85

10.7.85

चौपाई
ఏవమస్తు కహి రఘుకులనాయక. బోలే బచన పరమ సుఖదాయక..
సును బాయస తైం సహజ సయానా. కాహే న మాగసి అస బరదానా..
సబ సుఖ ఖాని భగతి తైం మాగీ. నహిం జగ కోఉ తోహి సమ బడాగీ..
జో ముని కోటి జతన నహిం లహహీం. జే జప జోగ అనల తన దహహీం..
రీఝేఉదేఖి తోరి చతురాఈ. మాగేహు భగతి మోహి అతి భాఈ..
సును బిహంగ ప్రసాద అబ మోరేం. సబ సుభ గున బసిహహిం ఉర తోరేం..
భగతి గ్యాన బిగ్యాన బిరాగా. జోగ చరిత్ర రహస్య బిభాగా..
జానబ తైం సబహీ కర భేదా. మమ ప్రసాద నహిం సాధన ఖేదా..

10.6.85

चौपाई
ఇహాబిభీషన సబ సుధి పాఈ. సపది జాఇ రఘుపతిహి సునాఈ..
నాథ కరఇ రావన ఏక జాగా. సిద్ధ భఏనహిం మరిహి అభాగా..
పఠవహు నాథ బేగి భట బందర. కరహిం బిధంస ఆవ దసకంధర..
ప్రాత హోత ప్రభు సుభట పఠాఏ. హనుమదాది అంగద సబ ధాఏ..
కౌతుక కూది చఢ కపి లంకా. పైఠే రావన భవన అసంకా..
జగ్య కరత జబహీం సో దేఖా. సకల కపిన్హ భా క్రోధ బిసేషా..
రన తే నిలజ భాజి గృహ ఆవా. ఇహాఆఇ బక ధ్యాన లగావా..
అస కహి అంగద మారా లాతా. చితవ న సఠ స్వారథ మన రాతా..

10.2.85

चौपाई
రఘుపతి ప్రజా ప్రేమబస దేఖీ. సదయ హృదయదుఖు భయఉ బిసేషీ..
కరునామయ రఘునాథ గోసా. బేగి పాఇఅహిం పీర పరాఈ..
కహి సప్రేమ మృదు బచన సుహాఏ. బహుబిధి రామ లోగ సముఝాఏ..
కిఏ ధరమ ఉపదేస ఘనేరే. లోగ ప్రేమ బస ఫిరహిం న ఫేరే..
సీలు సనేహు ఛాడ నహిం జాఈ. అసమంజస బస భే రఘురాఈ..
లోగ సోగ శ్రమ బస గఏ సోఈ. కఛుక దేవమాయామతి మోఈ..
జబహిం జామ జుగ జామిని బీతీ. రామ సచివ సన కహేఉ సప్రీతీ..
ఖోజ మారి రథు హాహు తాతా. ఆన ఉపాయబనిహి నహిం బాతా..

10.1.85

चौपाई
సబ కే హృదయమదన అభిలాషా. లతా నిహారి నవహిం తరు సాఖా..
నదీం ఉమగి అంబుధి కహుధాఈ. సంగమ కరహిం తలావ తలాఈ..
జహఅసి దసా జడ్హ కై బరనీ. కో కహి సకఇ సచేతన కరనీ..
పసు పచ్ఛీ నభ జల థలచారీ. భఏ కామబస సమయ బిసారీ..
మదన అంధ బ్యాకుల సబ లోకా. నిసి దిను నహిం అవలోకహిం కోకా..
దేవ దనుజ నర కింనర బ్యాలా. ప్రేత పిసాచ భూత బేతాలా..
ఇన్హ కై దసా న కహేఉబఖానీ. సదా కామ కే చేరే జానీ..
సిద్ధ బిరక్త మహాముని జోగీ. తేపి కామబస భఏ బియోగీ..

9.7.85

चौपाई
ஏவமஸ்து கஹி ரகுகுலநாயக. போலே பசந பரம ஸுகதாயக..
ஸுநு பாயஸ தைஂ ஸஹஜ ஸயாநா. காஹே ந மாகஸி அஸ பரதாநா..
ஸப ஸுக காநி பகதி தைஂ மாகீ. நஹிஂ ஜக கோஉ தோஹி ஸம பட஀பாகீ..
ஜோ முநி கோடி ஜதந நஹிஂ லஹஹீஂ. ஜே ஜப ஜோக அநல தந தஹஹீஂ..
ரீ஀ேஉதேகி தோரி சதுராஈ. மாகேஹு பகதி மோஹி அதி பாஈ..
ஸுநு பிஹஂக ப்ரஸாத அப மோரேஂ. ஸப ஸுப குந பஸிஹஹிஂ உர தோரேஂ..
பகதி க்யாந பிக்யாந பிராகா. ஜோக சரித்ர ரஹஸ்ய பிபாகா..
ஜாநப தைஂ ஸபஹீ கர பேதா. மம ப்ரஸாத நஹிஂ ஸாதந கேதா..

9.6.85

चौपाई
இஹாபிபீஷந ஸப ஸுதி பாஈ. ஸபதி ஜாஇ ரகுபதிஹி ஸுநாஈ..
நாத கரஇ ராவந ஏக ஜாகா. ஸித்த பஏநஹிஂ மரிஹி அபாகா..
படவஹு நாத பேகி பட பஂதர. கரஹிஂ பிதஂஸ ஆவ தஸகஂதர..
ப்ராத ஹோத ப்ரபு ஸுபட படாஏ. ஹநுமதாதி அஂகத ஸப தாஏ..
கௌதுக கூதி சட஀ே கபி லஂகா. பைடே ராவந பவந அஸஂகா..
ஜக்ய கரத ஜபஹீஂ ஸோ தேகா. ஸகல கபிந்ஹ பா க்ரோத பிஸேஷா..
ரந தே நிலஜ பாஜி கரிஹ ஆவா. இஹாஆஇ பக த்யாந லகாவா..
அஸ கஹி அஂகத மாரா லாதா. சிதவ ந ஸட ஸ்வாரத மந ராதா..

9.2.85

चौपाई
ரகுபதி ப்ரஜா ப்ரேமபஸ தேகீ. ஸதய ஹரிதயதுகு பயஉ பிஸேஷீ..
கருநாமய ரகுநாத கோஸா. பேகி பாஇஅஹிஂ பீர பராஈ..
கஹி ஸப்ரேம மரிது பசந ஸுஹாஏ. பஹுபிதி ராம லோக ஸமு஀ாஏ..
கிஏ தரம உபதேஸ கநேரே. லோக ப்ரேம பஸ பிரஹிஂ ந பேரே..
ஸீலு ஸநேஹு சாட஀ி நஹிஂ ஜாஈ. அஸமஂஜஸ பஸ பே ரகுராஈ..
லோக ஸோக ஷ்ரம பஸ கஏ ஸோஈ. கசுக தேவமாயாமதி மோஈ..
ஜபஹிஂ ஜாம ஜுக ஜாமிநி பீதீ. ராம ஸசிவ ஸந கஹேஉ ஸப்ரீதீ..
கோஜ மாரி ரது ஹாஹு தாதா. ஆந உபாயபநிஹி நஹிஂ பாதா..

9.1.85

चौपाई
ஸப கே ஹரிதயமதந அபிலாஷா. லதா நிஹாரி நவஹிஂ தரு ஸாகா..
நதீஂ உமகி அஂபுதி கஹுதாஈ. ஸஂகம கரஹிஂ தலாவ தலாஈ..
ஜஹஅஸி தஸா ஜட஀ந்ஹ கை பரநீ. கோ கஹி ஸகஇ ஸசேதந கரநீ..
பஸு பச்சீ நப ஜல தலசாரீ. பஏ காமபஸ ஸமய பிஸாரீ..
மதந அஂத ப்யாகுல ஸப லோகா. நிஸி திநு நஹிஂ அவலோகஹிஂ கோகா..
தேவ தநுஜ நர கிஂநர ப்யாலா. ப்ரேத பிஸாச பூத பேதாலா..
இந்ஹ கை தஸா ந கஹேஉபகாநீ. ஸதா காம கே சேரே ஜாநீ..
ஸித்த பிரக்த மஹாமுநி ஜோகீ. தேபி காமபஸ பஏ பியோகீ..

8.7.85

चौपाई
ēvamastu kahi raghukulanāyaka. bōlē bacana parama sukhadāyaka..
sunu bāyasa taiṃ sahaja sayānā. kāhē na māgasi asa baradānā..
saba sukha khāni bhagati taiṃ māgī. nahiṃ jaga kōu tōhi sama baḍabhāgī..
jō muni kōṭi jatana nahiṃ lahahīṃ. jē japa jōga anala tana dahahīṃ..
rījhēuom dēkhi tōri caturāī. māgēhu bhagati mōhi ati bhāī..
sunu bihaṃga prasāda aba mōrēṃ. saba subha guna basihahiṃ ura tōrēṃ..
bhagati gyāna bigyāna birāgā. jōga caritra rahasya bibhāgā..

8.6.85

चौपाई
ihāom bibhīṣana saba sudhi pāī. sapadi jāi raghupatihi sunāī..
nātha karai rāvana ēka jāgā. siddha bhaēom nahiṃ marihi abhāgā..
paṭhavahu nātha bēgi bhaṭa baṃdara. karahiṃ bidhaṃsa āva dasakaṃdhara..
prāta hōta prabhu subhaṭa paṭhāē. hanumadādi aṃgada saba dhāē..
kautuka kūdi caḍhaē kapi laṃkā. paiṭhē rāvana bhavana asaṃkā..
jagya karata jabahīṃ sō dēkhā. sakala kapinha bhā krōdha bisēṣā..
rana tē nilaja bhāji gṛha āvā. ihāom āi baka dhyāna lagāvā..

Pages

Subscribe to RSS - 85