315

10.2.315

चौपाई
తాత తుమ్హారి మోరి పరిజన కీ. చింతా గురహి నృపహి ఘర బన కీ..
మాథే పర గుర ముని మిథిలేసూ. హమహి తుమ్హహి సపనేహున కలేసూ..
మోర తుమ్హార పరమ పురుషారథు. స్వారథు సుజసు ధరము పరమారథు..
పితు ఆయసు పాలిహిం దుహు భాఈ. లోక బేద భల భూప భలాఈ..
గుర పితు మాతు స్వామి సిఖ పాలేం. చలేహుకుమగ పగ పరహిం న ఖాలేం..
అస బిచారి సబ సోచ బిహాఈ. పాలహు అవధ అవధి భరి జాఈ..
దేసు కోసు పరిజన పరివారూ. గుర పద రజహిం లాగ ఛరుభారూ..
తుమ్హ ముని మాతు సచివ సిఖ మానీ. పాలేహు పుహుమి ప్రజా రజధానీ..

10.1.315

चौपाई
జిన్హ కర నాము లేత జగ మాహీం. సకల అమంగల మూల నసాహీం..
కరతల హోహిం పదారథ చారీ. తేఇ సియ రాము కహేఉ కామారీ..
ఏహి బిధి సంభు సురన్హ సముఝావా. పుని ఆగేం బర బసహ చలావా..
దేవన్హ దేఖే దసరథు జాతా. మహామోద మన పులకిత గాతా..
సాధు సమాజ సంగ మహిదేవా. జను తను ధరేం కరహిం సుఖ సేవా..
సోహత సాథ సుభగ సుత చారీ. జను అపబరగ సకల తనుధారీ..
మరకత కనక బరన బర జోరీ. దేఖి సురన్హ భై ప్రీతి న థోరీ..
పుని రామహి బిలోకి హియహరషే. నృపహి సరాహి సుమన తిన్హ బరషే..

9.2.315

चौपाई
தாத தும்ஹாரி மோரி பரிஜந கீ. சிஂதா குரஹி நரிபஹி கர பந கீ..
மாதே பர குர முநி மிதிலேஸூ. ஹமஹி தும்ஹஹி ஸபநேஹுந கலேஸூ..
மோர தும்ஹார பரம புருஷாரது. ஸ்வாரது ஸுஜஸு தரமு பரமாரது..
பிது ஆயஸு பாலிஹிஂ துஹு பாஈ. லோக பேத பல பூப பலாஈ..
குர பிது மாது ஸ்வாமி ஸிக பாலேஂ. சலேஹுகுமக பக பரஹிஂ ந காலேஂ..
அஸ பிசாரி ஸப ஸோச பிஹாஈ. பாலஹு அவத அவதி பரி ஜாஈ..
தேஸு கோஸு பரிஜந பரிவாரூ. குர பத ரஜஹிஂ லாக சருபாரூ..
தும்ஹ முநி மாது ஸசிவ ஸிக மாநீ. பாலேஹு புஹுமி ப்ரஜா ரஜதாநீ..

9.1.315

चौपाई
ஜிந்ஹ கர நாமு லேத ஜக மாஹீஂ. ஸகல அமஂகல மூல நஸாஹீஂ..
கரதல ஹோஹிஂ பதாரத சாரீ. தேஇ ஸிய ராமு கஹேஉ காமாரீ..
ஏஹி பிதி ஸஂபு ஸுரந்ஹ ஸமு஀ாவா. புநி ஆகேஂ பர பஸஹ சலாவா..
தேவந்ஹ தேகே தஸரது ஜாதா. மஹாமோத மந புலகித காதா..
ஸாது ஸமாஜ ஸஂக மஹிதேவா. ஜநு தநு தரேஂ கரஹிஂ ஸுக ஸேவா..
ஸோஹத ஸாத ஸுபக ஸுத சாரீ. ஜநு அபபரக ஸகல தநுதாரீ..
மரகத கநக பரந பர ஜோரீ. தேகி ஸுரந்ஹ பை ப்ரீதி ந தோரீ..
புநி ராமஹி பிலோகி ஹியஹரஷே. நரிபஹி ஸராஹி ஸுமந திந்ஹ பரஷே..

8.2.315

चौपाई
tāta tumhāri mōri parijana kī. ciṃtā gurahi nṛpahi ghara bana kī..
māthē para gura muni mithilēsū. hamahi tumhahi sapanēhuom na kalēsū..
mōra tumhāra parama puruṣārathu. svārathu sujasu dharamu paramārathu..
pitu āyasu pālihiṃ duhu bhāī. lōka bēda bhala bhūpa bhalāī..
gura pitu mātu svāmi sikha pālēṃ. calēhuom kumaga paga parahiṃ na khālēṃ..
asa bicāri saba sōca bihāī. pālahu avadha avadhi bhari jāī..
dēsu kōsu parijana parivārū. gura pada rajahiṃ lāga charubhārū..

8.1.315

चौपाई
jinha kara nāmu lēta jaga māhīṃ. sakala amaṃgala mūla nasāhīṃ..
karatala hōhiṃ padāratha cārī. tēi siya rāmu kahēu kāmārī..
ēhi bidhi saṃbhu suranha samujhāvā. puni āgēṃ bara basaha calāvā..
dēvanha dēkhē dasarathu jātā. mahāmōda mana pulakita gātā..
sādhu samāja saṃga mahidēvā. janu tanu dharēṃ karahiṃ sukha sēvā..
sōhata sātha subhaga suta cārī. janu apabaraga sakala tanudhārī..
marakata kanaka barana bara jōrī. dēkhi suranha bhai prīti na thōrī..

7.2.315

चौपाई
ਤਾਤ ਤੁਮ੍ਹਾਰਿ ਮੋਰਿ ਪਰਿਜਨ ਕੀ। ਚਿਂਤਾ ਗੁਰਹਿ ਨਰਿਪਹਿ ਘਰ ਬਨ ਕੀ।।
ਮਾਥੇ ਪਰ ਗੁਰ ਮੁਨਿ ਮਿਥਿਲੇਸੂ। ਹਮਹਿ ਤੁਮ੍ਹਹਿ ਸਪਨੇਹੁਨ ਕਲੇਸੂ।।
ਮੋਰ ਤੁਮ੍ਹਾਰ ਪਰਮ ਪੁਰੁਸ਼ਾਰਥੁ। ਸ੍ਵਾਰਥੁ ਸੁਜਸੁ ਧਰਮੁ ਪਰਮਾਰਥੁ।।
ਪਿਤੁ ਆਯਸੁ ਪਾਲਿਹਿਂ ਦੁਹੁ ਭਾਈ। ਲੋਕ ਬੇਦ ਭਲ ਭੂਪ ਭਲਾਈ।।
ਗੁਰ ਪਿਤੁ ਮਾਤੁ ਸ੍ਵਾਮਿ ਸਿਖ ਪਾਲੇਂ। ਚਲੇਹੁਕੁਮਗ ਪਗ ਪਰਹਿਂ ਨ ਖਾਲੇਂ।।
ਅਸ ਬਿਚਾਰਿ ਸਬ ਸੋਚ ਬਿਹਾਈ। ਪਾਲਹੁ ਅਵਧ ਅਵਧਿ ਭਰਿ ਜਾਈ।।
ਦੇਸੁ ਕੋਸੁ ਪਰਿਜਨ ਪਰਿਵਾਰੂ। ਗੁਰ ਪਦ ਰਜਹਿਂ ਲਾਗ ਛਰੁਭਾਰੂ।।
ਤੁਮ੍ਹ ਮੁਨਿ ਮਾਤੁ ਸਚਿਵ ਸਿਖ ਮਾਨੀ। ਪਾਲੇਹੁ ਪੁਹੁਮਿ ਪ੍ਰਜਾ ਰਜਧਾਨੀ।।

7.1.315

चौपाई
ਜਿਨ੍ਹ ਕਰ ਨਾਮੁ ਲੇਤ ਜਗ ਮਾਹੀਂ। ਸਕਲ ਅਮਂਗਲ ਮੂਲ ਨਸਾਹੀਂ।।
ਕਰਤਲ ਹੋਹਿਂ ਪਦਾਰਥ ਚਾਰੀ। ਤੇਇ ਸਿਯ ਰਾਮੁ ਕਹੇਉ ਕਾਮਾਰੀ।।
ਏਹਿ ਬਿਧਿ ਸਂਭੁ ਸੁਰਨ੍ਹ ਸਮੁਝਾਵਾ। ਪੁਨਿ ਆਗੇਂ ਬਰ ਬਸਹ ਚਲਾਵਾ।।
ਦੇਵਨ੍ਹ ਦੇਖੇ ਦਸਰਥੁ ਜਾਤਾ। ਮਹਾਮੋਦ ਮਨ ਪੁਲਕਿਤ ਗਾਤਾ।।
ਸਾਧੁ ਸਮਾਜ ਸਂਗ ਮਹਿਦੇਵਾ। ਜਨੁ ਤਨੁ ਧਰੇਂ ਕਰਹਿਂ ਸੁਖ ਸੇਵਾ।।
ਸੋਹਤ ਸਾਥ ਸੁਭਗ ਸੁਤ ਚਾਰੀ। ਜਨੁ ਅਪਬਰਗ ਸਕਲ ਤਨੁਧਾਰੀ।।
ਮਰਕਤ ਕਨਕ ਬਰਨ ਬਰ ਜੋਰੀ। ਦੇਖਿ ਸੁਰਨ੍ਹ ਭੈ ਪ੍ਰੀਤਿ ਨ ਥੋਰੀ।।
ਪੁਨਿ ਰਾਮਹਿ ਬਿਲੋਕਿ ਹਿਯਹਰਸ਼ੇ। ਨਰਿਪਹਿ ਸਰਾਹਿ ਸੁਮਨ ਤਿਨ੍ਹ ਬਰਸ਼ੇ।।

6.2.315

चौपाई
ତାତ ତୁମ୍ହାରି ମୋରି ପରିଜନ କୀ| ଚିଂତା ଗୁରହି ନୃପହି ଘର ବନ କୀ||
ମାଥେ ପର ଗୁର ମୁନି ମିଥିଲେସୂ| ହମହି ତୁମ୍ହହି ସପନେହୁନ କଲେସୂ||
ମୋର ତୁମ୍ହାର ପରମ ପୁରୁଷାରଥୁ| ସ୍ବାରଥୁ ସୁଜସୁ ଧରମୁ ପରମାରଥୁ||
ପିତୁ ଆଯସୁ ପାଲିହିଂ ଦୁହୁ ଭାଈ| ଲୋକ ବେଦ ଭଲ ଭୂପ ଭଲାଈ||
ଗୁର ପିତୁ ମାତୁ ସ୍ବାମି ସିଖ ପାଲେଂ| ଚଲେହୁକୁମଗ ପଗ ପରହିଂ ନ ଖାଲେଂ||
ଅସ ବିଚାରି ସବ ସୋଚ ବିହାଈ| ପାଲହୁ ଅବଧ ଅବଧି ଭରି ଜାଈ||
ଦେସୁ କୋସୁ ପରିଜନ ପରିବାରୂ| ଗୁର ପଦ ରଜହିଂ ଲାଗ ଛରୁଭାରୂ||
ତୁମ୍ହ ମୁନି ମାତୁ ସଚିବ ସିଖ ମାନୀ| ପାଲେହୁ ପୁହୁମି ପ୍ରଜା ରଜଧାନୀ||

6.1.315

चौपाई
ଜିନ୍ହ କର ନାମୁ ଲେତ ଜଗ ମାହୀଂ| ସକଲ ଅମଂଗଲ ମୂଲ ନସାହୀଂ||
କରତଲ ହୋହିଂ ପଦାରଥ ଚାରୀ| ତେଇ ସିଯ ରାମୁ କହେଉ କାମାରୀ||
ଏହି ବିଧି ସଂଭୁ ସୁରନ୍ହ ସମୁଝାବା| ପୁନି ଆଗେଂ ବର ବସହ ଚଲାବା||
ଦେବନ୍ହ ଦେଖେ ଦସରଥୁ ଜାତା| ମହାମୋଦ ମନ ପୁଲକିତ ଗାତା||
ସାଧୁ ସମାଜ ସଂଗ ମହିଦେବା| ଜନୁ ତନୁ ଧରେଂ କରହିଂ ସୁଖ ସେବା||
ସୋହତ ସାଥ ସୁଭଗ ସୁତ ଚାରୀ| ଜନୁ ଅପବରଗ ସକଲ ତନୁଧାରୀ||
ମରକତ କନକ ବରନ ବର ଜୋରୀ| ଦେଖି ସୁରନ୍ହ ଭୈ ପ୍ରୀତି ନ ଥୋରୀ||
ପୁନି ରାମହି ବିଲୋକି ହିଯହରଷେ| ନୃପହି ସରାହି ସୁମନ ତିନ୍ହ ବରଷେ||

Pages

Subscribe to RSS - 315