317

5.2.317

चौपाई
സോ കുചാലി സബ കഹഭഇ നീകീ. അവധി ആസ സമ ജീവനി ജീ കീ..
നതരു ലഖന സിയ സമ ബിയോഗാ. ഹഹരി മരത സബ ലോഗ കുരോഗാ..
രാമകൃപാഅവരേബ സുധാരീ. ബിബുധ ധാരി ഭഇ ഗുനദ ഗോഹാരീ..
ഭേംടത ഭുജ ഭരി ഭാഇ ഭരത സോ. രാമ പ്രേമ രസു കഹി ന പരത സോ..
തന മന ബചന ഉമഗ അനുരാഗാ. ധീര ധുരംധര ധീരജു ത്യാഗാ..
ബാരിജ ലോചന മോചത ബാരീ. ദേഖി ദസാ സുര സഭാ ദുഖാരീ..
മുനിഗന ഗുര ധുര ധീര ജനക സേ. ഗ്യാന അനല മന കസേം കനക സേ..
ജേ ബിരംചി നിരലേപ ഉപാഏ. പദുമ പത്ര ജിമി ജഗ ജല ജാഏ..

5.1.317

चौपाई
ജേഹിം ബര ബാജി രാമു അസവാരാ. തേഹി സാരദഉ ന ബരനൈ പാരാ..
സംകരു രാമ രൂപ അനുരാഗേ. നയന പംചദസ അതി പ്രിയ ലാഗേ..
ഹരി ഹിത സഹിത രാമു ജബ ജോഹേ. രമാ സമേത രമാപതി മോഹേ..
നിരഖി രാമ ഛബി ബിധി ഹരഷാനേ. ആഠഇ നയന ജാനി പഛിതാനേ..
സുര സേനപ ഉര ബഹുത ഉഛാഹൂ. ബിധി തേ ഡേവഢലോചന ലാഹൂ..
രാമഹി ചിതവ സുരേസ സുജാനാ. ഗൌതമ ശ്രാപു പരമ ഹിത മാനാ..
ദേവ സകല സുരപതിഹി സിഹാഹീം. ആജു പുരംദര സമ കോഉ നാഹീം..
മുദിത ദേവഗന രാമഹി ദേഖീ. നൃപസമാജ ദുഹുഹരഷു ബിസേഷീ..

4.2.317

चौपाई
ಸೋ ಕುಚಾಲಿ ಸಬ ಕಹಭಇ ನೀಕೀ. ಅವಧಿ ಆಸ ಸಮ ಜೀವನಿ ಜೀ ಕೀ..
ನತರು ಲಖನ ಸಿಯ ಸಮ ಬಿಯೋಗಾ. ಹಹರಿ ಮರತ ಸಬ ಲೋಗ ಕುರೋಗಾ..
ರಾಮಕೃಪಾಅವರೇಬ ಸುಧಾರೀ. ಬಿಬುಧ ಧಾರಿ ಭಇ ಗುನದ ಗೋಹಾರೀ..
ಭೇಂಟತ ಭುಜ ಭರಿ ಭಾಇ ಭರತ ಸೋ. ರಾಮ ಪ್ರೇಮ ರಸು ಕಹಿ ನ ಪರತ ಸೋ..
ತನ ಮನ ಬಚನ ಉಮಗ ಅನುರಾಗಾ. ಧೀರ ಧುರಂಧರ ಧೀರಜು ತ್ಯಾಗಾ..
ಬಾರಿಜ ಲೋಚನ ಮೋಚತ ಬಾರೀ. ದೇಖಿ ದಸಾ ಸುರ ಸಭಾ ದುಖಾರೀ..
ಮುನಿಗನ ಗುರ ಧುರ ಧೀರ ಜನಕ ಸೇ. ಗ್ಯಾನ ಅನಲ ಮನ ಕಸೇಂ ಕನಕ ಸೇ..
ಜೇ ಬಿರಂಚಿ ನಿರಲೇಪ ಉಪಾಏ. ಪದುಮ ಪತ್ರ ಜಿಮಿ ಜಗ ಜಲ ಜಾಏ..

4.1.317

चौपाई
ಜೇಹಿಂ ಬರ ಬಾಜಿ ರಾಮು ಅಸವಾರಾ. ತೇಹಿ ಸಾರದಉ ನ ಬರನೈ ಪಾರಾ..
ಸಂಕರು ರಾಮ ರೂಪ ಅನುರಾಗೇ. ನಯನ ಪಂಚದಸ ಅತಿ ಪ್ರಿಯ ಲಾಗೇ..
ಹರಿ ಹಿತ ಸಹಿತ ರಾಮು ಜಬ ಜೋಹೇ. ರಮಾ ಸಮೇತ ರಮಾಪತಿ ಮೋಹೇ..
ನಿರಖಿ ರಾಮ ಛಬಿ ಬಿಧಿ ಹರಷಾನೇ. ಆಠಇ ನಯನ ಜಾನಿ ಪಛಿತಾನೇ..
ಸುರ ಸೇನಪ ಉರ ಬಹುತ ಉಛಾಹೂ. ಬಿಧಿ ತೇ ಡೇವಢಲೋಚನ ಲಾಹೂ..
ರಾಮಹಿ ಚಿತವ ಸುರೇಸ ಸುಜಾನಾ. ಗೌತಮ ಶ್ರಾಪು ಪರಮ ಹಿತ ಮಾನಾ..
ದೇವ ಸಕಲ ಸುರಪತಿಹಿ ಸಿಹಾಹೀಂ. ಆಜು ಪುರಂದರ ಸಮ ಕೋಉ ನಾಹೀಂ..
ಮುದಿತ ದೇವಗನ ರಾಮಹಿ ದೇಖೀ. ನೃಪಸಮಾಜ ದುಹುಹರಷು ಬಿಸೇಷೀ..

3.2.317

चौपाई
સો કુચાલિ સબ કહભઇ નીકી। અવધિ આસ સમ જીવનિ જી કી।।
નતરુ લખન સિય સમ બિયોગા। હહરિ મરત સબ લોગ કુરોગા।।
રામકૃપાઅવરેબ સુધારી। બિબુધ ધારિ ભઇ ગુનદ ગોહારી।।
ભેંટત ભુજ ભરિ ભાઇ ભરત સો। રામ પ્રેમ રસુ કહિ ન પરત સો।।
તન મન બચન ઉમગ અનુરાગા। ધીર ધુરંધર ધીરજુ ત્યાગા।।
બારિજ લોચન મોચત બારી। દેખિ દસા સુર સભા દુખારી।।
મુનિગન ગુર ધુર ધીર જનક સે। ગ્યાન અનલ મન કસેં કનક સે।।
જે બિરંચિ નિરલેપ ઉપાએ। પદુમ પત્ર જિમિ જગ જલ જાએ।।

3.1.317

चौपाई
જેહિં બર બાજિ રામુ અસવારા। તેહિ સારદઉ ન બરનૈ પારા।।
સંકરુ રામ રૂપ અનુરાગે। નયન પંચદસ અતિ પ્રિય લાગે।।
હરિ હિત સહિત રામુ જબ જોહે। રમા સમેત રમાપતિ મોહે।।
નિરખિ રામ છબિ બિધિ હરષાને। આઠઇ નયન જાનિ પછિતાને।।
સુર સેનપ ઉર બહુત ઉછાહૂ। બિધિ તે ડેવઢ઼ લોચન લાહૂ।।
રામહિ ચિતવ સુરેસ સુજાના। ગૌતમ શ્રાપુ પરમ હિત માના।।
દેવ સકલ સુરપતિહિ સિહાહીં। આજુ પુરંદર સમ કોઉ નાહીં।।
મુદિત દેવગન રામહિ દેખી। નૃપસમાજ દુહુહરષુ બિસેષી।।

2.2.317

चौपाई
সো কুচালি সব কহভই নীকী৷ অবধি আস সম জীবনি জী কী৷৷
নতরু লখন সিয সম বিযোগা৷ হহরি মরত সব লোগ কুরোগা৷৷
রামকৃপাঅবরেব সুধারী৷ বিবুধ ধারি ভই গুনদ গোহারী৷৷
ভেংটত ভুজ ভরি ভাই ভরত সো৷ রাম প্রেম রসু কহি ন পরত সো৷৷
তন মন বচন উমগ অনুরাগা৷ ধীর ধুরংধর ধীরজু ত্যাগা৷৷
বারিজ লোচন মোচত বারী৷ দেখি দসা সুর সভা দুখারী৷৷
মুনিগন গুর ধুর ধীর জনক সে৷ গ্যান অনল মন কসেং কনক সে৷৷
জে বিরংচি নিরলেপ উপাএ৷ পদুম পত্র জিমি জগ জল জাএ৷৷

2.1.317

चौपाई
জেহিং বর বাজি রামু অসবারা৷ তেহি সারদউ ন বরনৈ পারা৷৷
সংকরু রাম রূপ অনুরাগে৷ নযন পংচদস অতি প্রিয লাগে৷৷
হরি হিত সহিত রামু জব জোহে৷ রমা সমেত রমাপতি মোহে৷৷
নিরখি রাম ছবি বিধি হরষানে৷ আঠই নযন জানি পছিতানে৷৷
সুর সেনপ উর বহুত উছাহূ৷ বিধি তে ডেবঢ় লোচন লাহূ৷৷
রামহি চিতব সুরেস সুজানা৷ গৌতম শ্রাপু পরম হিত মানা৷৷
দেব সকল সুরপতিহি সিহাহীং৷ আজু পুরংদর সম কোউ নাহীং৷৷
মুদিত দেবগন রামহি দেখী৷ নৃপসমাজ দুহুহরষু বিসেষী৷৷

1.2.317

चौपाई
सो कुचालि सब कहँ भइ नीकी। अवधि आस सम जीवनि जी की।।
नतरु लखन सिय सम बियोगा। हहरि मरत सब लोग कुरोगा।।
रामकृपाँ अवरेब सुधारी। बिबुध धारि भइ गुनद गोहारी।।
भेंटत भुज भरि भाइ भरत सो। राम प्रेम रसु कहि न परत सो।।
तन मन बचन उमग अनुरागा। धीर धुरंधर धीरजु त्यागा।।
बारिज लोचन मोचत बारी। देखि दसा सुर सभा दुखारी।।
मुनिगन गुर धुर धीर जनक से। ग्यान अनल मन कसें कनक से।।
जे बिरंचि निरलेप उपाए। पदुम पत्र जिमि जग जल जाए।।

दोहा/सोरठा

1.1.317

चौपाई
जेहिं बर बाजि रामु असवारा। तेहि सारदउ न बरनै पारा।।
संकरु राम रूप अनुरागे। नयन पंचदस अति प्रिय लागे।।
हरि हित सहित रामु जब जोहे। रमा समेत रमापति मोहे।।
निरखि राम छबि बिधि हरषाने। आठइ नयन जानि पछिताने।।
सुर सेनप उर बहुत उछाहू। बिधि ते डेवढ़ लोचन लाहू।।
रामहि चितव सुरेस सुजाना। गौतम श्रापु परम हित माना।।
देव सकल सुरपतिहि सिहाहीं। आजु पुरंदर सम कोउ नाहीं।।
मुदित देवगन रामहि देखी। नृपसमाज दुहुँ हरषु बिसेषी।।

Pages

Subscribe to RSS - 317