10.2.297

चौपाई
సభా సకుచ బస భరత నిహారీ. రామబంధు ధరి ధీరజు భారీ..
కుసమఉ దేఖి సనేహు సారా. బఢ బింధి జిమి ఘటజ నివారా..
సోక కనకలోచన మతి ఛోనీ. హరీ బిమల గున గన జగజోనీ..
భరత బిబేక బరాహబిసాలా. అనాయాస ఉధరీ తేహి కాలా..
కరి ప్రనాము సబ కహకర జోరే. రాము రాఉ గుర సాధు నిహోరే..
ఛమబ ఆజు అతి అనుచిత మోరా. కహఉబదన మృదు బచన కఠోరా..
హియసుమిరీ సారదా సుహాఈ. మానస తేం ముఖ పంకజ ఆఈ..
బిమల బిబేక ధరమ నయ సాలీ. భరత భారతీ మంజు మరాలీ..

दोहा/सोरठा
నిరఖి బిబేక బిలోచనన్హి సిథిల సనేహసమాజు.
కరి ప్రనాము బోలే భరతు సుమిరి సీయ రఘురాజు..297..

Kaanda: 

Type: 

Language: 

Verse Number: