89

10.7.89

चौपाई
మైం పుని అవధ రహేఉకఛు కాలా. దేఖేఉబాలబినోద రసాలా..
రామ ప్రసాద భగతి బర పాయఉ ప్రభు పద బంది నిజాశ్రమ ఆయఉ.
తబ తే మోహి న బ్యాపీ మాయా. జబ తే రఘునాయక అపనాయా..
యహ సబ గుప్త చరిత మైం గావా. హరి మాయాజిమి మోహి నచావా..
నిజ అనుభవ అబ కహఉఖగేసా. బిను హరి భజన న జాహి కలేసా..
రామ కృపా బిను సును ఖగరాఈ. జాని న జాఇ రామ ప్రభుతాఈ..
జానేం బిను న హోఇ పరతీతీ. బిను పరతీతి హోఇ నహిం ప్రీతీ..
ప్రీతి బినా నహిం భగతి దిఢఈ. జిమి ఖగపతి జల కై చికనాఈ..

10.6.89

चौपाई
దేవన్హ ప్రభుహి పయాదేం దేఖా. ఉపజా ఉర అతి ఛోభ బిసేషా..
సురపతి నిజ రథ తురత పఠావా. హరష సహిత మాతలి లై ఆవా..
తేజ పుంజ రథ దిబ్య అనూపా. హరషి చఢ కోసలపుర భూపా..
చంచల తురగ మనోహర చారీ. అజర అమర మన సమ గతికారీ..
రథారూఢరఘునాథహి దేఖీ. ధాఏ కపి బలు పాఇ బిసేషీ..
సహీ న జాఇ కపిన్హ కై మారీ. తబ రావన మాయా బిస్తారీ..
సో మాయా రఘుబీరహి బాీ. లఛిమన కపిన్హ సో మానీ సాీ..
దేఖీ కపిన్హ నిసాచర అనీ. అనుజ సహిత బహు కోసలధనీ..

10.2.89

चौपाई
రామ లఖన సియ రూప నిహారీ. కహహిం సప్రేమ గ్రామ నర నారీ..
తే పితు మాతు కహహు సఖి కైసే. జిన్హ పఠఏ బన బాలక ఐసే..
ఏక కహహిం భల భూపతి కీన్హా. లోయన లాహు హమహి బిధి దీన్హా..
తబ నిషాదపతి ఉర అనుమానా. తరు సింసుపా మనోహర జానా..
లై రఘునాథహి ఠాఉదేఖావా. కహేఉ రామ సబ భాి సుహావా..
పురజన కరి జోహారు ఘర ఆఏ. రఘుబర సంధ్యా కరన సిధాఏ..
గుహసారి సారీ డసాఈ. కుస కిసలయమయ మృదుల సుహాఈ..
సుచి ఫల మూల మధుర మృదు జానీ. దోనా భరి భరి రాఖేసి పానీ..

10.1.89

चौपाई
యహ ఉత్సవ దేఖిఅ భరి లోచన. సోఇ కఛు కరహు మదన మద మోచన.
కాము జారి రతి కహుబరు దీన్హా. కృపాసింధు యహ అతి భల కీన్హా..
సాసతి కరి పుని కరహిం పసాఊ. నాథ ప్రభున్హ కర సహజ సుభాఊ..
పారబతీం తపు కీన్హ అపారా. కరహు తాసు అబ అంగీకారా..
సుని బిధి బినయ సముఝి ప్రభు బానీ. ఐసేఇ హోఉ కహా సుఖు మానీ..
తబ దేవన్హ దుందుభీం బజాఈం. బరషి సుమన జయ జయ సుర సాఈ..
అవసరు జాని సప్తరిషి ఆఏ. తురతహిం బిధి గిరిభవన పఠాఏ..
ప్రథమ గఏ జహరహీ భవానీ. బోలే మధుర బచన ఛల సానీ..

9.7.89

चौपाई
மைஂ புநி அவத ரஹேஉகசு காலா. தேகேஉபாலபிநோத ரஸாலா..
ராம ப்ரஸாத பகதி பர பாயஉ ப்ரபு பத பஂதி நிஜாஷ்ரம ஆயஉ.
தப தே மோஹி ந ப்யாபீ மாயா. ஜப தே ரகுநாயக அபநாயா..
யஹ ஸப குப்த சரித மைஂ காவா. ஹரி மாயாஜிமி மோஹி நசாவா..
நிஜ அநுபவ அப கஹஉககேஸா. பிநு ஹரி பஜந ந ஜாஹி கலேஸா..
ராம கரிபா பிநு ஸுநு ககராஈ. ஜாநி ந ஜாஇ ராம ப்ரபுதாஈ..
ஜாநேஂ பிநு ந ஹோஇ பரதீதீ. பிநு பரதீதி ஹோஇ நஹிஂ ப்ரீதீ..
ப்ரீதி பிநா நஹிஂ பகதி திட஀ாஈ. ஜிமி ககபதி ஜல கை சிகநாஈ..

9.6.89

चौपाई
தேவந்ஹ ப்ரபுஹி பயாதேஂ தேகா. உபஜா உர அதி சோப பிஸேஷா..
ஸுரபதி நிஜ ரத துரத படாவா. ஹரஷ ஸஹித மாதலி லை ஆவா..
தேஜ புஂஜ ரத திப்ய அநூபா. ஹரஷி சட஀ே கோஸலபுர பூபா..
சஂசல துரக மநோஹர சாரீ. அஜர அமர மந ஸம கதிகாரீ..
ரதாரூட஀ ரகுநாதஹி தேகீ. தாஏ கபி பலு பாஇ பிஸேஷீ..
ஸஹீ ந ஜாஇ கபிந்ஹ கை மாரீ. தப ராவந மாயா பிஸ்தாரீ..
ஸோ மாயா ரகுபீரஹி பாீ. லசிமந கபிந்ஹ ஸோ மாநீ ஸாீ..
தேகீ கபிந்ஹ நிஸாசர அநீ. அநுஜ ஸஹித பஹு கோஸலதநீ..

9.2.89

चौपाई
ராம லகந ஸிய ரூப நிஹாரீ. கஹஹிஂ ஸப்ரேம க்ராம நர நாரீ..
தே பிது மாது கஹஹு ஸகி கைஸே. ஜிந்ஹ படஏ பந பாலக ஐஸே..
ஏக கஹஹிஂ பல பூபதி கீந்ஹா. லோயந லாஹு ஹமஹி பிதி தீந்ஹா..
தப நிஷாதபதி உர அநுமாநா. தரு ஸிஂஸுபா மநோஹர ஜாநா..
லை ரகுநாதஹி டாஉதேகாவா. கஹேஉ ராம ஸப பாி ஸுஹாவா..
புரஜந கரி ஜோஹாரு கர ஆஏ. ரகுபர ஸஂத்யா கரந ஸிதாஏ..
குஹஸாரி ஸாரீ டஸாஈ. குஸ கிஸலயமய மரிதுல ஸுஹாஈ..
ஸுசி பல மூல மதுர மரிது ஜாநீ. தோநா பரி பரி ராகேஸி பாநீ..

9.1.89

चौपाई
யஹ உத்ஸவ தேகிஅ பரி லோசந. ஸோஇ கசு கரஹு மதந மத மோசந.
காமு ஜாரி ரதி கஹுபரு தீந்ஹா. கரிபாஸிஂது யஹ அதி பல கீந்ஹா..
ஸாஸதி கரி புநி கரஹிஂ பஸாஊ. நாத ப்ரபுந்ஹ கர ஸஹஜ ஸுபாஊ..
பாரபதீஂ தபு கீந்ஹ அபாரா. கரஹு தாஸு அப அஂகீகாரா..
ஸுநி பிதி பிநய ஸமு஀ி ப்ரபு பாநீ. ஐஸேஇ ஹோஉ கஹா ஸுகு மாநீ..
தப தேவந்ஹ துஂதுபீஂ பஜாஈஂ. பரஷி ஸுமந ஜய ஜய ஸுர ஸாஈ..
அவஸரு ஜாநி ஸப்தரிஷி ஆஏ. துரதஹிஂ பிதி கிரிபவந படாஏ..
ப்ரதம கஏ ஜஹரஹீ பவாநீ. போலே மதுர பசந சல ஸாநீ..

8.7.89

चौपाई
maiṃ puni avadha rahēuom kachu kālā. dēkhēuom bālabinōda rasālā..
rāma prasāda bhagati bara pāyauom. prabhu pada baṃdi nijāśrama āyauom..
taba tē mōhi na byāpī māyā. jaba tē raghunāyaka apanāyā..
yaha saba gupta carita maiṃ gāvā. hari māyāom jimi mōhi nacāvā..
nija anubhava aba kahauom khagēsā. binu hari bhajana na jāhi kalēsā..
rāma kṛpā binu sunu khagarāī. jāni na jāi rāma prabhutāī..
jānēṃ binu na hōi paratītī. binu paratīti hōi nahiṃ prītī..

8.6.89

चौपाई
dēvanha prabhuhi payādēṃ dēkhā. upajā ura ati chōbha bisēṣā..
surapati nija ratha turata paṭhāvā. haraṣa sahita mātali lai āvā..
tēja puṃja ratha dibya anūpā. haraṣi caḍhaē kōsalapura bhūpā..
caṃcala turaga manōhara cārī. ajara amara mana sama gatikārī..
rathārūḍha raghunāthahi dēkhī. dhāē kapi balu pāi bisēṣī..
sahī na jāi kapinha kai mārī. taba rāvana māyā bistārī..
sō māyā raghubīrahi bāomcī. lachimana kapinha sō mānī sāomcī..
dēkhī kapinha nisācara anī. anuja sahita bahu kōsaladhanī..

Pages

Subscribe to RSS - 89