mangalacharan

10.7

श्लोक
కేకీకణ్ఠాభనీలం సురవరవిలసద్విప్రపాదాబ్జచిహ్నం
శోభాఢ్యం పీతవస్త్రం సరసిజనయనం సర్వదా సుప్రసన్నమ్.
పాణౌ నారాచచాపం కపినికరయుతం బన్ధునా సేవ్యమానం
నౌమీడ్యం జానకీశం రఘువరమనిశం పుష్పకారూఢరామమ్..1..
కోసలేన్ద్రపదకఞ్జమఞ్జులౌ కోమలావజమహేశవన్దితౌ.
జానకీకరసరోజలాలితౌ చిన్తకస్య మనభృఙ్గసడ్గినౌ..2..
కున్దఇన్దుదరగౌరసున్దరం అమ్బికాపతిమభీష్టసిద్ధిదమ్.
కారుణీకకలకఞ్జలోచనం నౌమి శంకరమనంగమోచనమ్..3..

दोहा/सोरठा
రహా ఏక దిన అవధి కర అతి ఆరత పుర లోగ.

10.6

श्लोक
రామం కామారిసేవ్యం భవభయహరణం కాలమత్తేభసింహం
యోగీన్ద్రం జ్ఞానగమ్యం గుణనిధిమజితం నిర్గుణం నిర్వికారమ్.
మాయాతీతం సురేశం ఖలవధనిరతం బ్రహ్మవృన్దైకదేవం
వన్దే కన్దావదాతం సరసిజనయనం దేవముర్వీశరూపమ్..1..
శంఖేన్ద్వాభమతీవసున్దరతనుం శార్దూలచర్మామ్బరం
కాలవ్యాలకరాలభూషణధరం గంగాశశాంకప్రియమ్.
కాశీశం కలికల్మషౌఘశమనం కల్యాణకల్పద్రుమం
నౌమీడ్యం గిరిజాపతిం గుణనిధిం కన్దర్పహం శఙ్కరమ్..2..
యో దదాతి సతాం శమ్భుః కైవల్యమపి దుర్లభమ్.
ఖలానాం దణ్డకృద్యోసౌ శఙ్కరః శం తనోతు మే..3..

10.5

श्लोक
శాన్తం శాశ్వతమప్రమేయమనఘం నిర్వాణశాన్తిప్రదం
బ్రహ్మాశమ్భుఫణీన్ద్రసేవ్యమనిశం వేదాన్తవేద్యం విభుమ్ .
రామాఖ్యం జగదీశ్వరం సురగురుం మాయామనుష్యం హరిం
వన్దేహం కరుణాకరం రఘువరం భూపాలచూడమణిమ్..1..
నాన్యా స్పృహా రఘుపతే హృదయేస్మదీయే
సత్యం వదామి చ భవానఖిలాన్తరాత్మా.
భక్తిం ప్రయచ్ఛ రఘుపుఙ్గవ నిర్భరాం మే
కామాదిదోషరహితం కురు మానసం చ..2..
అతులితబలధామం హేమశైలాభదేహం
దనుజవనకృశానుం జ్ఞానినామగ్రగణ్యమ్.
సకలగుణనిధానం వానరాణామధీశం
రఘుపతిప్రియభక్తం వాతజాతం నమామి..3..

10.4

श्लोक
కున్దేన్దీవరసున్దరావతిబలౌ విజ్ఞానధామావుభౌ
శోభాఢ్యౌ వరధన్వినౌ శ్రుతినుతౌ గోవిప్రవృన్దప్రియౌ.
మాయామానుషరూపిణౌ రఘువరౌ సద్ధర్మవర్మౌం హితౌ
సీతాన్వేషణతత్పరౌ పథిగతౌ భక్తిప్రదౌ తౌ హి నః..1..
బ్రహ్మామ్భోధిసముద్భవం కలిమలప్రధ్వంసనం చావ్యయం
శ్రీమచ్ఛమ్భుముఖేన్దుసున్దరవరే సంశోభితం సర్వదా.
సంసారామయభేషజం సుఖకరం శ్రీజానకీజీవనం
ధన్యాస్తే కృతినః పిబన్తి సతతం శ్రీరామనామామృతమ్..2..

10.3

श्लोक
మూలం ధర్మతరోర్వివేకజలధేః పూర్ణేన్దుమానన్దదం
వైరాగ్యామ్బుజభాస్కరం హ్యఘఘనధ్వాన్తాపహం తాపహమ్.
మోహామ్భోధరపూగపాటనవిధౌ స్వఃసమ్భవం శఙ్కరం
వన్దే బ్రహ్మకులం కలంకశమనం శ్రీరామభూపప్రియమ్..1..
సాన్ద్రానన్దపయోదసౌభగతనుం పీతామ్బరం సున్దరం
పాణౌ బాణశరాసనం కటిలసత్తూణీరభారం వరమ్
రాజీవాయతలోచనం ధృతజటాజూటేన సంశోభితం
సీతాలక్ష్మణసంయుతం పథిగతం రామాభిరామం భజే..2..

दोहा/सोरठा
ఉమా రామ గున గూఢపండిత ముని పావహిం బిరతి.
పావహిం మోహ బిమూఢజే హరి బిముఖ న ధర్మ రతి..

10.2

श्लोक
యస్యాఙ్కే చ విభాతి భూధరసుతా దేవాపగా మస్తకే
భాలే బాలవిధుర్గలే చ గరలం యస్యోరసి వ్యాలరాట్.
సోయం భూతివిభూషణః సురవరః సర్వాధిపః సర్వదా
శర్వః సర్వగతః శివః శశినిభః శ్రీశఙ్కరః పాతు మామ్..1..
ప్రసన్నతాం యా న గతాభిషేకతస్తథా న మమ్లే వనవాసదుఃఖతః.
ముఖామ్బుజశ్రీ రఘునన్దనస్య మే సదాస్తు సా మఞ్జులమంగలప్రదా..2..
నీలామ్బుజశ్యామలకోమలాఙ్గం సీతాసమారోపితవామభాగమ్.
పాణౌ మహాసాయకచారుచాపం నమామి రామం రఘువంశనాథమ్..3..

10.1

श्लोक
వర్ణానామర్థసంఘానాం రసానాం ఛన్దసామపి.
మఙ్గలానాం చ కర్త్తారౌ వన్దే వాణీవినాయకౌ..1..
భవానీశఙ్కరౌ వన్దే శ్రద్ధావిశ్వాసరూపిణౌ.
యాభ్యాం వినా న పశ్యన్తి సిద్ధాఃస్వాన్తఃస్థమీశ్వరమ్..2..
వన్దే బోధమయం నిత్యం గురుం శఙ్కరరూపిణమ్.
యమాశ్రితో హి వక్రోపి చన్ద్రః సర్వత్ర వన్ద్యతే..3..
సీతారామగుణగ్రామపుణ్యారణ్యవిహారిణౌ.
వన్దే విశుద్ధవిజ్ఞానౌ కబీశ్వరకపీశ్వరౌ..4..
ఉద్భవస్థితిసంహారకారిణీం క్లేశహారిణీమ్.
సర్వశ్రేయస్కరీం సీతాం నతోహం రామవల్లభామ్..5..
యన్మాయావశవర్తిం విశ్వమఖిలం బ్రహ్మాదిదేవాసురా

9.7

श्लोक
கேகீகண்டாபநீலஂ ஸுரவரவிலஸத்விப்ரபாதாப்ஜசிஹ்நஂ
ஷோபாட்யஂ பீதவஸ்த்ரஂ ஸரஸிஜநயநஂ ஸர்வதா ஸுப்ரஸந்நம்.
பாணௌ நாராசசாபஂ கபிநிகரயுதஂ பந்துநா ஸேவ்யமாநஂ
நௌமீட்யஂ ஜாநகீஷஂ ரகுவரமநிஷஂ புஷ்பகாரூடராமம்..1..
கோஸலேந்த்ரபதகஞ்ஜமஞ்ஜுலௌ கோமலாவஜமஹேஷவந்திதௌ.
ஜாநகீகரஸரோஜலாலிதௌ சிந்தகஸ்ய மநபரிங்கஸட்கிநௌ..2..
குந்தஇந்துதரகௌரஸுந்தரஂ அம்பிகாபதிமபீஷ்டஸித்திதம்.
காருணீககலகஞ்ஜலோசநஂ நௌமி ஷஂகரமநஂகமோசநம்..3..

9.6

श्लोक
ராமஂ காமாரிஸேவ்யஂ பவபயஹரணஂ காலமத்தேபஸிஂஹஂ
யோகீந்த்ரஂ ஜ்ஞாநகம்யஂ குணநிதிமஜிதஂ நிர்குணஂ நிர்விகாரம்.
மாயாதீதஂ ஸுரேஷஂ கலவதநிரதஂ ப்ரஹ்மவரிந்தைகதேவஂ
வந்தே கந்தாவதாதஂ ஸரஸிஜநயநஂ தேவமுர்வீஷரூபம்..1..
ஷஂகேந்த்வாபமதீவஸுந்தரதநுஂ ஷார்தூலசர்மாம்பரஂ
காலவ்யாலகராலபூஷணதரஂ கஂகாஷஷாஂகப்ரியம்.
காஷீஷஂ கலிகல்மஷௌகஷமநஂ கல்யாணகல்பத்ருமஂ
நௌமீட்யஂ கிரிஜாபதிஂ குணநிதிஂ கந்தர்பஹஂ ஷங்கரம்..2..
யோ ததாதி ஸதாஂ ஷம்புஃ கைவல்யமபி துர்லபம்.
கலாநாஂ தண்டகரித்யோஸௌ ஷங்கரஃ ஷஂ தநோது மே..3..

9.5

श्लोक
ஷாந்தஂ ஷாஷ்வதமப்ரமேயமநகஂ நிர்வாணஷாந்திப்ரதஂ
ப்ரஹ்மாஷம்புபணீந்த்ரஸேவ்யமநிஷஂ வேதாந்தவேத்யஂ விபும் .
ராமாக்யஂ ஜகதீஷ்வரஂ ஸுரகுருஂ மாயாமநுஷ்யஂ ஹரிஂ
வந்தேஹஂ கருணாகரஂ ரகுவரஂ பூபாலசூட஀ாமணிம்..1..
நாந்யா ஸ்பரிஹா ரகுபதே ஹரிதயேஸ்மதீயே
ஸத்யஂ வதாமி ச பவாநகிலாந்தராத்மா.
பக்திஂ ப்ரயச்ச ரகுபுங்கவ நிர்பராஂ மே
காமாதிதோஷரஹிதஂ குரு மாநஸஂ ச..2..
அதுலிதபலதாமஂ ஹேமஷைலாபதேஹஂ
தநுஜவநகரிஷாநுஂ ஜ்ஞாநிநாமக்ரகண்யம்.
ஸகலகுணநிதாநஂ வாநராணாமதீஷஂ
ரகுபதிப்ரியபக்தஂ வாதஜாதஂ நமாமி..3..

Pages

Subscribe to RSS - mangalacharan