48

10.7.48

चौपाई
ఏక బార బసిష్ట ముని ఆఏ. జహారామ సుఖధామ సుహాఏ..
అతి ఆదర రఘునాయక కీన్హా. పద పఖారి పాదోదక లీన్హా..
రామ సునహు ముని కహ కర జోరీ. కృపాసింధు బినతీ కఛు మోరీ..
దేఖి దేఖి ఆచరన తుమ్హారా. హోత మోహ మమ హృదయఅపారా..
మహిమా అమిత బేద నహిం జానా. మైం కేహి భాి కహఉభగవానా..
ఉపరోహిత్య కర్మ అతి మందా. బేద పురాన సుమృతి కర నిందా..
జబ న లేఉమైం తబ బిధి మోహీ. కహా లాభ ఆగేం సుత తోహీ..
పరమాతమా బ్రహ్మ నర రూపా. హోఇహి రఘుకుల భూషన భూపా..

10.6.48

चौपाई
నిసా జాని కపి చారిఉ అనీ. ఆఏ జహాకోసలా ధనీ..
రామ కృపా కరి చితవా సబహీ. భఏ బిగతశ్రమ బానర తబహీ..
ఉహాదసానన సచివ హారే. సబ సన కహేసి సుభట జే మారే..
ఆధా కటకు కపిన్హ సంఘారా. కహహు బేగి కా కరిఅ బిచారా..
మాల్యవంత అతి జరఠ నిసాచర. రావన మాతు పితా మంత్రీ బర..
బోలా బచన నీతి అతి పావన. సునహు తాత కఛు మోర సిఖావన..
జబ తే తుమ్హ సీతా హరి ఆనీ. అసగున హోహిం న జాహిం బఖానీ..
బేద పురాన జాసు జసు గాయో. రామ బిముఖ కాహున సుఖ పాయో..

10.5.48

चौपाई
సునహు సఖా నిజ కహఉసుభాఊ. జాన భుసుండి సంభు గిరిజాఊ..
జౌం నర హోఇ చరాచర ద్రోహీ. ఆవే సభయ సరన తకి మోహీ..
తజి మద మోహ కపట ఛల నానా. కరఉసద్య తేహి సాధు సమానా..
జననీ జనక బంధు సుత దారా. తను ధను భవన సుహ్రద పరివారా..
సబ కై మమతా తాగ బటోరీ. మమ పద మనహి బా బరి డోరీ..
సమదరసీ ఇచ్ఛా కఛు నాహీం. హరష సోక భయ నహిం మన మాహీం..
అస సజ్జన మమ ఉర బస కైసేం. లోభీ హృదయబసఇ ధను జైసేం..
తుమ్హ సారిఖే సంత ప్రియ మోరేం. ధరఉదేహ నహిం ఆన నిహోరేం..

10.2.48

चौपाई
కా సునాఇ బిధి కాహ సునావా. కా దేఖాఇ చహ కాహ దేఖావా..
ఏక కహహిం భల భూప న కీన్హా. బరు బిచారి నహిం కుమతిహి దీన్హా..
జో హఠి భయఉ సకల దుఖ భాజను. అబలా బిబస గ్యాను గును గా జను..
ఏక ధరమ పరమితి పహిచానే. నృపహి దోసు నహిం దేహిం సయానే..
సిబి దధీచి హరిచంద కహానీ. ఏక ఏక సన కహహిం బఖానీ..
ఏక భరత కర సంమత కహహీం. ఏక ఉదాస భాయసుని రహహీం..
కాన మూది కర రద గహి జీహా. ఏక కహహిం యహ బాత అలీహా..
సుకృత జాహిం అస కహత తుమ్హారే. రాము భరత కహుప్రానపిఆరే..

10.1.48

चौपाई
ఏక బార త్రేతా జుగ మాహీం. సంభు గఏ కుంభజ రిషి పాహీం..
సంగ సతీ జగజనని భవానీ. పూజే రిషి అఖిలేస్వర జానీ..
రామకథా మునీబర్జ బఖానీ. సునీ మహేస పరమ సుఖు మానీ..
రిషి పూఛీ హరిభగతి సుహాఈ. కహీ సంభు అధికారీ పాఈ..
కహత సునత రఘుపతి గున గాథా. కఛు దిన తహారహే గిరినాథా..
ముని సన బిదా మాగి త్రిపురారీ. చలే భవన స దచ్ఛకుమారీ..
తేహి అవసర భంజన మహిభారా. హరి రఘుబంస లీన్హ అవతారా..
పితా బచన తజి రాజు ఉదాసీ. దండక బన బిచరత అబినాసీ..

9.7.48

चौपाई
ஏக பார பஸிஷ்ட முநி ஆஏ. ஜஹாராம ஸுகதாம ஸுஹாஏ..
அதி ஆதர ரகுநாயக கீந்ஹா. பத பகாரி பாதோதக லீந்ஹா..
ராம ஸுநஹு முநி கஹ கர ஜோரீ. கரிபாஸிஂது பிநதீ கசு மோரீ..
தேகி தேகி ஆசரந தும்ஹாரா. ஹோத மோஹ மம ஹரிதயஅபாரா..
மஹிமா அமித பேத நஹிஂ ஜாநா. மைஂ கேஹி பாி கஹஉபகவாநா..
உபரோஹித்ய கர்ம அதி மஂதா. பேத புராந ஸுமரிதி கர நிஂதா..
ஜப ந லேஉமைஂ தப பிதி மோஹீ. கஹா லாப ஆகேஂ ஸுத தோஹீ..
பரமாதமா ப்ரஹ்ம நர ரூபா. ஹோஇஹி ரகுகுல பூஷந பூபா..

9.6.48

चौपाई
நிஸா ஜாநி கபி சாரிஉ அநீ. ஆஏ ஜஹாகோஸலா தநீ..
ராம கரிபா கரி சிதவா ஸபஹீ. பஏ பிகதஷ்ரம பாநர தபஹீ..
உஹாதஸாநந ஸசிவ ஹாரே. ஸப ஸந கஹேஸி ஸுபட ஜே மாரே..
ஆதா கடகு கபிந்ஹ ஸஂகாரா. கஹஹு பேகி கா கரிஅ பிசாரா..
மால்யவஂத அதி ஜரட நிஸாசர. ராவந மாது பிதா மஂத்ரீ பர..
போலா பசந நீதி அதி பாவந. ஸுநஹு தாத கசு மோர ஸிகாவந..
ஜப தே தும்ஹ ஸீதா ஹரி ஆநீ. அஸகுந ஹோஹிஂ ந ஜாஹிஂ பகாநீ..
பேத புராந ஜாஸு ஜஸு காயோ. ராம பிமுக காஹுந ஸுக பாயோ..

9.5.48

चौपाई
ஸுநஹு ஸகா நிஜ கஹஉஸுபாஊ. ஜாந புஸுஂடி ஸஂபு கிரிஜாஊ..
ஜௌஂ நர ஹோஇ சராசர த்ரோஹீ. ஆவே ஸபய ஸரந தகி மோஹீ..
தஜி மத மோஹ கபட சல நாநா. கரஉஸத்ய தேஹி ஸாது ஸமாநா..
ஜநநீ ஜநக பஂது ஸுத தாரா. தநு தநு பவந ஸுஹ்ரத பரிவாரா..
ஸப கை மமதா தாக படோரீ. மம பத மநஹி பா பரி டோரீ..
ஸமதரஸீ இச்சா கசு நாஹீஂ. ஹரஷ ஸோக பய நஹிஂ மந மாஹீஂ..
அஸ ஸஜ்ஜந மம உர பஸ கைஸேஂ. லோபீ ஹரிதயபஸஇ தநு ஜைஸேஂ..
தும்ஹ ஸாரிகே ஸஂத ப்ரிய மோரேஂ. தரஉதேஹ நஹிஂ ஆந நிஹோரேஂ..

9.2.48

चौपाई
கா ஸுநாஇ பிதி காஹ ஸுநாவா. கா தேகாஇ சஹ காஹ தேகாவா..
ஏக கஹஹிஂ பல பூப ந கீந்ஹா. பரு பிசாரி நஹிஂ குமதிஹி தீந்ஹா..
ஜோ ஹடி பயஉ ஸகல துக பாஜநு. அபலா பிபஸ க்யாநு குநு கா ஜநு..
ஏக தரம பரமிதி பஹிசாநே. நரிபஹி தோஸு நஹிஂ தேஹிஂ ஸயாநே..
ஸிபி ததீசி ஹரிசஂத கஹாநீ. ஏக ஏக ஸந கஹஹிஂ பகாநீ..
ஏக பரத கர ஸஂமத கஹஹீஂ. ஏக உதாஸ பாயஸுநி ரஹஹீஂ..
காந மூதி கர ரத கஹி ஜீஹா. ஏக கஹஹிஂ யஹ பாத அலீஹா..
ஸுகரித ஜாஹிஂ அஸ கஹத தும்ஹாரே. ராமு பரத கஹுப்ராநபிஆரே..

9.1.48

चौपाई
ஏக பார த்ரேதா ஜுக மாஹீஂ. ஸஂபு கஏ குஂபஜ ரிஷி பாஹீஂ..
ஸஂக ஸதீ ஜகஜநநி பவாநீ. பூஜே ரிஷி அகிலேஸ்வர ஜாநீ..
ராமகதா முநீபர்ஜ பகாநீ. ஸுநீ மஹேஸ பரம ஸுகு மாநீ..
ரிஷி பூசீ ஹரிபகதி ஸுஹாஈ. கஹீ ஸஂபு அதிகாரீ பாஈ..
கஹத ஸுநத ரகுபதி குந காதா. கசு திந தஹாரஹே கிரிநாதா..
முநி ஸந பிதா மாகி த்ரிபுராரீ. சலே பவந ஸ தச்சகுமாரீ..
தேஹி அவஸர பஂஜந மஹிபாரா. ஹரி ரகுபஂஸ லீந்ஹ அவதாரா..
பிதா பசந தஜி ராஜு உதாஸீ. தஂடக பந பிசரத அபிநாஸீ..

Pages

Subscribe to RSS - 48