10.2.288

चौपाई
సుని భూపాల భరత బ్యవహారూ. సోన సుగంధ సుధా ససి సారూ..
మూదే సజల నయన పులకే తన. సుజసు సరాహన లగే ముదిత మన..
సావధాన సును సుముఖి సులోచని. భరత కథా భవ బంధ బిమోచని..
ధరమ రాజనయ బ్రహ్మబిచారూ. ఇహాజథామతి మోర ప్రచారూ..
సో మతి మోరి భరత మహిమాహీ. కహై కాహ ఛలి ఛుఅతి న ఛాీ..
బిధి గనపతి అహిపతి సివ సారద. కబి కోబిద బుధ బుద్ధి బిసారద..
భరత చరిత కీరతి కరతూతీ. ధరమ సీల గున బిమల బిభూతీ..
సముఝత సునత సుఖద సబ కాహూ. సుచి సురసరి రుచి నిదర సుధాహూ..

दोहा/सोरठा
నిరవధి గున నిరుపమ పురుషు భరతు భరత సమ జాని.
కహిఅ సుమేరు కి సేర సమ కబికుల మతి సకుచాని..288..

Kaanda: 

Type: 

Language: 

Verse Number: