314

10.2.314

चौपाई
పురజన పరిజన ప్రజా గోసాఈ. సబ సుచి సరస సనేహసగాఈ..
రాఉర బది భల భవ దుఖ దాహూ. ప్రభు బిను బాది పరమ పద లాహూ..
స్వామి సుజాను జాని సబ హీ కీ. రుచి లాలసా రహని జన జీ కీ..
ప్రనతపాలు పాలిహి సబ కాహూ. దేఉ దుహూ దిసి ఓర నిబాహూ..
అస మోహి సబ బిధి భూరి భరోసో. కిఏబిచారు న సోచు ఖరో సో..
ఆరతి మోర నాథ కర ఛోహూ. దుహుమిలి కీన్హ ఢీఠు హఠి మోహూ..
యహ బడదోషు దూరి కరి స్వామీ. తజి సకోచ సిఖఇఅ అనుగామీ..
భరత బినయ సుని సబహిం ప్రసంసీ. ఖీర నీర బిబరన గతి హంసీ..

10.1.314

चौपाई
సురన్హ సుమంగల అవసరు జానా. బరషహిం సుమన బజాఇ నిసానా..
సివ బ్రహ్మాదిక బిబుధ బరూథా. చఢ బిమానన్హి నానా జూథా..
ప్రేమ పులక తన హృదయఉఛాహూ. చలే బిలోకన రామ బిఆహూ..
దేఖి జనకపురు సుర అనురాగే. నిజ నిజ లోక సబహిం లఘు లాగే..
చితవహిం చకిత బిచిత్ర బితానా. రచనా సకల అలౌకిక నానా..
నగర నారి నర రూప నిధానా. సుఘర సుధరమ సుసీల సుజానా..
తిన్హహి దేఖి సబ సుర సురనారీం. భఏ నఖత జను బిధు ఉజిఆరీం..
బిధిహి భయహ ఆచరజు బిసేషీ. నిజ కరనీ కఛు కతహున దేఖీ..

9.2.314

चौपाई
புரஜந பரிஜந ப்ரஜா கோஸாஈ. ஸப ஸுசி ஸரஸ ஸநேஹஸகாஈ..
ராஉர பதி பல பவ துக தாஹூ. ப்ரபு பிநு பாதி பரம பத லாஹூ..
ஸ்வாமி ஸுஜாநு ஜாநி ஸப ஹீ கீ. ருசி லாலஸா ரஹநி ஜந ஜீ கீ..
ப்ரநதபாலு பாலிஹி ஸப காஹூ. தேஉ துஹூ திஸி ஓர நிபாஹூ..
அஸ மோஹி ஸப பிதி பூரி பரோஸோ. கிஏபிசாரு ந ஸோசு கரோ ஸோ..
ஆரதி மோர நாத கர சோஹூ. துஹுமிலி கீந்ஹ டீடு ஹடி மோஹூ..
யஹ பட஀ தோஷு தூரி கரி ஸ்வாமீ. தஜி ஸகோச ஸிகஇஅ அநுகாமீ..
பரத பிநய ஸுநி ஸபஹிஂ ப்ரஸஂஸீ. கீர நீர பிபரந கதி ஹஂஸீ..

9.1.314

चौपाई
ஸுரந்ஹ ஸுமஂகல அவஸரு ஜாநா. பரஷஹிஂ ஸுமந பஜாஇ நிஸாநா..
ஸிவ ப்ரஹ்மாதிக பிபுத பரூதா. சட஀ே பிமாநந்ஹி நாநா ஜூதா..
ப்ரேம புலக தந ஹரிதயஉசாஹூ. சலே பிலோகந ராம பிஆஹூ..
தேகி ஜநகபுரு ஸுர அநுராகே. நிஜ நிஜ லோக ஸபஹிஂ லகு லாகே..
சிதவஹிஂ சகித பிசித்ர பிதாநா. ரசநா ஸகல அலௌகிக நாநா..
நகர நாரி நர ரூப நிதாநா. ஸுகர ஸுதரம ஸுஸீல ஸுஜாநா..
திந்ஹஹி தேகி ஸப ஸுர ஸுரநாரீஂ. பஏ நகத ஜநு பிது உஜிஆரீஂ..
பிதிஹி பயஹ ஆசரஜு பிஸேஷீ. நிஜ கரநீ கசு கதஹுந தேகீ..

8.2.314

चौपाई
purajana parijana prajā gōsāī. saba suci sarasa sanēhaom sagāī..
rāura badi bhala bhava dukha dāhū. prabhu binu bādi parama pada lāhū..
svāmi sujānu jāni saba hī kī. ruci lālasā rahani jana jī kī..
pranatapālu pālihi saba kāhū. dēu duhū disi ōra nibāhū..
asa mōhi saba bidhi bhūri bharōsō. kiēom bicāru na sōcu kharō sō..
ārati mōra nātha kara chōhū. duhuom mili kīnha ḍhīṭhu haṭhi mōhū..
yaha baḍa dōṣu dūri kari svāmī. taji sakōca sikhaia anugāmī..

8.1.314

चौपाई
suranha sumaṃgala avasaru jānā. baraṣahiṃ sumana bajāi nisānā..
siva brahmādika bibudha barūthā. caḍhaē bimānanhi nānā jūthā..
prēma pulaka tana hṛdayaom uchāhū. calē bilōkana rāma biāhū..
dēkhi janakapuru sura anurāgē. nija nija lōka sabahiṃ laghu lāgē..
citavahiṃ cakita bicitra bitānā. racanā sakala alaukika nānā..
nagara nāri nara rūpa nidhānā. sughara sudharama susīla sujānā..
tinhahi dēkhi saba sura suranārīṃ. bhaē nakhata janu bidhu ujiārīṃ..

7.2.314

चौपाई
ਪੁਰਜਨ ਪਰਿਜਨ ਪ੍ਰਜਾ ਗੋਸਾਈ। ਸਬ ਸੁਚਿ ਸਰਸ ਸਨੇਹਸਗਾਈ।।
ਰਾਉਰ ਬਦਿ ਭਲ ਭਵ ਦੁਖ ਦਾਹੂ। ਪ੍ਰਭੁ ਬਿਨੁ ਬਾਦਿ ਪਰਮ ਪਦ ਲਾਹੂ।।
ਸ੍ਵਾਮਿ ਸੁਜਾਨੁ ਜਾਨਿ ਸਬ ਹੀ ਕੀ। ਰੁਚਿ ਲਾਲਸਾ ਰਹਨਿ ਜਨ ਜੀ ਕੀ।।
ਪ੍ਰਨਤਪਾਲੁ ਪਾਲਿਹਿ ਸਬ ਕਾਹੂ। ਦੇਉ ਦੁਹੂ ਦਿਸਿ ਓਰ ਨਿਬਾਹੂ।।
ਅਸ ਮੋਹਿ ਸਬ ਬਿਧਿ ਭੂਰਿ ਭਰੋਸੋ। ਕਿਏਬਿਚਾਰੁ ਨ ਸੋਚੁ ਖਰੋ ਸੋ।।
ਆਰਤਿ ਮੋਰ ਨਾਥ ਕਰ ਛੋਹੂ। ਦੁਹੁਮਿਲਿ ਕੀਨ੍ਹ ਢੀਠੁ ਹਠਿ ਮੋਹੂ।।
ਯਹ ਬਡ਼ ਦੋਸ਼ੁ ਦੂਰਿ ਕਰਿ ਸ੍ਵਾਮੀ। ਤਜਿ ਸਕੋਚ ਸਿਖਇਅ ਅਨੁਗਾਮੀ।।
ਭਰਤ ਬਿਨਯ ਸੁਨਿ ਸਬਹਿਂ ਪ੍ਰਸਂਸੀ। ਖੀਰ ਨੀਰ ਬਿਬਰਨ ਗਤਿ ਹਂਸੀ।।

7.1.314

चौपाई
ਸੁਰਨ੍ਹ ਸੁਮਂਗਲ ਅਵਸਰੁ ਜਾਨਾ। ਬਰਸ਼ਹਿਂ ਸੁਮਨ ਬਜਾਇ ਨਿਸਾਨਾ।।
ਸਿਵ ਬ੍ਰਹ੍ਮਾਦਿਕ ਬਿਬੁਧ ਬਰੂਥਾ। ਚਢ਼ੇ ਬਿਮਾਨਨ੍ਹਿ ਨਾਨਾ ਜੂਥਾ।।
ਪ੍ਰੇਮ ਪੁਲਕ ਤਨ ਹਰਿਦਯਉਛਾਹੂ। ਚਲੇ ਬਿਲੋਕਨ ਰਾਮ ਬਿਆਹੂ।।
ਦੇਖਿ ਜਨਕਪੁਰੁ ਸੁਰ ਅਨੁਰਾਗੇ। ਨਿਜ ਨਿਜ ਲੋਕ ਸਬਹਿਂ ਲਘੁ ਲਾਗੇ।।
ਚਿਤਵਹਿਂ ਚਕਿਤ ਬਿਚਿਤ੍ਰ ਬਿਤਾਨਾ। ਰਚਨਾ ਸਕਲ ਅਲੌਕਿਕ ਨਾਨਾ।।
ਨਗਰ ਨਾਰਿ ਨਰ ਰੂਪ ਨਿਧਾਨਾ। ਸੁਘਰ ਸੁਧਰਮ ਸੁਸੀਲ ਸੁਜਾਨਾ।।
ਤਿਨ੍ਹਹਿ ਦੇਖਿ ਸਬ ਸੁਰ ਸੁਰਨਾਰੀਂ। ਭਏ ਨਖਤ ਜਨੁ ਬਿਧੁ ਉਜਿਆਰੀਂ।।
ਬਿਧਿਹਿ ਭਯਹ ਆਚਰਜੁ ਬਿਸੇਸ਼ੀ। ਨਿਜ ਕਰਨੀ ਕਛੁ ਕਤਹੁਨ ਦੇਖੀ।।

6.2.314

चौपाई
ପୁରଜନ ପରିଜନ ପ୍ରଜା ଗୋସାଈ| ସବ ସୁଚି ସରସ ସନେହସଗାଈ||
ରାଉର ବଦି ଭଲ ଭବ ଦୁଖ ଦାହୂ| ପ୍ରଭୁ ବିନୁ ବାଦି ପରମ ପଦ ଲାହୂ||
ସ୍ବାମି ସୁଜାନୁ ଜାନି ସବ ହୀ କୀ| ରୁଚି ଲାଲସା ରହନି ଜନ ଜୀ କୀ||
ପ୍ରନତପାଲୁ ପାଲିହି ସବ କାହୂ| ଦେଉ ଦୁହୂ ଦିସି ଓର ନିବାହୂ||
ଅସ ମୋହି ସବ ବିଧି ଭୂରି ଭରୋସୋ| କିଏବିଚାରୁ ନ ସୋଚୁ ଖରୋ ସୋ||
ଆରତି ମୋର ନାଥ କର ଛୋହୂ| ଦୁହୁମିଲି କୀନ୍ହ ଢୀଠୁ ହଠି ମୋହୂ||
ଯହ ବଡ଼ ଦୋଷୁ ଦୂରି କରି ସ୍ବାମୀ| ତଜି ସକୋଚ ସିଖଇଅ ଅନୁଗାମୀ||
ଭରତ ବିନଯ ସୁନି ସବହିଂ ପ୍ରସଂସୀ| ଖୀର ନୀର ବିବରନ ଗତି ହଂସୀ||

6.1.314

चौपाई
ସୁରନ୍ହ ସୁମଂଗଲ ଅବସରୁ ଜାନା| ବରଷହିଂ ସୁମନ ବଜାଇ ନିସାନା||
ସିବ ବ୍ରହ୍ମାଦିକ ବିବୁଧ ବରୂଥା| ଚଢ଼େ ବିମାନନ୍ହି ନାନା ଜୂଥା||
ପ୍ରେମ ପୁଲକ ତନ ହୃଦଯଉଛାହୂ| ଚଲେ ବିଲୋକନ ରାମ ବିଆହୂ||
ଦେଖି ଜନକପୁରୁ ସୁର ଅନୁରାଗେ| ନିଜ ନିଜ ଲୋକ ସବହିଂ ଲଘୁ ଲାଗେ||
ଚିତବହିଂ ଚକିତ ବିଚିତ୍ର ବିତାନା| ରଚନା ସକଲ ଅଲୌକିକ ନାନା||
ନଗର ନାରି ନର ରୂପ ନିଧାନା| ସୁଘର ସୁଧରମ ସୁସୀଲ ସୁଜାନା||
ତିନ୍ହହି ଦେଖି ସବ ସୁର ସୁରନାରୀଂ| ଭଏ ନଖତ ଜନୁ ବିଧୁ ଉଜିଆରୀଂ||
ବିଧିହି ଭଯହ ଆଚରଜୁ ବିସେଷୀ| ନିଜ କରନୀ କଛୁ କତହୁନ ଦେଖୀ||

Pages

Subscribe to RSS - 314