verse

10.7.129

चौपाई 
రామ కథా గిరిజా మైం బరనీ. కలి మల సమని మనోమల హరనీ.. 
సంసృతి రోగ సజీవన మూరీ. రామ కథా గావహిం శ్రుతి సూరీ..
ఏహి మహరుచిర సప్త సోపానా. రఘుపతి భగతి కేర పంథానా.. 
అతి హరి కృపా జాహి పర హోఈ. పాఉదేఇ ఏహిం మారగ సోఈ..
మన కామనా సిద్ధి నర పావా. జే యహ కథా కపట తజి గావా.. 
కహహిం సునహిం అనుమోదన కరహీం. తే గోపద ఇవ భవనిధి తరహీం..
సుని సబ కథా హృదయఅతి భాఈ. గిరిజా బోలీ గిరా సుహాఈ.. 

10.7.130

चौपाई
యహ సుభ సంభు ఉమా సంబాదా. సుఖ సంపాదన సమన బిషాదా..
భవ భంజన గంజన సందేహా. జన రంజన సజ్జన ప్రియ ఏహా..
రామ ఉపాసక జే జగ మాహీం. ఏహి సమ ప్రియ తిన్హ కే కఛు నాహీం..
రఘుపతి కృపాజథామతి గావా. మైం యహ పావన చరిత సుహావా..
ఏహిం కలికాల న సాధన దూజా. జోగ జగ్య జప తప బ్రత పూజా..
రామహి సుమిరిఅ గాఇఅ రామహి. సంతత సునిఅ రామ గున గ్రామహి..
జాసు పతిత పావన బడబానా. గావహిం కబి శ్రుతి సంత పురానా..
తాహి భజహి మన తజి కుటిలాఈ. రామ భజేం గతి కేహిం నహిం పాఈ..

छंद

10.7.128

चौपाई
మతి అనురూప కథా మైం భాషీ. జద్యపి ప్రథమ గుప్త కరి రాఖీ..
తవ మన ప్రీతి దేఖి అధికాఈ. తబ మైం రఘుపతి కథా సునాఈ..
యహ న కహిఅ సఠహీ హఠసీలహి. జో మన లాఇ న సున హరి లీలహి..
కహిఅ న లోభిహి క్రోధహి కామిహి. జో న భజఇ సచరాచర స్వామిహి..
ద్విజ ద్రోహిహి న సునాఇఅ కబహూ సురపతి సరిస హోఇ నృప జబహూ.
రామ కథా కే తేఇ అధికారీ. జిన్హ కేం సతసంగతి అతి ప్యారీ..
గుర పద ప్రీతి నీతి రత జేఈ. ద్విజ సేవక అధికారీ తేఈ..
తా కహయహ బిసేష సుఖదాఈ. జాహి ప్రానప్రియ శ్రీరఘురాఈ..

10.7.127

चौपाई
సోఇ సర్బగ్య గునీ సోఇ గ్యాతా. సోఇ మహి మండిత పండిత దాతా..
ధర్మ పరాయన సోఇ కుల త్రాతా. రామ చరన జా కర మన రాతా..
నీతి నిపున సోఇ పరమ సయానా. శ్రుతి సిద్ధాంత నీక తేహిం జానా..
సోఇ కబి కోబిద సోఇ రనధీరా. జో ఛల ఛాడ భజఇ రఘుబీరా..
ధన్య దేస సో జహసురసరీ. ధన్య నారి పతిబ్రత అనుసరీ..
ధన్య సో భూపు నీతి జో కరఈ. ధన్య సో ద్విజ నిజ ధర్మ న టరఈ..
సో ధన ధన్య ప్రథమ గతి జాకీ. ధన్య పున్య రత మతి సోఇ పాకీ..
ధన్య ఘరీ సోఇ జబ సతసంగా. ధన్య జన్మ ద్విజ భగతి అభంగా..

10.7.126

चौपाई
కహేఉపరమ పునీత ఇతిహాసా. సునత శ్రవన ఛూటహిం భవ పాసా..
ప్రనత కల్పతరు కరునా పుంజా. ఉపజఇ ప్రీతి రామ పద కంజా..
మన క్రమ బచన జనిత అఘ జాఈ. సునహిం జే కథా శ్రవన మన లాఈ..
తీర్థాటన సాధన సముదాఈ. జోగ బిరాగ గ్యాన నిపునాఈ..
నానా కర్మ ధర్మ బ్రత దానా. సంజమ దమ జప తప మఖ నానా..
భూత దయా ద్విజ గుర సేవకాఈ. బిద్యా బినయ బిబేక బడఈ..
జహలగి సాధన బేద బఖానీ. సబ కర ఫల హరి భగతి భవానీ..
సో రఘునాథ భగతి శ్రుతి గాఈ. రామ కృపాకాహూఏక పాఈ..

10.7.125

चौपाई
మై కృత్కృత్య భయఉతవ బానీ. సుని రఘుబీర భగతి రస సానీ..
రామ చరన నూతన రతి భఈ. మాయా జనిత బిపతి సబ గఈ..
మోహ జలధి బోహిత తుమ్హ భఏ. మో కహనాథ బిబిధ సుఖ దఏ..
మో పహిం హోఇ న ప్రతి ఉపకారా. బందఉతవ పద బారహిం బారా..
పూరన కామ రామ అనురాగీ. తుమ్హ సమ తాత న కోఉ బడాగీ..
సంత బిటప సరితా గిరి ధరనీ. పర హిత హేతు సబన్హ కై కరనీ..
సంత హృదయ నవనీత సమానా. కహా కబిన్హ పరి కహై న జానా..
నిజ పరితాప ద్రవఇ నవనీతా. పర దుఖ ద్రవహిం సంత సుపునీతా..
జీవన జన్మ సుఫల మమ భయఊ. తవ ప్రసాద సంసయ సబ గయఊ..

10.7.124

चौपाई
సుమిరి రామ కే గున గన నానా. పుని పుని హరష భుసుండి సుజానా..
మహిమా నిగమ నేతి కరి గాఈ. అతులిత బల ప్రతాప ప్రభుతాఈ..
సివ అజ పూజ్య చరన రఘురాఈ. మో పర కృపా పరమ మృదులాఈ..
అస సుభాఉ కహుసునఉన దేఖఉ కేహి ఖగేస రఘుపతి సమ లేఖఉ.
సాధక సిద్ధ బిముక్త ఉదాసీ. కబి కోబిద కృతగ్య సంన్యాసీ..
జోగీ సూర సుతాపస గ్యానీ. ధర్మ నిరత పండిత బిగ్యానీ..
తరహిం న బిను సేఏమమ స్వామీ. రామ నమామి నమామి నమామీ..
సరన గఏమో సే అఘ రాసీ. హోహిం సుద్ధ నమామి అబినాసీ..

10.7.123

चौपाई
శ్లోక వినిచ్శ్రితం వదామి తే న అన్యథా వచాంసి మే.
హరిం నరా భజన్తి యేతిదుస్తరం తరన్తి తే..122గ..
కహేఉనాథ హరి చరిత అనూపా. బ్యాస సమాస స్వమతి అనురుపా..
శ్రుతి సిద్ధాంత ఇహఇ ఉరగారీ. రామ భజిఅ సబ కాజ బిసారీ..
ప్రభు రఘుపతి తజి సేఇఅ కాహీ. మోహి సే సఠ పర మమతా జాహీ..
తుమ్హ బిగ్యానరూప నహిం మోహా. నాథ కీన్హి మో పర అతి ఛోహా..
పూఛిహురామ కథా అతి పావని. సుక సనకాది సంభు మన భావని..
సత సంగతి దుర్లభ సంసారా. నిమిష దండ భరి ఏకఉ బారా..
దేఖు గరుడనిజ హృదయబిచారీ. మైం రఘుబీర భజన అధికారీ..

10.7.122

चौपाई
ఏహి బిధి సకల జీవ జగ రోగీ. సోక హరష భయ ప్రీతి బియోగీ..
మానక రోగ కఛుక మైం గాఏ. హహిం సబ కేం లఖి బిరలేన్హ పాఏ..
జానే తే ఛీజహిం కఛు పాపీ. నాస న పావహిం జన పరితాపీ..
బిషయ కుపథ్య పాఇ అంకురే. మునిహు హృదయకా నర బాపురే..
రామ కృపానాసహి సబ రోగా. జౌం ఏహి భాి బనై సంయోగా..
సదగుర బైద బచన బిస్వాసా. సంజమ యహ న బిషయ కై ఆసా..
రఘుపతి భగతి సజీవన మూరీ. అనూపాన శ్రద్ధా మతి పూరీ..
ఏహి బిధి భలేహిం సో రోగ నసాహీం. నాహిం త జతన కోటి నహిం జాహీం..
జానిఅ తబ మన బిరుజ గోసా. జబ ఉర బల బిరాగ అధికాఈ..

10.7.121

चौपाई
పుని సప్రేమ బోలేఉ ఖగరాఊ. జౌం కృపాల మోహి ఊపర భాఊ..
నాథ మోహి నిజ సేవక జానీ. సప్త ప్రస్న కహహు బఖానీ..
ప్రథమహిం కహహు నాథ మతిధీరా. సబ తే దుర్లభ కవన సరీరా..
బడదుఖ కవన కవన సుఖ భారీ. సోఉ సంఛేపహిం కహహు బిచారీ..
సంత అసంత మరమ తుమ్హ జానహు. తిన్హ కర సహజ సుభావ బఖానహు..
కవన పున్య శ్రుతి బిదిత బిసాలా. కహహు కవన అఘ పరమ కరాలా..
మానస రోగ కహహు సముఝాఈ. తుమ్హ సర్బగ్య కృపా అధికాఈ..
తాత సునహు సాదర అతి ప్రీతీ. మైం సంఛేప కహఉయహ నీతీ..
నర తన సమ నహిం కవనిఉ దేహీ. జీవ చరాచర జాచత తేహీ..

Pages

Subscribe to RSS - verse