10.1.357

चौपाई
ముని ప్రసాద బలి తాత తుమ్హారీ. ఈస అనేక కరవరేం టారీ..
మఖ రఖవారీ కరి దుహుభాఈ. గురు ప్రసాద సబ బిద్యా పాఈ..
మునితయ తరీ లగత పగ ధూరీ. కీరతి రహీ భువన భరి పూరీ..
కమఠ పీఠి పబి కూట కఠోరా. నృప సమాజ మహుసివ ధను తోరా..
బిస్వ బిజయ జసు జానకి పాఈ. ఆఏ భవన బ్యాహి సబ భాఈ..
సకల అమానుష కరమ తుమ్హారే. కేవల కౌసిక కృపాసుధారే..
ఆజు సుఫల జగ జనము హమారా. దేఖి తాత బిధుబదన తుమ్హారా..
జే దిన గఏ తుమ్హహి బిను దేఖేం. తే బిరంచి జని పారహిం లేఖేం..

दोहा/सोरठा
రామ ప్రతోషీం మాతు సబ కహి బినీత బర బైన.
సుమిరి సంభు గుర బిప్ర పద కిఏ నీదబస నైన..357..

Kaanda: 

Type: 

Language: 

Verse Number: