10.2.290

चौपाई
రామ భరత గున గనత సప్రీతీ. నిసి దంపతిహి పలక సమ బీతీ..
రాజ సమాజ ప్రాత జుగ జాగే. న్హాఇ న్హాఇ సుర పూజన లాగే..
గే నహాఇ గుర పహీం రఘురాఈ. బంది చరన బోలే రుఖ పాఈ..
నాథ భరతు పురజన మహతారీ. సోక బికల బనబాస దుఖారీ..
సహిత సమాజ రాఉ మిథిలేసూ. బహుత దివస భఏ సహత కలేసూ..
ఉచిత హోఇ సోఇ కీజిఅ నాథా. హిత సబహీ కర రౌరేం హాథా..
అస కహి అతి సకుచే రఘురాఊ. ముని పులకే లఖి సీలు సుభాఊ..
తుమ్హ బిను రామ సకల సుఖ సాజా. నరక సరిస దుహు రాజ సమాజా..

दोहा/सोरठा
ప్రాన ప్రాన కే జీవ కే జివ సుఖ కే సుఖ రామ.
తుమ్హ తజి తాత సోహాత గృహ జిన్హహి తిన్హహిం బిధి బామ..290..

Kaanda: 

Type: 

Language: 

Verse Number: