10.2.294

चौपाई
భరత బచన సుని దేఖి సుభాఊ. సహిత సమాజ సరాహత రాఊ..
సుగమ అగమ మృదు మంజు కఠోరే. అరథు అమిత అతి ఆఖర థోరే..
జ్యౌ ముఖ ముకుర ముకురు నిజ పానీ. గహి న జాఇ అస అదభుత బానీ..
భూప భరత ముని సహిత సమాజూ. గే జహబిబుధ కుముద ద్విజరాజూ..
సుని సుధి సోచ బికల సబ లోగా. మనహుమీనగన నవ జల జోగా..
దేవప్రథమ కులగుర గతి దేఖీ. నిరఖి బిదేహ సనేహ బిసేషీ..
రామ భగతిమయ భరతు నిహారే. సుర స్వారథీ హహరి హియహారే..
సబ కోఉ రామ పేమమయ పేఖా. భఉ అలేఖ సోచ బస లేఖా..

दोहा/सोरठा
రాము సనేహ సకోచ బస కహ ససోచ సురరాజ.
రచహు ప్రపంచహి పంచ మిలి నాహిం త భయఉ అకాజు..294..

Kaanda: 

Type: 

Language: 

Verse Number: