316

5.2.316

चौपाई
രാജധരമ സരബസു ഏതനോഈ. ജിമി മന മാഹമനോരഥ ഗോഈ..
ബംധു പ്രബോധു കീന്ഹ ബഹു ഭാീ. ബിനു അധാര മന തോഷു ന സാീ..
ഭരത സീല ഗുര സചിവ സമാജൂ. സകുച സനേഹ ബിബസ രഘുരാജൂ..
പ്രഭു കരി കൃപാ പാരീം ദീന്ഹീം. സാദര ഭരത സീസ ധരി ലീന്ഹീം..
ചരനപീഠ കരുനാനിധാന കേ. ജനു ജുഗ ജാമിക പ്രജാ പ്രാന കേ..
സംപുട ഭരത സനേഹ രതന കേ. ആഖര ജുഗ ജുന ജീവ ജതന കേ..
കുല കപാട കര കുസല കരമ കേ. ബിമല നയന സേവാ സുധരമ കേ..
ഭരത മുദിത അവലംബ ലഹേ തേം. അസ സുഖ ജസ സിയ രാമു രഹേ തേം..

5.1.316

चौपाई
കേകി കംഠ ദുതി സ്യാമല അംഗാ. തഡത ബിനിംദക ബസന സുരംഗാ..
ബ്യാഹ ബിഭൂഷന ബിബിധ ബനാഏ. മംഗല സബ സബ ഭാി സുഹാഏ..
സരദ ബിമല ബിധു ബദനു സുഹാവന. നയന നവല രാജീവ ലജാവന..
സകല അലൌകിക സുംദരതാഈ. കഹി ന ജാഇ മനഹീം മന ഭാഈ..
ബംധു മനോഹര സോഹഹിം സംഗാ. ജാത നചാവത ചപല തുരംഗാ..
രാജകുഅ ബര ബാജി ദേഖാവഹിം. ബംസ പ്രസംസക ബിരിദ സുനാവഹിം..
ജേഹി തുരംഗ പര രാമു ബിരാജേ. ഗതി ബിലോകി ഖഗനായകു ലാജേ..
കഹി ന ജാഇ സബ ഭാി സുഹാവാ. ബാജി ബേഷു ജനു കാമ ബനാവാ..

4.2.316

चौपाई
ರಾಜಧರಮ ಸರಬಸು ಏತನೋಈ. ಜಿಮಿ ಮನ ಮಾಹಮನೋರಥ ಗೋಈ..
ಬಂಧು ಪ್ರಬೋಧು ಕೀನ್ಹ ಬಹು ಭಾೀ. ಬಿನು ಅಧಾರ ಮನ ತೋಷು ನ ಸಾೀ..
ಭರತ ಸೀಲ ಗುರ ಸಚಿವ ಸಮಾಜೂ. ಸಕುಚ ಸನೇಹ ಬಿಬಸ ರಘುರಾಜೂ..
ಪ್ರಭು ಕರಿ ಕೃಪಾ ಪಾರೀಂ ದೀನ್ಹೀಂ. ಸಾದರ ಭರತ ಸೀಸ ಧರಿ ಲೀನ್ಹೀಂ..
ಚರನಪೀಠ ಕರುನಾನಿಧಾನ ಕೇ. ಜನು ಜುಗ ಜಾಮಿಕ ಪ್ರಜಾ ಪ್ರಾನ ಕೇ..
ಸಂಪುಟ ಭರತ ಸನೇಹ ರತನ ಕೇ. ಆಖರ ಜುಗ ಜುನ ಜೀವ ಜತನ ಕೇ..
ಕುಲ ಕಪಾಟ ಕರ ಕುಸಲ ಕರಮ ಕೇ. ಬಿಮಲ ನಯನ ಸೇವಾ ಸುಧರಮ ಕೇ..
ಭರತ ಮುದಿತ ಅವಲಂಬ ಲಹೇ ತೇಂ. ಅಸ ಸುಖ ಜಸ ಸಿಯ ರಾಮು ರಹೇ ತೇಂ..

4.1.316

चौपाई
ಕೇಕಿ ಕಂಠ ದುತಿ ಸ್ಯಾಮಲ ಅಂಗಾ. ತಡತ ಬಿನಿಂದಕ ಬಸನ ಸುರಂಗಾ..
ಬ್ಯಾಹ ಬಿಭೂಷನ ಬಿಬಿಧ ಬನಾಏ. ಮಂಗಲ ಸಬ ಸಬ ಭಾಿ ಸುಹಾಏ..
ಸರದ ಬಿಮಲ ಬಿಧು ಬದನು ಸುಹಾವನ. ನಯನ ನವಲ ರಾಜೀವ ಲಜಾವನ..
ಸಕಲ ಅಲೌಕಿಕ ಸುಂದರತಾಈ. ಕಹಿ ನ ಜಾಇ ಮನಹೀಂ ಮನ ಭಾಈ..
ಬಂಧು ಮನೋಹರ ಸೋಹಹಿಂ ಸಂಗಾ. ಜಾತ ನಚಾವತ ಚಪಲ ತುರಂಗಾ..
ರಾಜಕುಅ ಬರ ಬಾಜಿ ದೇಖಾವಹಿಂ. ಬಂಸ ಪ್ರಸಂಸಕ ಬಿರಿದ ಸುನಾವಹಿಂ..
ಜೇಹಿ ತುರಂಗ ಪರ ರಾಮು ಬಿರಾಜೇ. ಗತಿ ಬಿಲೋಕಿ ಖಗನಾಯಕು ಲಾಜೇ..
ಕಹಿ ನ ಜಾಇ ಸಬ ಭಾಿ ಸುಹಾವಾ. ಬಾಜಿ ಬೇಷು ಜನು ಕಾಮ ಬನಾವಾ..

3.2.316

चौपाई
રાજધરમ સરબસુ એતનોઈ। જિમિ મન માહમનોરથ ગોઈ।।
બંધુ પ્રબોધુ કીન્હ બહુ ભાી। બિનુ અધાર મન તોષુ ન સાી।।
ભરત સીલ ગુર સચિવ સમાજૂ। સકુચ સનેહ બિબસ રઘુરાજૂ।।
પ્રભુ કરિ કૃપા પારીં દીન્હીં। સાદર ભરત સીસ ધરિ લીન્હીં।।
ચરનપીઠ કરુનાનિધાન કે। જનુ જુગ જામિક પ્રજા પ્રાન કે।।
સંપુટ ભરત સનેહ રતન કે। આખર જુગ જુન જીવ જતન કે।।
કુલ કપાટ કર કુસલ કરમ કે। બિમલ નયન સેવા સુધરમ કે।।
ભરત મુદિત અવલંબ લહે તેં। અસ સુખ જસ સિય રામુ રહે તેં।।

3.1.316

चौपाई
કેકિ કંઠ દુતિ સ્યામલ અંગા। તડ઼િત બિનિંદક બસન સુરંગા।।
બ્યાહ બિભૂષન બિબિધ બનાએ। મંગલ સબ સબ ભાિ સુહાએ।।
સરદ બિમલ બિધુ બદનુ સુહાવન। નયન નવલ રાજીવ લજાવન।।
સકલ અલૌકિક સુંદરતાઈ। કહિ ન જાઇ મનહીં મન ભાઈ।।
બંધુ મનોહર સોહહિં સંગા। જાત નચાવત ચપલ તુરંગા।।
રાજકુઅ બર બાજિ દેખાવહિં। બંસ પ્રસંસક બિરિદ સુનાવહિં।।
જેહિ તુરંગ પર રામુ બિરાજે। ગતિ બિલોકિ ખગનાયકુ લાજે।।
કહિ ન જાઇ સબ ભાિ સુહાવા। બાજિ બેષુ જનુ કામ બનાવા।।

2.2.316

चौपाई
রাজধরম সরবসু এতনোঈ৷ জিমি মন মাহমনোরথ গোঈ৷৷
বংধু প্রবোধু কীন্হ বহু ভাী৷ বিনু অধার মন তোষু ন সাী৷৷
ভরত সীল গুর সচিব সমাজূ৷ সকুচ সনেহ বিবস রঘুরাজূ৷৷
প্রভু করি কৃপা পারীং দীন্হীং৷ সাদর ভরত সীস ধরি লীন্হীং৷৷
চরনপীঠ করুনানিধান কে৷ জনু জুগ জামিক প্রজা প্রান কে৷৷
সংপুট ভরত সনেহ রতন কে৷ আখর জুগ জুন জীব জতন কে৷৷
কুল কপাট কর কুসল করম কে৷ বিমল নযন সেবা সুধরম কে৷৷
ভরত মুদিত অবলংব লহে তেং৷ অস সুখ জস সিয রামু রহে তেং৷৷

2.1.316

चौपाई
কেকি কংঠ দুতি স্যামল অংগা৷ তড়িত বিনিংদক বসন সুরংগা৷৷
ব্যাহ বিভূষন বিবিধ বনাএ৷ মংগল সব সব ভাি সুহাএ৷৷
সরদ বিমল বিধু বদনু সুহাবন৷ নযন নবল রাজীব লজাবন৷৷
সকল অলৌকিক সুংদরতাঈ৷ কহি ন জাই মনহীং মন ভাঈ৷৷
বংধু মনোহর সোহহিং সংগা৷ জাত নচাবত চপল তুরংগা৷৷
রাজকুঅ বর বাজি দেখাবহিং৷ বংস প্রসংসক বিরিদ সুনাবহিং৷৷
জেহি তুরংগ পর রামু বিরাজে৷ গতি বিলোকি খগনাযকু লাজে৷৷
কহি ন জাই সব ভাি সুহাবা৷ বাজি বেষু জনু কাম বনাবা৷৷

1.2.316

चौपाई
राजधरम सरबसु एतनोई। जिमि मन माहँ मनोरथ गोई।।
बंधु प्रबोधु कीन्ह बहु भाँती। बिनु अधार मन तोषु न साँती।।
भरत सील गुर सचिव समाजू। सकुच सनेह बिबस रघुराजू।।
प्रभु करि कृपा पाँवरीं दीन्हीं। सादर भरत सीस धरि लीन्हीं।।
चरनपीठ करुनानिधान के। जनु जुग जामिक प्रजा प्रान के।।
संपुट भरत सनेह रतन के। आखर जुग जुन जीव जतन के।।
कुल कपाट कर कुसल करम के। बिमल नयन सेवा सुधरम के।।
भरत मुदित अवलंब लहे तें। अस सुख जस सिय रामु रहे तें।।

दोहा/सोरठा

1.1.316

चौपाई
केकि कंठ दुति स्यामल अंगा। तड़ित बिनिंदक बसन सुरंगा।।
ब्याह बिभूषन बिबिध बनाए। मंगल सब सब भाँति सुहाए।।
सरद बिमल बिधु बदनु सुहावन। नयन नवल राजीव लजावन।।
सकल अलौकिक सुंदरताई। कहि न जाइ मनहीं मन भाई।।
बंधु मनोहर सोहहिं संगा। जात नचावत चपल तुरंगा।।
राजकुअँर बर बाजि देखावहिं। बंस प्रसंसक बिरिद सुनावहिं।।
जेहि तुरंग पर रामु बिराजे। गति बिलोकि खगनायकु लाजे।।
कहि न जाइ सब भाँति सुहावा। बाजि बेषु जनु काम बनावा।।

Pages

Subscribe to RSS - 316