317

10.2.317

चौपाई
సో కుచాలి సబ కహభఇ నీకీ. అవధి ఆస సమ జీవని జీ కీ..
నతరు లఖన సియ సమ బియోగా. హహరి మరత సబ లోగ కురోగా..
రామకృపాఅవరేబ సుధారీ. బిబుధ ధారి భఇ గునద గోహారీ..
భేంటత భుజ భరి భాఇ భరత సో. రామ ప్రేమ రసు కహి న పరత సో..
తన మన బచన ఉమగ అనురాగా. ధీర ధురంధర ధీరజు త్యాగా..
బారిజ లోచన మోచత బారీ. దేఖి దసా సుర సభా దుఖారీ..
మునిగన గుర ధుర ధీర జనక సే. గ్యాన అనల మన కసేం కనక సే..
జే బిరంచి నిరలేప ఉపాఏ. పదుమ పత్ర జిమి జగ జల జాఏ..

10.1.317

चौपाई
జేహిం బర బాజి రాము అసవారా. తేహి సారదఉ న బరనై పారా..
సంకరు రామ రూప అనురాగే. నయన పంచదస అతి ప్రియ లాగే..
హరి హిత సహిత రాము జబ జోహే. రమా సమేత రమాపతి మోహే..
నిరఖి రామ ఛబి బిధి హరషానే. ఆఠఇ నయన జాని పఛితానే..
సుర సేనప ఉర బహుత ఉఛాహూ. బిధి తే డేవఢలోచన లాహూ..
రామహి చితవ సురేస సుజానా. గౌతమ శ్రాపు పరమ హిత మానా..
దేవ సకల సురపతిహి సిహాహీం. ఆజు పురందర సమ కోఉ నాహీం..
ముదిత దేవగన రామహి దేఖీ. నృపసమాజ దుహుహరషు బిసేషీ..

9.2.317

चौपाई
ஸோ குசாலி ஸப கஹபஇ நீகீ. அவதி ஆஸ ஸம ஜீவநி ஜீ கீ..
நதரு லகந ஸிய ஸம பியோகா. ஹஹரி மரத ஸப லோக குரோகா..
ராமகரிபாஅவரேப ஸுதாரீ. பிபுத தாரி பஇ குநத கோஹாரீ..
பேஂடத புஜ பரி பாஇ பரத ஸோ. ராம ப்ரேம ரஸு கஹி ந பரத ஸோ..
தந மந பசந உமக அநுராகா. தீர துரஂதர தீரஜு த்யாகா..
பாரிஜ லோசந மோசத பாரீ. தேகி தஸா ஸுர ஸபா துகாரீ..
முநிகந குர துர தீர ஜநக ஸே. க்யாந அநல மந கஸேஂ கநக ஸே..
ஜே பிரஂசி நிரலேப உபாஏ. பதும பத்ர ஜிமி ஜக ஜல ஜாஏ..

9.1.317

चौपाई
ஜேஹிஂ பர பாஜி ராமு அஸவாரா. தேஹி ஸாரதஉ ந பரநை பாரா..
ஸஂகரு ராம ரூப அநுராகே. நயந பஂசதஸ அதி ப்ரிய லாகே..
ஹரி ஹித ஸஹித ராமு ஜப ஜோஹே. ரமா ஸமேத ரமாபதி மோஹே..
நிரகி ராம சபி பிதி ஹரஷாநே. ஆடஇ நயந ஜாநி பசிதாநே..
ஸுர ஸேநப உர பஹுத உசாஹூ. பிதி தே டேவட஀ லோசந லாஹூ..
ராமஹி சிதவ ஸுரேஸ ஸுஜாநா. கௌதம ஷ்ராபு பரம ஹித மாநா..
தேவ ஸகல ஸுரபதிஹி ஸிஹாஹீஂ. ஆஜு புரஂதர ஸம கோஉ நாஹீஂ..
முதித தேவகந ராமஹி தேகீ. நரிபஸமாஜ துஹுஹரஷு பிஸேஷீ..

8.2.317

चौपाई
sō kucāli saba kahaom bhai nīkī. avadhi āsa sama jīvani jī kī..
nataru lakhana siya sama biyōgā. hahari marata saba lōga kurōgā..
rāmakṛpāom avarēba sudhārī. bibudha dhāri bhai gunada gōhārī..
bhēṃṭata bhuja bhari bhāi bharata sō. rāma prēma rasu kahi na parata sō..
tana mana bacana umaga anurāgā. dhīra dhuraṃdhara dhīraju tyāgā..
bārija lōcana mōcata bārī. dēkhi dasā sura sabhā dukhārī..
munigana gura dhura dhīra janaka sē. gyāna anala mana kasēṃ kanaka sē..

8.1.317

चौपाई
jēhiṃ bara bāji rāmu asavārā. tēhi sāradau na baranai pārā..
saṃkaru rāma rūpa anurāgē. nayana paṃcadasa ati priya lāgē..
hari hita sahita rāmu jaba jōhē. ramā samēta ramāpati mōhē..
nirakhi rāma chabi bidhi haraṣānē. āṭhai nayana jāni pachitānē..
sura sēnapa ura bahuta uchāhū. bidhi tē ḍēvaḍha lōcana lāhū..
rāmahi citava surēsa sujānā. gautama śrāpu parama hita mānā..
dēva sakala surapatihi sihāhīṃ. āju puraṃdara sama kōu nāhīṃ..
mudita dēvagana rāmahi dēkhī. nṛpasamāja duhuom haraṣu bisēṣī..

7.2.317

चौपाई
ਸੋ ਕੁਚਾਲਿ ਸਬ ਕਹਭਇ ਨੀਕੀ। ਅਵਧਿ ਆਸ ਸਮ ਜੀਵਨਿ ਜੀ ਕੀ।।
ਨਤਰੁ ਲਖਨ ਸਿਯ ਸਮ ਬਿਯੋਗਾ। ਹਹਰਿ ਮਰਤ ਸਬ ਲੋਗ ਕੁਰੋਗਾ।।
ਰਾਮਕਰਿਪਾਅਵਰੇਬ ਸੁਧਾਰੀ। ਬਿਬੁਧ ਧਾਰਿ ਭਇ ਗੁਨਦ ਗੋਹਾਰੀ।।
ਭੇਂਟਤ ਭੁਜ ਭਰਿ ਭਾਇ ਭਰਤ ਸੋ। ਰਾਮ ਪ੍ਰੇਮ ਰਸੁ ਕਹਿ ਨ ਪਰਤ ਸੋ।।
ਤਨ ਮਨ ਬਚਨ ਉਮਗ ਅਨੁਰਾਗਾ। ਧੀਰ ਧੁਰਂਧਰ ਧੀਰਜੁ ਤ੍ਯਾਗਾ।।
ਬਾਰਿਜ ਲੋਚਨ ਮੋਚਤ ਬਾਰੀ। ਦੇਖਿ ਦਸਾ ਸੁਰ ਸਭਾ ਦੁਖਾਰੀ।।
ਮੁਨਿਗਨ ਗੁਰ ਧੁਰ ਧੀਰ ਜਨਕ ਸੇ। ਗ੍ਯਾਨ ਅਨਲ ਮਨ ਕਸੇਂ ਕਨਕ ਸੇ।।
ਜੇ ਬਿਰਂਚਿ ਨਿਰਲੇਪ ਉਪਾਏ। ਪਦੁਮ ਪਤ੍ਰ ਜਿਮਿ ਜਗ ਜਲ ਜਾਏ।।

7.1.317

चौपाई
ਜੇਹਿਂ ਬਰ ਬਾਜਿ ਰਾਮੁ ਅਸਵਾਰਾ। ਤੇਹਿ ਸਾਰਦਉ ਨ ਬਰਨੈ ਪਾਰਾ।।
ਸਂਕਰੁ ਰਾਮ ਰੂਪ ਅਨੁਰਾਗੇ। ਨਯਨ ਪਂਚਦਸ ਅਤਿ ਪ੍ਰਿਯ ਲਾਗੇ।।
ਹਰਿ ਹਿਤ ਸਹਿਤ ਰਾਮੁ ਜਬ ਜੋਹੇ। ਰਮਾ ਸਮੇਤ ਰਮਾਪਤਿ ਮੋਹੇ।।
ਨਿਰਖਿ ਰਾਮ ਛਬਿ ਬਿਧਿ ਹਰਸ਼ਾਨੇ। ਆਠਇ ਨਯਨ ਜਾਨਿ ਪਛਿਤਾਨੇ।।
ਸੁਰ ਸੇਨਪ ਉਰ ਬਹੁਤ ਉਛਾਹੂ। ਬਿਧਿ ਤੇ ਡੇਵਢ਼ ਲੋਚਨ ਲਾਹੂ।।
ਰਾਮਹਿ ਚਿਤਵ ਸੁਰੇਸ ਸੁਜਾਨਾ। ਗੌਤਮ ਸ਼੍ਰਾਪੁ ਪਰਮ ਹਿਤ ਮਾਨਾ।।
ਦੇਵ ਸਕਲ ਸੁਰਪਤਿਹਿ ਸਿਹਾਹੀਂ। ਆਜੁ ਪੁਰਂਦਰ ਸਮ ਕੋਉ ਨਾਹੀਂ।।
ਮੁਦਿਤ ਦੇਵਗਨ ਰਾਮਹਿ ਦੇਖੀ। ਨਰਿਪਸਮਾਜ ਦੁਹੁਹਰਸ਼ੁ ਬਿਸੇਸ਼ੀ।।

6.2.317

चौपाई
ସୋ କୁଚାଲି ସବ କହଭଇ ନୀକୀ| ଅବଧି ଆସ ସମ ଜୀବନି ଜୀ କୀ||
ନତରୁ ଲଖନ ସିଯ ସମ ବିଯୋଗା| ହହରି ମରତ ସବ ଲୋଗ କୁରୋଗା||
ରାମକୃପାଅବରେବ ସୁଧାରୀ| ବିବୁଧ ଧାରି ଭଇ ଗୁନଦ ଗୋହାରୀ||
ଭେଂଟତ ଭୁଜ ଭରି ଭାଇ ଭରତ ସୋ| ରାମ ପ୍ରେମ ରସୁ କହି ନ ପରତ ସୋ||
ତନ ମନ ବଚନ ଉମଗ ଅନୁରାଗା| ଧୀର ଧୁରଂଧର ଧୀରଜୁ ତ୍ଯାଗା||
ବାରିଜ ଲୋଚନ ମୋଚତ ବାରୀ| ଦେଖି ଦସା ସୁର ସଭା ଦୁଖାରୀ||
ମୁନିଗନ ଗୁର ଧୁର ଧୀର ଜନକ ସେ| ଗ୍ଯାନ ଅନଲ ମନ କସେଂ କନକ ସେ||
ଜେ ବିରଂଚି ନିରଲେପ ଉପାଏ| ପଦୁମ ପତ୍ର ଜିମି ଜଗ ଜଲ ଜାଏ||

6.1.317

चौपाई
ଜେହିଂ ବର ବାଜି ରାମୁ ଅସବାରା| ତେହି ସାରଦଉ ନ ବରନୈ ପାରା||
ସଂକରୁ ରାମ ରୂପ ଅନୁରାଗେ| ନଯନ ପଂଚଦସ ଅତି ପ୍ରିଯ ଲାଗେ||
ହରି ହିତ ସହିତ ରାମୁ ଜବ ଜୋହେ| ରମା ସମେତ ରମାପତି ମୋହେ||
ନିରଖି ରାମ ଛବି ବିଧି ହରଷାନେ| ଆଠଇ ନଯନ ଜାନି ପଛିତାନେ||
ସୁର ସେନପ ଉର ବହୁତ ଉଛାହୂ| ବିଧି ତେ ଡେବଢ଼ ଲୋଚନ ଲାହୂ||
ରାମହି ଚିତବ ସୁରେସ ସୁଜାନା| ଗୌତମ ଶ୍ରାପୁ ପରମ ହିତ ମାନା||
ଦେବ ସକଲ ସୁରପତିହି ସିହାହୀଂ| ଆଜୁ ପୁରଂଦର ସମ କୋଉ ନାହୀଂ||
ମୁଦିତ ଦେବଗନ ରାମହି ଦେଖୀ| ନୃପସମାଜ ଦୁହୁହରଷୁ ବିସେଷୀ||

Pages

Subscribe to RSS - 317