ayodhyakaanda

10.2

श्लोक
యస్యాఙ్కే చ విభాతి భూధరసుతా దేవాపగా మస్తకే
భాలే బాలవిధుర్గలే చ గరలం యస్యోరసి వ్యాలరాట్.
సోయం భూతివిభూషణః సురవరః సర్వాధిపః సర్వదా
శర్వః సర్వగతః శివః శశినిభః శ్రీశఙ్కరః పాతు మామ్..1..
ప్రసన్నతాం యా న గతాభిషేకతస్తథా న మమ్లే వనవాసదుఃఖతః.
ముఖామ్బుజశ్రీ రఘునన్దనస్య మే సదాస్తు సా మఞ్జులమంగలప్రదా..2..
నీలామ్బుజశ్యామలకోమలాఙ్గం సీతాసమారోపితవామభాగమ్.
పాణౌ మహాసాయకచారుచాపం నమామి రామం రఘువంశనాథమ్..3..

10.2.326

चौपाई
పులక గాత హియసియ రఘుబీరూ. జీహ నాము జప లోచన నీరూ..
లఖన రామ సియ కానన బసహీం. భరతు భవన బసి తప తను కసహీం..
దోఉ దిసి సముఝి కహత సబు లోగూ. సబ బిధి భరత సరాహన జోగూ..
సుని బ్రత నేమ సాధు సకుచాహీం. దేఖి దసా మునిరాజ లజాహీం..
పరమ పునీత భరత ఆచరనూ. మధుర మంజు ముద మంగల కరనూ..
హరన కఠిన కలి కలుష కలేసూ. మహామోహ నిసి దలన దినేసూ..
పాప పుంజ కుంజర మృగరాజూ. సమన సకల సంతాప సమాజూ.
జన రంజన భంజన భవ భారూ. రామ సనేహ సుధాకర సారూ..

10.2.325

चौपाई
దేహ దినహుదిన దూబరి హోఈ. ఘటఇ తేజు బలు ముఖఛబి సోఈ..
నిత నవ రామ ప్రేమ పను పీనా. బఢ ధరమ దలు మను న మలీనా..
జిమి జలు నిఘటత సరద ప్రకాసే. బిలసత బేతస బనజ బికాసే..
సమ దమ సంజమ నియమ ఉపాసా. నఖత భరత హియ బిమల అకాసా..
ధ్రువ బిస్వాస అవధి రాకా సీ. స్వామి సురతి సురబీథి బికాసీ..
రామ పేమ బిధు అచల అదోషా. సహిత సమాజ సోహ నిత చోఖా..
భరత రహని సముఝని కరతూతీ. భగతి బిరతి గున బిమల బిభూతీ..
బరనత సకల సుకచి సకుచాహీం. సేస గనేస గిరా గము నాహీం..

10.2.324

चौपाई
రామ మాతు గుర పద సిరు నాఈ. ప్రభు పద పీఠ రజాయసు పాఈ..
నందిగావకరి పరన కుటీరా. కీన్హ నివాసు ధరమ ధుర ధీరా..
జటాజూట సిర మునిపట ధారీ. మహి ఖని కుస సారీ సారీ..
అసన బసన బాసన బ్రత నేమా. కరత కఠిన రిషిధరమ సప్రేమా..
భూషన బసన భోగ సుఖ భూరీ. మన తన బచన తజే తిన తూరీ..
అవధ రాజు సుర రాజు సిహాఈ. దసరథ ధను సుని ధనదు లజాఈ..
తేహిం పుర బసత భరత బిను రాగా. చంచరీక జిమి చంపక బాగా..
రమా బిలాసు రామ అనురాగీ. తజత బమన జిమి జన బడాగీ..

10.2.323

चौपाई
సచివ సుసేవక భరత ప్రబోధే. నిజ నిజ కాజ పాఇ పాఇ సిఖ ఓధే..
పుని సిఖ దీన్హ బోలి లఘు భాఈ. సౌంపీ సకల మాతు సేవకాఈ..
భూసుర బోలి భరత కర జోరే. కరి ప్రనామ బయ బినయ నిహోరే..
ఊ నీచ కారజు భల పోచూ. ఆయసు దేబ న కరబ సోచూ..
పరిజన పురజన ప్రజా బోలాఏ. సమాధాను కరి సుబస బసాఏ..
సానుజ గే గుర గేహబహోరీ. కరి దండవత కహత కర జోరీ..
ఆయసు హోఇ త రహౌం సనేమా. బోలే ముని తన పులకి సపేమా..
సముఝవ కహబ కరబ తుమ్హ జోఈ. ధరమ సారు జగ హోఇహి సోఈ..

10.2.322

चौपाई
ముని మహిసుర గుర భరత భుఆలూ. రామ బిరహసబు సాజు బిహాలూ..
ప్రభు గున గ్రామ గనత మన మాహీం. సబ చుపచాప చలే మగ జాహీం..
జమునా ఉతరి పార సబు భయఊ. సో బాసరు బిను భోజన గయఊ..
ఉతరి దేవసరి దూసర బాసూ. రామసఖాసబ కీన్హ సుపాసూ..
సఈ ఉతరి గోమతీం నహాఏ. చౌథేం దివస అవధపుర ఆఏ.
జనకు రహే పుర బాసర చారీ. రాజ కాజ సబ సాజ సారీ..
సౌంపి సచివ గుర భరతహి రాజూ. తేరహుతి చలే సాజి సబు సాజూ..
నగర నారి నర గుర సిఖ మానీ. బసే సుఖేన రామ రజధానీ..

10.2.321

चौपाई
బిదా కీన్హ సనమాని నిషాదూ. చలేఉ హృదయబడబిరహ బిషాదూ..
కోల కిరాత భిల్ల బనచారీ. ఫేరే ఫిరే జోహారి జోహారీ..
ప్రభు సియ లఖన బైఠి బట ఛాహీం. ప్రియ పరిజన బియోగ బిలఖాహీం..
భరత సనేహ సుభాఉ సుబానీ. ప్రియా అనుజ సన కహత బఖానీ..
ప్రీతి ప్రతీతి బచన మన కరనీ. శ్రీముఖ రామ ప్రేమ బస బరనీ..
తేహి అవసర ఖగ మృగ జల మీనా. చిత్రకూట చర అచర మలీనా..
బిబుధ బిలోకి దసా రఘుబర కీ. బరషి సుమన కహి గతి ఘర ఘర కీ..
ప్రభు ప్రనాము కరి దీన్హ భరోసో. చలే ముదిత మన డర న ఖరో సో..

10.2.320

चौपाई
పరిజన మాతు పితహి మిలి సీతా. ఫిరీ ప్రానప్రియ ప్రేమ పునీతా..
కరి ప్రనాము భేంటీ సబ సాసూ. ప్రీతి కహత కబి హియన హులాసూ..
సుని సిఖ అభిమత ఆసిష పాఈ. రహీ సీయ దుహు ప్రీతి సమాఈ..
రఘుపతి పటు పాలకీం మగాఈం. కరి ప్రబోధు సబ మాతు చఢఈ..
బార బార హిలి మిలి దుహు భాఈ. సమ సనేహజననీ పహుాఈ..
సాజి బాజి గజ బాహన నానా. భరత భూప దల కీన్హ పయానా..
హృదయరాము సియ లఖన సమేతా. చలే జాహిం సబ లోగ అచేతా..
బసహ బాజి గజ పసు హియహారేం. చలే జాహిం పరబస మన మారేం..

10.2.319

चौपाई
సానుజ రామ నృపహి సిర నాఈ. కీన్హి బహుత బిధి బినయ బడఈ..
దేవ దయా బస బడదుఖు పాయఉ. సహిత సమాజ కాననహిం ఆయఉ..
పుర పగు ధారిఅ దేఇ అసీసా. కీన్హ ధీర ధరి గవను మహీసా..
ముని మహిదేవ సాధు సనమానే. బిదా కిఏ హరి హర సమ జానే..
సాసు సమీప గఏ దోఉ భాఈ. ఫిరే బంది పగ ఆసిష పాఈ..
కౌసిక బామదేవ జాబాలీ. పురజన పరిజన సచివ సుచాలీ..
జథా జోగు కరి బినయ ప్రనామా. బిదా కిఏ సబ సానుజ రామా..
నారి పురుష లఘు మధ్య బడరే. సబ సనమాని కృపానిధి ఫేరే..

10.2.318

चौपाई
జహాజనక గుర మతి భోరీ. ప్రాకృత ప్రీతి కహత బడ ఖోరీ..
బరనత రఘుబర భరత బియోగూ. సుని కఠోర కబి జానిహి లోగూ..
సో సకోచ రసు అకథ సుబానీ. సమఉ సనేహు సుమిరి సకుచానీ..
భేంటి భరత రఘుబర సముఝాఏ. పుని రిపుదవను హరషి హియలాఏ..
సేవక సచివ భరత రుఖ పాఈ. నిజ నిజ కాజ లగే సబ జాఈ..
సుని దారున దుఖు దుహూసమాజా. లగే చలన కే సాజన సాజా..
ప్రభు పద పదుమ బంది దోఉ భాఈ. చలే సీస ధరి రామ రజాఈ..
ముని తాపస బనదేవ నిహోరీ. సబ సనమాని బహోరి బహోరీ..

Pages

Subscribe to RSS - ayodhyakaanda