10.2.325

चौपाई
దేహ దినహుదిన దూబరి హోఈ. ఘటఇ తేజు బలు ముఖఛబి సోఈ..
నిత నవ రామ ప్రేమ పను పీనా. బఢ ధరమ దలు మను న మలీనా..
జిమి జలు నిఘటత సరద ప్రకాసే. బిలసత బేతస బనజ బికాసే..
సమ దమ సంజమ నియమ ఉపాసా. నఖత భరత హియ బిమల అకాసా..
ధ్రువ బిస్వాస అవధి రాకా సీ. స్వామి సురతి సురబీథి బికాసీ..
రామ పేమ బిధు అచల అదోషా. సహిత సమాజ సోహ నిత చోఖా..
భరత రహని సముఝని కరతూతీ. భగతి బిరతి గున బిమల బిభూతీ..
బరనత సకల సుకచి సకుచాహీం. సేస గనేస గిరా గము నాహీం..

दोहा/सोरठा
నిత పూజత ప్రభు పారీ ప్రీతి న హృదయసమాతి..
మాగి మాగి ఆయసు కరత రాజ కాజ బహు భాి..325..

Kaanda: 

Type: 

Language: 

Verse Number: