316

10.2.316

चौपाई
రాజధరమ సరబసు ఏతనోఈ. జిమి మన మాహమనోరథ గోఈ..
బంధు ప్రబోధు కీన్హ బహు భాీ. బిను అధార మన తోషు న సాీ..
భరత సీల గుర సచివ సమాజూ. సకుచ సనేహ బిబస రఘురాజూ..
ప్రభు కరి కృపా పారీం దీన్హీం. సాదర భరత సీస ధరి లీన్హీం..
చరనపీఠ కరునానిధాన కే. జను జుగ జామిక ప్రజా ప్రాన కే..
సంపుట భరత సనేహ రతన కే. ఆఖర జుగ జున జీవ జతన కే..
కుల కపాట కర కుసల కరమ కే. బిమల నయన సేవా సుధరమ కే..
భరత ముదిత అవలంబ లహే తేం. అస సుఖ జస సియ రాము రహే తేం..

10.1.316

चौपाई
కేకి కంఠ దుతి స్యామల అంగా. తడత బినిందక బసన సురంగా..
బ్యాహ బిభూషన బిబిధ బనాఏ. మంగల సబ సబ భాి సుహాఏ..
సరద బిమల బిధు బదను సుహావన. నయన నవల రాజీవ లజావన..
సకల అలౌకిక సుందరతాఈ. కహి న జాఇ మనహీం మన భాఈ..
బంధు మనోహర సోహహిం సంగా. జాత నచావత చపల తురంగా..
రాజకుఅ బర బాజి దేఖావహిం. బంస ప్రసంసక బిరిద సునావహిం..
జేహి తురంగ పర రాము బిరాజే. గతి బిలోకి ఖగనాయకు లాజే..
కహి న జాఇ సబ భాి సుహావా. బాజి బేషు జను కామ బనావా..

9.2.316

चौपाई
ராஜதரம ஸரபஸு ஏதநோஈ. ஜிமி மந மாஹமநோரத கோஈ..
பஂது ப்ரபோது கீந்ஹ பஹு பாீ. பிநு அதார மந தோஷு ந ஸாீ..
பரத ஸீல குர ஸசிவ ஸமாஜூ. ஸகுச ஸநேஹ பிபஸ ரகுராஜூ..
ப்ரபு கரி கரிபா பாரீஂ தீந்ஹீஂ. ஸாதர பரத ஸீஸ தரி லீந்ஹீஂ..
சரநபீட கருநாநிதாந கே. ஜநு ஜுக ஜாமிக ப்ரஜா ப்ராந கே..
ஸஂபுட பரத ஸநேஹ ரதந கே. ஆகர ஜுக ஜுந ஜீவ ஜதந கே..
குல கபாட கர குஸல கரம கே. பிமல நயந ஸேவா ஸுதரம கே..
பரத முதித அவலஂப லஹே தேஂ. அஸ ஸுக ஜஸ ஸிய ராமு ரஹே தேஂ..

9.1.316

चौपाई
கேகி கஂட துதி ஸ்யாமல அஂகா. தட஀ித பிநிஂதக பஸந ஸுரஂகா..
ப்யாஹ பிபூஷந பிபித பநாஏ. மஂகல ஸப ஸப பாி ஸுஹாஏ..
ஸரத பிமல பிது பதநு ஸுஹாவந. நயந நவல ராஜீவ லஜாவந..
ஸகல அலௌகிக ஸுஂதரதாஈ. கஹி ந ஜாஇ மநஹீஂ மந பாஈ..
பஂது மநோஹர ஸோஹஹிஂ ஸஂகா. ஜாத நசாவத சபல துரஂகா..
ராஜகுஅ பர பாஜி தேகாவஹிஂ. பஂஸ ப்ரஸஂஸக பிரித ஸுநாவஹிஂ..
ஜேஹி துரஂக பர ராமு பிராஜே. கதி பிலோகி ககநாயகு லாஜே..
கஹி ந ஜாஇ ஸப பாி ஸுஹாவா. பாஜி பேஷு ஜநு காம பநாவா..

8.2.316

चौपाई
rājadharama sarabasu ētanōī. jimi mana māhaom manōratha gōī..
baṃdhu prabōdhu kīnha bahu bhāomtī. binu adhāra mana tōṣu na sāomtī..
bharata sīla gura saciva samājū. sakuca sanēha bibasa raghurājū..
prabhu kari kṛpā pāomvarīṃ dīnhīṃ. sādara bharata sīsa dhari līnhīṃ..
caranapīṭha karunānidhāna kē. janu juga jāmika prajā prāna kē..
saṃpuṭa bharata sanēha ratana kē. ākhara juga juna jīva jatana kē..
kula kapāṭa kara kusala karama kē. bimala nayana sēvā sudharama kē..

8.1.316

चौपाई
kēki kaṃṭha duti syāmala aṃgā. taḍaita biniṃdaka basana suraṃgā..
byāha bibhūṣana bibidha banāē. maṃgala saba saba bhāomti suhāē..
sarada bimala bidhu badanu suhāvana. nayana navala rājīva lajāvana..
sakala alaukika suṃdaratāī. kahi na jāi manahīṃ mana bhāī..
baṃdhu manōhara sōhahiṃ saṃgā. jāta nacāvata capala turaṃgā..
rājakuaomra bara bāji dēkhāvahiṃ. baṃsa prasaṃsaka birida sunāvahiṃ..
jēhi turaṃga para rāmu birājē. gati bilōki khaganāyaku lājē..

7.2.316

चौपाई
ਰਾਜਧਰਮ ਸਰਬਸੁ ਏਤਨੋਈ। ਜਿਮਿ ਮਨ ਮਾਹਮਨੋਰਥ ਗੋਈ।।
ਬਂਧੁ ਪ੍ਰਬੋਧੁ ਕੀਨ੍ਹ ਬਹੁ ਭਾੀ। ਬਿਨੁ ਅਧਾਰ ਮਨ ਤੋਸ਼ੁ ਨ ਸਾੀ।।
ਭਰਤ ਸੀਲ ਗੁਰ ਸਚਿਵ ਸਮਾਜੂ। ਸਕੁਚ ਸਨੇਹ ਬਿਬਸ ਰਘੁਰਾਜੂ।।
ਪ੍ਰਭੁ ਕਰਿ ਕਰਿਪਾ ਪਾਰੀਂ ਦੀਨ੍ਹੀਂ। ਸਾਦਰ ਭਰਤ ਸੀਸ ਧਰਿ ਲੀਨ੍ਹੀਂ।।
ਚਰਨਪੀਠ ਕਰੁਨਾਨਿਧਾਨ ਕੇ। ਜਨੁ ਜੁਗ ਜਾਮਿਕ ਪ੍ਰਜਾ ਪ੍ਰਾਨ ਕੇ।।
ਸਂਪੁਟ ਭਰਤ ਸਨੇਹ ਰਤਨ ਕੇ। ਆਖਰ ਜੁਗ ਜੁਨ ਜੀਵ ਜਤਨ ਕੇ।।
ਕੁਲ ਕਪਾਟ ਕਰ ਕੁਸਲ ਕਰਮ ਕੇ। ਬਿਮਲ ਨਯਨ ਸੇਵਾ ਸੁਧਰਮ ਕੇ।।
ਭਰਤ ਮੁਦਿਤ ਅਵਲਂਬ ਲਹੇ ਤੇਂ। ਅਸ ਸੁਖ ਜਸ ਸਿਯ ਰਾਮੁ ਰਹੇ ਤੇਂ।।

7.1.316

चौपाई
ਕੇਕਿ ਕਂਠ ਦੁਤਿ ਸ੍ਯਾਮਲ ਅਂਗਾ। ਤਡ਼ਿਤ ਬਿਨਿਂਦਕ ਬਸਨ ਸੁਰਂਗਾ।।
ਬ੍ਯਾਹ ਬਿਭੂਸ਼ਨ ਬਿਬਿਧ ਬਨਾਏ। ਮਂਗਲ ਸਬ ਸਬ ਭਾਿ ਸੁਹਾਏ।।
ਸਰਦ ਬਿਮਲ ਬਿਧੁ ਬਦਨੁ ਸੁਹਾਵਨ। ਨਯਨ ਨਵਲ ਰਾਜੀਵ ਲਜਾਵਨ।।
ਸਕਲ ਅਲੌਕਿਕ ਸੁਂਦਰਤਾਈ। ਕਹਿ ਨ ਜਾਇ ਮਨਹੀਂ ਮਨ ਭਾਈ।।
ਬਂਧੁ ਮਨੋਹਰ ਸੋਹਹਿਂ ਸਂਗਾ। ਜਾਤ ਨਚਾਵਤ ਚਪਲ ਤੁਰਂਗਾ।।
ਰਾਜਕੁਅ ਬਰ ਬਾਜਿ ਦੇਖਾਵਹਿਂ। ਬਂਸ ਪ੍ਰਸਂਸਕ ਬਿਰਿਦ ਸੁਨਾਵਹਿਂ।।
ਜੇਹਿ ਤੁਰਂਗ ਪਰ ਰਾਮੁ ਬਿਰਾਜੇ। ਗਤਿ ਬਿਲੋਕਿ ਖਗਨਾਯਕੁ ਲਾਜੇ।।
ਕਹਿ ਨ ਜਾਇ ਸਬ ਭਾਿ ਸੁਹਾਵਾ। ਬਾਜਿ ਬੇਸ਼ੁ ਜਨੁ ਕਾਮ ਬਨਾਵਾ।।

6.2.316

चौपाई
ରାଜଧରମ ସରବସୁ ଏତନୋଈ| ଜିମି ମନ ମାହମନୋରଥ ଗୋଈ||
ବଂଧୁ ପ୍ରବୋଧୁ କୀନ୍ହ ବହୁ ଭାୀ| ବିନୁ ଅଧାର ମନ ତୋଷୁ ନ ସାୀ||
ଭରତ ସୀଲ ଗୁର ସଚିବ ସମାଜୂ| ସକୁଚ ସନେହ ବିବସ ରଘୁରାଜୂ||
ପ୍ରଭୁ କରି କୃପା ପାରୀଂ ଦୀନ୍ହୀଂ| ସାଦର ଭରତ ସୀସ ଧରି ଲୀନ୍ହୀଂ||
ଚରନପୀଠ କରୁନାନିଧାନ କେ| ଜନୁ ଜୁଗ ଜାମିକ ପ୍ରଜା ପ୍ରାନ କେ||
ସଂପୁଟ ଭରତ ସନେହ ରତନ କେ| ଆଖର ଜୁଗ ଜୁନ ଜୀବ ଜତନ କେ||
କୁଲ କପାଟ କର କୁସଲ କରମ କେ| ବିମଲ ନଯନ ସେବା ସୁଧରମ କେ||
ଭରତ ମୁଦିତ ଅବଲଂବ ଲହେ ତେଂ| ଅସ ସୁଖ ଜସ ସିଯ ରାମୁ ରହେ ତେଂ||

6.1.316

चौपाई
କେକି କଂଠ ଦୁତି ସ୍ଯାମଲ ଅଂଗା| ତଡ଼ିତ ବିନିଂଦକ ବସନ ସୁରଂଗା||
ବ୍ଯାହ ବିଭୂଷନ ବିବିଧ ବନାଏ| ମଂଗଲ ସବ ସବ ଭାି ସୁହାଏ||
ସରଦ ବିମଲ ବିଧୁ ବଦନୁ ସୁହାବନ| ନଯନ ନବଲ ରାଜୀବ ଲଜାବନ||
ସକଲ ଅଲୌକିକ ସୁଂଦରତାଈ| କହି ନ ଜାଇ ମନହୀଂ ମନ ଭାଈ||
ବଂଧୁ ମନୋହର ସୋହହିଂ ସଂଗା| ଜାତ ନଚାବତ ଚପଲ ତୁରଂଗା||
ରାଜକୁଅ ବର ବାଜି ଦେଖାବହିଂ| ବଂସ ପ୍ରସଂସକ ବିରିଦ ସୁନାବହିଂ||
ଜେହି ତୁରଂଗ ପର ରାମୁ ବିରାଜେ| ଗତି ବିଲୋକି ଖଗନାଯକୁ ଲାଜେ||
କହି ନ ଜାଇ ସବ ଭାି ସୁହାବା| ବାଜି ବେଷୁ ଜନୁ କାମ ବନାବା||

Pages

Subscribe to RSS - 316