾಈ. ಸಬ ಸುಚಿ ಸರಸ ಸನೇಹಸಗಾಈ..
ರಾಉರ ಬದಿ ಭಲ ಭವ ದುಖ ದಾಹೂ. ಪ್ರಭು ಬಿನು ಬಾದಿ ಪರಮ ಪದ ಲಾಹೂ..
ಸ್ವಾಮಿ ಸುಜಾನು ಜಾನಿ ಸಬ ಹೀ ಕೀ. ರುಚಿ ಲಾಲಸಾ ರಹನಿ ಜನ ಜೀ ಕೀ..
ಪ್ರನತಪಾಲು ಪಾಲಿಹಿ ಸಬ ಕಾಹೂ. ದೇಉ ದುಹೂ ದಿಸಿ ಓರ ನಿಬಾಹೂ..
ಅಸ ಮೋಹಿ ಸಬ ಬಿಧಿ ಭೂರಿ ಭರೋಸೋ. ಕಿಏಬಿಚಾರು ನ ಸೋಚು ಖರೋ ಸೋ..
ಆರತಿ ಮೋರ ನಾಥ ಕರ ಛೋಹೂ. ದುಹುಮಿಲಿ ಕೀನ್ಹ ಢೀಠು ಹಠಿ ಮೋಹೂ..
ಯಹ ಬಡದೋಷು ದೂರಿ ಕರಿ ಸ್ವಾಮೀ. ತಜಿ ಸಕೋಚ ಸಿಖಇಅ ಅನುಗಾಮೀ..
ಭರತ ಬಿನಯ ಸುನಿ ಸಬಹಿಂ ಪ್ರಸಂಸೀ. ಖೀರ ನೀರ ಬಿಬರನ ಗತಿ ಹಂಸೀ..

4.1.314

चौपाई
ಸುರನ್ಹ ಸುಮಂಗಲ ಅವಸರು ಜಾನಾ. ಬರಷಹಿಂ ಸುಮನ ಬಜಾಇ ನಿಸಾನಾ..
ಸಿವ ಬ್ರಹ್ಮಾದಿಕ ಬಿಬುಧ ಬರೂಥಾ. ಚಢ ಬಿಮಾನನ್ಹಿ ನಾನಾ ಜೂಥಾ..
ಪ್ರೇಮ ಪುಲಕ ತನ ಹೃದಯಉಛಾಹೂ. ಚಲೇ ಬಿಲೋಕನ ರಾಮ ಬಿಆಹೂ..
ದೇಖಿ ಜನಕಪುರು ಸುರ ಅನುರಾಗೇ. ನಿಜ ನಿಜ ಲೋಕ ಸಬಹಿಂ ಲಘು ಲಾಗೇ..
ಚಿತವಹಿಂ ಚಕಿತ ಬಿಚಿತ್ರ ಬಿತಾನಾ. ರಚನಾ ಸಕಲ ಅಲೌಕಿಕ ನಾನಾ..
ನಗರ ನಾರಿ ನರ ರೂಪ ನಿಧಾನಾ. ಸುಘರ ಸುಧರಮ ಸುಸೀಲ ಸುಜಾನಾ..
ತಿನ್ಹಹಿ ದೇಖಿ ಸಬ ಸುರ ಸುರನಾರೀಂ. ಭಏ ನಖತ ಜನು ಬಿಧು ಉಜಿಆರೀಂ..
ಬಿಧಿಹಿ ಭಯಹ ಆಚರಜು ಬಿಸೇಷೀ. ನಿಜ ಕರನೀ ಕಛು ಕತಹುನ ದೇಖೀ..

3.2.314

चौपाई
પુરજન પરિજન પ્રજા ગોસાઈ। સબ સુચિ સરસ સનેહસગાઈ।।
રાઉર બદિ ભલ ભવ દુખ દાહૂ। પ્રભુ બિનુ બાદિ પરમ પદ લાહૂ।।
સ્વામિ સુજાનુ જાનિ સબ હી કી। રુચિ લાલસા રહનિ જન જી કી।।
પ્રનતપાલુ પાલિહિ સબ કાહૂ। દેઉ દુહૂ દિસિ ઓર નિબાહૂ।।
અસ મોહિ સબ બિધિ ભૂરિ ભરોસો। કિએબિચારુ ન સોચુ ખરો સો।।
આરતિ મોર નાથ કર છોહૂ। દુહુમિલિ કીન્હ ઢીઠુ હઠિ મોહૂ।।
યહ બડ઼ દોષુ દૂરિ કરિ સ્વામી। તજિ સકોચ સિખઇઅ અનુગામી।।
ભરત બિનય સુનિ સબહિં પ્રસંસી। ખીર નીર બિબરન ગતિ હંસી।।

3.1.314

चौपाई
સુરન્હ સુમંગલ અવસરુ જાના। બરષહિં સુમન બજાઇ નિસાના।।
સિવ બ્રહ્માદિક બિબુધ બરૂથા। ચઢ઼ે બિમાનન્હિ નાના જૂથા।।
પ્રેમ પુલક તન હૃદયઉછાહૂ। ચલે બિલોકન રામ બિઆહૂ।।
દેખિ જનકપુરુ સુર અનુરાગે। નિજ નિજ લોક સબહિં લઘુ લાગે।।
ચિતવહિં ચકિત બિચિત્ર બિતાના। રચના સકલ અલૌકિક નાના।।
નગર નારિ નર રૂપ નિધાના। સુઘર સુધરમ સુસીલ સુજાના।।
તિન્હહિ દેખિ સબ સુર સુરનારીં। ભએ નખત જનુ બિધુ ઉજિઆરીં।।
બિધિહિ ભયહ આચરજુ બિસેષી। નિજ કરની કછુ કતહુન દેખી।।

2.2.314

चौपाई
পুরজন পরিজন প্রজা গোসাঈ৷ সব সুচি সরস সনেহসগাঈ৷৷
রাউর বদি ভল ভব দুখ দাহূ৷ প্রভু বিনু বাদি পরম পদ লাহূ৷৷
স্বামি সুজানু জানি সব হী কী৷ রুচি লালসা রহনি জন জী কী৷৷
প্রনতপালু পালিহি সব কাহূ৷ দেউ দুহূ দিসি ওর নিবাহূ৷৷
অস মোহি সব বিধি ভূরি ভরোসো৷ কিএবিচারু ন সোচু খরো সো৷৷
আরতি মোর নাথ কর ছোহূ৷ দুহুমিলি কীন্হ ঢীঠু হঠি মোহূ৷৷
যহ বড় দোষু দূরি করি স্বামী৷ তজি সকোচ সিখইঅ অনুগামী৷৷
ভরত বিনয সুনি সবহিং প্রসংসী৷ খীর নীর বিবরন গতি হংসী৷৷

2.1.314

चौपाई
সুরন্হ সুমংগল অবসরু জানা৷ বরষহিং সুমন বজাই নিসানা৷৷
সিব ব্রহ্মাদিক বিবুধ বরূথা৷ চঢ়ে বিমানন্হি নানা জূথা৷৷
প্রেম পুলক তন হৃদযউছাহূ৷ চলে বিলোকন রাম বিআহূ৷৷
দেখি জনকপুরু সুর অনুরাগে৷ নিজ নিজ লোক সবহিং লঘু লাগে৷৷
চিতবহিং চকিত বিচিত্র বিতানা৷ রচনা সকল অলৌকিক নানা৷৷
নগর নারি নর রূপ নিধানা৷ সুঘর সুধরম সুসীল সুজানা৷৷
তিন্হহি দেখি সব সুর সুরনারীং৷ ভএ নখত জনু বিধু উজিআরীং৷৷
বিধিহি ভযহ আচরজু বিসেষী৷ নিজ করনী কছু কতহুন দেখী৷৷

1.2.314

चौपाई
पुरजन परिजन प्रजा गोसाई। सब सुचि सरस सनेहँ सगाई।।
राउर बदि भल भव दुख दाहू। प्रभु बिनु बादि परम पद लाहू।।
स्वामि सुजानु जानि सब ही की। रुचि लालसा रहनि जन जी की।।
प्रनतपालु पालिहि सब काहू। देउ दुहू दिसि ओर निबाहू।।
अस मोहि सब बिधि भूरि भरोसो। किएँ बिचारु न सोचु खरो सो।।
आरति मोर नाथ कर छोहू। दुहुँ मिलि कीन्ह ढीठु हठि मोहू।।
यह बड़ दोषु दूरि करि स्वामी। तजि सकोच सिखइअ अनुगामी।।
भरत बिनय सुनि सबहिं प्रसंसी। खीर नीर बिबरन गति हंसी।।

1.1.314

चौपाई
सुरन्ह सुमंगल अवसरु जाना। बरषहिं सुमन बजाइ निसाना।।
सिव ब्रह्मादिक बिबुध बरूथा। चढ़े बिमानन्हि नाना जूथा।।
प्रेम पुलक तन हृदयँ उछाहू। चले बिलोकन राम बिआहू।।
देखि जनकपुरु सुर अनुरागे। निज निज लोक सबहिं लघु लागे।।
चितवहिं चकित बिचित्र बिताना। रचना सकल अलौकिक नाना।।
नगर नारि नर रूप निधाना। सुघर सुधरम सुसील सुजाना।।
तिन्हहि देखि सब सुर सुरनारीं। भए नखत जनु बिधु उजिआरीं।।
बिधिहि भयह आचरजु बिसेषी। निज करनी कछु कतहुँ न देखी।।

दोहा/सोरठा

Pages

Subscribe to RSS - 314