315

5.2.315

चौपाई
താത തുമ്ഹാരി മോരി പരിജന കീ. ചിംതാ ഗുരഹി നൃപഹി ഘര ബന കീ..
മാഥേ പര ഗുര മുനി മിഥിലേസൂ. ഹമഹി തുമ്ഹഹി സപനേഹുന കലേസൂ..
മോര തുമ്ഹാര പരമ പുരുഷാരഥു. സ്വാരഥു സുജസു ധരമു പരമാരഥു..
പിതു ആയസു പാലിഹിം ദുഹു ഭാഈ. ലോക ബേദ ഭല ഭൂപ ഭലാഈ..
ഗുര പിതു മാതു സ്വാമി സിഖ പാലേം. ചലേഹുകുമഗ പഗ പരഹിം ന ഖാലേം..
അസ ബിചാരി സബ സോച ബിഹാഈ. പാലഹു അവധ അവധി ഭരി ജാഈ..
ദേസു കോസു പരിജന പരിവാരൂ. ഗുര പദ രജഹിം ലാഗ ഛരുഭാരൂ..
തുമ്ഹ മുനി മാതു സചിവ സിഖ മാനീ. പാലേഹു പുഹുമി പ്രജാ രജധാനീ..

5.1.315

चौपाई
ജിന്ഹ കര നാമു ലേത ജഗ മാഹീം. സകല അമംഗല മൂല നസാഹീം..
കരതല ഹോഹിം പദാരഥ ചാരീ. തേഇ സിയ രാമു കഹേഉ കാമാരീ..
ഏഹി ബിധി സംഭു സുരന്ഹ സമുഝാവാ. പുനി ആഗേം ബര ബസഹ ചലാവാ..
ദേവന്ഹ ദേഖേ ദസരഥു ജാതാ. മഹാമോദ മന പുലകിത ഗാതാ..
സാധു സമാജ സംഗ മഹിദേവാ. ജനു തനു ധരേം കരഹിം സുഖ സേവാ..
സോഹത സാഥ സുഭഗ സുത ചാരീ. ജനു അപബരഗ സകല തനുധാരീ..
മരകത കനക ബരന ബര ജോരീ. ദേഖി സുരന്ഹ ഭൈ പ്രീതി ന ഥോരീ..
പുനി രാമഹി ബിലോകി ഹിയഹരഷേ. നൃപഹി സരാഹി സുമന തിന്ഹ ബരഷേ..

4.2.315

चौपाई
ತಾತ ತುಮ್ಹಾರಿ ಮೋರಿ ಪರಿಜನ ಕೀ. ಚಿಂತಾ ಗುರಹಿ ನೃಪಹಿ ಘರ ಬನ ಕೀ..
ಮಾಥೇ ಪರ ಗುರ ಮುನಿ ಮಿಥಿಲೇಸೂ. ಹಮಹಿ ತುಮ್ಹಹಿ ಸಪನೇಹುನ ಕಲೇಸೂ..
ಮೋರ ತುಮ್ಹಾರ ಪರಮ ಪುರುಷಾರಥು. ಸ್ವಾರಥು ಸುಜಸು ಧರಮು ಪರಮಾರಥು..
ಪಿತು ಆಯಸು ಪಾಲಿಹಿಂ ದುಹು ಭಾಈ. ಲೋಕ ಬೇದ ಭಲ ಭೂಪ ಭಲಾಈ..
ಗುರ ಪಿತು ಮಾತು ಸ್ವಾಮಿ ಸಿಖ ಪಾಲೇಂ. ಚಲೇಹುಕುಮಗ ಪಗ ಪರಹಿಂ ನ ಖಾಲೇಂ..
ಅಸ ಬಿಚಾರಿ ಸಬ ಸೋಚ ಬಿಹಾಈ. ಪಾಲಹು ಅವಧ ಅವಧಿ ಭರಿ ಜಾಈ..
ದೇಸು ಕೋಸು ಪರಿಜನ ಪರಿವಾರೂ. ಗುರ ಪದ ರಜಹಿಂ ಲಾಗ ಛರುಭಾರೂ..
ತುಮ್ಹ ಮುನಿ ಮಾತು ಸಚಿವ ಸಿಖ ಮಾನೀ. ಪಾಲೇಹು ಪುಹುಮಿ ಪ್ರಜಾ ರಜಧಾನೀ..

4.1.315

चौपाई
ಜಿನ್ಹ ಕರ ನಾಮು ಲೇತ ಜಗ ಮಾಹೀಂ. ಸಕಲ ಅಮಂಗಲ ಮೂಲ ನಸಾಹೀಂ..
ಕರತಲ ಹೋಹಿಂ ಪದಾರಥ ಚಾರೀ. ತೇಇ ಸಿಯ ರಾಮು ಕಹೇಉ ಕಾಮಾರೀ..
ಏಹಿ ಬಿಧಿ ಸಂಭು ಸುರನ್ಹ ಸಮುಝಾವಾ. ಪುನಿ ಆಗೇಂ ಬರ ಬಸಹ ಚಲಾವಾ..
ದೇವನ್ಹ ದೇಖೇ ದಸರಥು ಜಾತಾ. ಮಹಾಮೋದ ಮನ ಪುಲಕಿತ ಗಾತಾ..
ಸಾಧು ಸಮಾಜ ಸಂಗ ಮಹಿದೇವಾ. ಜನು ತನು ಧರೇಂ ಕರಹಿಂ ಸುಖ ಸೇವಾ..
ಸೋಹತ ಸಾಥ ಸುಭಗ ಸುತ ಚಾರೀ. ಜನು ಅಪಬರಗ ಸಕಲ ತನುಧಾರೀ..
ಮರಕತ ಕನಕ ಬರನ ಬರ ಜೋರೀ. ದೇಖಿ ಸುರನ್ಹ ಭೈ ಪ್ರೀತಿ ನ ಥೋರೀ..
ಪುನಿ ರಾಮಹಿ ಬಿಲೋಕಿ ಹಿಯಹರಷೇ. ನೃಪಹಿ ಸರಾಹಿ ಸುಮನ ತಿನ್ಹ ಬರಷೇ..

3.2.315

चौपाई
તાત તુમ્હારિ મોરિ પરિજન કી। ચિંતા ગુરહિ નૃપહિ ઘર બન કી।।
માથે પર ગુર મુનિ મિથિલેસૂ। હમહિ તુમ્હહિ સપનેહુન કલેસૂ।।
મોર તુમ્હાર પરમ પુરુષારથુ। સ્વારથુ સુજસુ ધરમુ પરમારથુ।।
પિતુ આયસુ પાલિહિં દુહુ ભાઈ। લોક બેદ ભલ ભૂપ ભલાઈ।।
ગુર પિતુ માતુ સ્વામિ સિખ પાલેં। ચલેહુકુમગ પગ પરહિં ન ખાલેં।।
અસ બિચારિ સબ સોચ બિહાઈ। પાલહુ અવધ અવધિ ભરિ જાઈ।।
દેસુ કોસુ પરિજન પરિવારૂ। ગુર પદ રજહિં લાગ છરુભારૂ।।
તુમ્હ મુનિ માતુ સચિવ સિખ માની। પાલેહુ પુહુમિ પ્રજા રજધાની।।

3.1.315

चौपाई
જિન્હ કર નામુ લેત જગ માહીં। સકલ અમંગલ મૂલ નસાહીં।।
કરતલ હોહિં પદારથ ચારી। તેઇ સિય રામુ કહેઉ કામારી।।
એહિ બિધિ સંભુ સુરન્હ સમુઝાવા। પુનિ આગેં બર બસહ ચલાવા।।
દેવન્હ દેખે દસરથુ જાતા। મહામોદ મન પુલકિત ગાતા।।
સાધુ સમાજ સંગ મહિદેવા। જનુ તનુ ધરેં કરહિં સુખ સેવા।।
સોહત સાથ સુભગ સુત ચારી। જનુ અપબરગ સકલ તનુધારી।।
મરકત કનક બરન બર જોરી। દેખિ સુરન્હ ભૈ પ્રીતિ ન થોરી।।
પુનિ રામહિ બિલોકિ હિયહરષે। નૃપહિ સરાહિ સુમન તિન્હ બરષે।।

2.2.315

चौपाई
তাত তুম্হারি মোরি পরিজন কী৷ চিংতা গুরহি নৃপহি ঘর বন কী৷৷
মাথে পর গুর মুনি মিথিলেসূ৷ হমহি তুম্হহি সপনেহুন কলেসূ৷৷
মোর তুম্হার পরম পুরুষারথু৷ স্বারথু সুজসু ধরমু পরমারথু৷৷
পিতু আযসু পালিহিং দুহু ভাঈ৷ লোক বেদ ভল ভূপ ভলাঈ৷৷
গুর পিতু মাতু স্বামি সিখ পালেং৷ চলেহুকুমগ পগ পরহিং ন খালেং৷৷
অস বিচারি সব সোচ বিহাঈ৷ পালহু অবধ অবধি ভরি জাঈ৷৷
দেসু কোসু পরিজন পরিবারূ৷ গুর পদ রজহিং লাগ ছরুভারূ৷৷
তুম্হ মুনি মাতু সচিব সিখ মানী৷ পালেহু পুহুমি প্রজা রজধানী৷৷

2.1.315

चौपाई
জিন্হ কর নামু লেত জগ মাহীং৷ সকল অমংগল মূল নসাহীং৷৷
করতল হোহিং পদারথ চারী৷ তেই সিয রামু কহেউ কামারী৷৷
এহি বিধি সংভু সুরন্হ সমুঝাবা৷ পুনি আগেং বর বসহ চলাবা৷৷
দেবন্হ দেখে দসরথু জাতা৷ মহামোদ মন পুলকিত গাতা৷৷
সাধু সমাজ সংগ মহিদেবা৷ জনু তনু ধরেং করহিং সুখ সেবা৷৷
সোহত সাথ সুভগ সুত চারী৷ জনু অপবরগ সকল তনুধারী৷৷
মরকত কনক বরন বর জোরী৷ দেখি সুরন্হ ভৈ প্রীতি ন থোরী৷৷
পুনি রামহি বিলোকি হিযহরষে৷ নৃপহি সরাহি সুমন তিন্হ বরষে৷৷

1.2.315

चौपाई
तात तुम्हारि मोरि परिजन की। चिंता गुरहि नृपहि घर बन की।।
माथे पर गुर मुनि मिथिलेसू। हमहि तुम्हहि सपनेहुँ न कलेसू।।
मोर तुम्हार परम पुरुषारथु। स्वारथु सुजसु धरमु परमारथु।।
पितु आयसु पालिहिं दुहु भाई। लोक बेद भल भूप भलाई।।
गुर पितु मातु स्वामि सिख पालें। चलेहुँ कुमग पग परहिं न खालें।।
अस बिचारि सब सोच बिहाई। पालहु अवध अवधि भरि जाई।।
देसु कोसु परिजन परिवारू। गुर पद रजहिं लाग छरुभारू।।
तुम्ह मुनि मातु सचिव सिख मानी। पालेहु पुहुमि प्रजा रजधानी।।

1.1.315

चौपाई
जिन्ह कर नामु लेत जग माहीं। सकल अमंगल मूल नसाहीं।।
करतल होहिं पदारथ चारी। तेइ सिय रामु कहेउ कामारी।।
एहि बिधि संभु सुरन्ह समुझावा। पुनि आगें बर बसह चलावा।।
देवन्ह देखे दसरथु जाता। महामोद मन पुलकित गाता।।
साधु समाज संग महिदेवा। जनु तनु धरें करहिं सुख सेवा।।
सोहत साथ सुभग सुत चारी। जनु अपबरग सकल तनुधारी।।
मरकत कनक बरन बर जोरी। देखि सुरन्ह भै प्रीति न थोरी।।
पुनि रामहि बिलोकि हियँ हरषे। नृपहि सराहि सुमन तिन्ह बरषे।।

दोहा/सोरठा

Pages

Subscribe to RSS - 315