10.6.89

चौपाई
దేవన్హ ప్రభుహి పయాదేం దేఖా. ఉపజా ఉర అతి ఛోభ బిసేషా..
సురపతి నిజ రథ తురత పఠావా. హరష సహిత మాతలి లై ఆవా..
తేజ పుంజ రథ దిబ్య అనూపా. హరషి చఢ కోసలపుర భూపా..
చంచల తురగ మనోహర చారీ. అజర అమర మన సమ గతికారీ..
రథారూఢరఘునాథహి దేఖీ. ధాఏ కపి బలు పాఇ బిసేషీ..
సహీ న జాఇ కపిన్హ కై మారీ. తబ రావన మాయా బిస్తారీ..
సో మాయా రఘుబీరహి బాీ. లఛిమన కపిన్హ సో మానీ సాీ..
దేఖీ కపిన్హ నిసాచర అనీ. అనుజ సహిత బహు కోసలధనీ..

छंद
బహు రామ లఛిమన దేఖి మర్కట భాలు మన అతి అపడరే.
జను చిత్ర లిఖిత సమేత లఛిమన జహసో తహచితవహిం ఖరే..
నిజ సేన చకిత బిలోకి హి సర చాప సజి కోసల ధనీ.
మాయా హరీ హరి నిమిష మహుహరషీ సకల మర్కట అనీ..

दोहा/सोरठा
బహురి రామ సబ తన చితఇ బోలే బచన గీర.
ద్వందజుద్ధ దేఖహు సకల శ్రమిత భఏ అతి బీర..89..

Kaanda: 

Type: 

Language: 

Verse Number: