10.2.289

चौपाई
అగమ సబహి బరనత బరబరనీ. జిమి జలహీన మీన గము ధరనీ..
భరత అమిత మహిమా సును రానీ. జానహిం రాము న సకహిం బఖానీ..
బరని సప్రేమ భరత అనుభాఊ. తియ జియ కీ రుచి లఖి కహ రాఊ..
బహురహిం లఖను భరతు బన జాహీం. సబ కర భల సబ కే మన మాహీం..
దేబి పరంతు భరత రఘుబర కీ. ప్రీతి ప్రతీతి జాఇ నహిం తరకీ..
భరతు అవధి సనేహ మమతా కీ. జద్యపి రాము సీమ సమతా కీ..
పరమారథ స్వారథ సుఖ సారే. భరత న సపనేహుమనహునిహారే..
సాధన సిద్ధ రామ పగ నేహూ..మోహి లఖి పరత భరత మత ఏహూ..

दोहा/सोरठा
భోరేహుభరత న పేలిహహిం మనసహురామ రజాఇ.
కరిఅ న సోచు సనేహ బస కహేఉ భూప బిలఖాఇ..289..

Kaanda: 

Type: 

Language: 

Verse Number: