10.1.356

चौपाई
భూప బచన సుని సహజ సుహాఏ. జరిత కనక మని పల డసాఏ..
సుభగ సురభి పయ ఫేన సమానా. కోమల కలిత సుపేతీం నానా..
ఉపబరహన బర బరని న జాహీం. స్త్రగ సుగంధ మనిమందిర మాహీం..
రతనదీప సుఠి చారు చోవా. కహత న బనఇ జాన జేహిం జోవా..
సేజ రుచిర రచి రాము ఉఠాఏ. ప్రేమ సమేత పల పౌఢఏ..
అగ్యా పుని పుని భాఇన్హ దీన్హీ. నిజ నిజ సేజ సయన తిన్హ కీన్హీ..
దేఖి స్యామ మృదు మంజుల గాతా. కహహిం సప్రేమ బచన సబ మాతా..
మారగ జాత భయావని భారీ. కేహి బిధి తాత తాడా మారీ..

दोहा/सोरठा
ఘోర నిసాచర బికట భట సమర గనహిం నహిం కాహు..
మారే సహిత సహాయ కిమి ఖల మారీచ సుబాహు..356..

Kaanda: 

Type: 

Language: 

Verse Number: