10.1.360

चौपाई
సుదిన సోధి కల కంకన ఛౌరే. మంగల మోద బినోద న థోరే..
నిత నవ సుఖు సుర దేఖి సిహాహీం. అవధ జన్మ జాచహిం బిధి పాహీం..
బిస్వామిత్రు చలన నిత చహహీం. రామ సప్రేమ బినయ బస రహహీం..
దిన దిన సయగున భూపతి భాఊ. దేఖి సరాహ మహామునిరాఊ..
మాగత బిదా రాఉ అనురాగే. సుతన్హ సమేత ఠాఢభే ఆగే..
నాథ సకల సంపదా తుమ్హారీ. మైం సేవకు సమేత సుత నారీ..
కరబ సదా లరికనః పర ఛోహూ. దరసన దేత రహబ ముని మోహూ..
అస కహి రాఉ సహిత సుత రానీ. పరేఉ చరన ముఖ ఆవ న బానీ..
దీన్హ అసీస బిప్ర బహు భాీ. చలే న ప్రీతి రీతి కహి జాతీ..
రాము సప్రేమ సంగ సబ భాఈ. ఆయసు పాఇ ఫిరే పహుాఈ..

दोहा/सोरठा
రామ రూపు భూపతి భగతి బ్యాహు ఉఛాహు అనందు.
జాత సరాహత మనహిం మన ముదిత గాధికులచందు..360..

Kaanda: 

Type: 

Language: 

Verse Number: