10.2

श्लोक
యస్యాఙ్కే చ విభాతి భూధరసుతా దేవాపగా మస్తకే
భాలే బాలవిధుర్గలే చ గరలం యస్యోరసి వ్యాలరాట్.
సోయం భూతివిభూషణః సురవరః సర్వాధిపః సర్వదా
శర్వః సర్వగతః శివః శశినిభః శ్రీశఙ్కరః పాతు మామ్..1..
ప్రసన్నతాం యా న గతాభిషేకతస్తథా న మమ్లే వనవాసదుఃఖతః.
ముఖామ్బుజశ్రీ రఘునన్దనస్య మే సదాస్తు సా మఞ్జులమంగలప్రదా..2..
నీలామ్బుజశ్యామలకోమలాఙ్గం సీతాసమారోపితవామభాగమ్.
పాణౌ మహాసాయకచారుచాపం నమామి రామం రఘువంశనాథమ్..3..

दोहा/सोरठा
దో0శ్రీగురు చరన సరోజ రజ నిజ మను ముకురు సుధారి.
బరనఉరఘుబర బిమల జసు జో దాయకు ఫల చారి..

Kaanda: 

Type: 

Language: