10.1.358

चौपाई
నీదఉబదన సోహ సుఠి లోనా. మనహుసా సరసీరుహ సోనా..
ఘర ఘర కరహిం జాగరన నారీం. దేహిం పరసపర మంగల గారీం..
పురీ బిరాజతి రాజతి రజనీ. రానీం కహహిం బిలోకహు సజనీ..
సుందర బధున్హ సాసు లై సోఈ. ఫనికన్హ జను సిరమని ఉర గోఈ..
ప్రాత పునీత కాల ప్రభు జాగే. అరునచూడబర బోలన లాగే..
బంది మాగధన్హి గునగన గాఏ. పురజన ద్వార జోహారన ఆఏ..
బంది బిప్ర సుర గుర పితు మాతా. పాఇ అసీస ముదిత సబ భ్రాతా..
జననిన్హ సాదర బదన నిహారే. భూపతి సంగ ద్వార పగు ధారే..

दोहा/सोरठा
కీన్హ సౌచ సబ సహజ సుచి సరిత పునీత నహాఇ.
ప్రాతక్రియా కరి తాత పహిం ఆఏ చారిఉ భాఇ..358..

Kaanda: 

Type: 

Language: 

Verse Number: