10.2.296

चौपाई
కరి కుచాలి సోచత సురరాజూ. భరత హాథ సబు కాజు అకాజూ..
గఏ జనకు రఘునాథ సమీపా. సనమానే సబ రబికుల దీపా..
సమయ సమాజ ధరమ అబిరోధా. బోలే తబ రఘుబంస పురోధా..
జనక భరత సంబాదు సునాఈ. భరత కహాఉతి కహీ సుహాఈ..
తాత రామ జస ఆయసు దేహూ. సో సబు కరై మోర మత ఏహూ..
సుని రఘునాథ జోరి జుగ పానీ. బోలే సత్య సరల మృదు బానీ..
బిద్యమాన ఆపుని మిథిలేసూ. మోర కహబ సబ భాి భదేసూ..
రాఉర రాయ రజాయసు హోఈ. రాఉరి సపథ సహీ సిర సోఈ..

दोहा/सोरठा
రామ సపథ సుని ముని జనకు సకుచే సభా సమేత.
సకల బిలోకత భరత ముఖు బనఇ న ఉతరు దేత..296..

Kaanda: 

Type: 

Language: 

Verse Number: