10.3.13

चौपाई
తబ రఘుబీర కహా ముని పాహీం. తుమ్హ సన ప్రభు దురావ కఛు నాహీ..
తుమ్హ జానహు జేహి కారన ఆయఉ తాతే తాత న కహి సముఝాయఉ.
అబ సో మంత్ర దేహు ప్రభు మోహీ. జేహి ప్రకార మారౌం మునిద్రోహీ..
ముని ముసకానే సుని ప్రభు బానీ. పూఛేహు నాథ మోహి కా జానీ..
తుమ్హరేఇభజన ప్రభావ అఘారీ. జానఉమహిమా కఛుక తుమ్హారీ..
ఊమరి తరు బిసాల తవ మాయా. ఫల బ్రహ్మాండ అనేక నికాయా..
జీవ చరాచర జంతు సమానా. భీతర బసహి న జానహిం ఆనా..
తే ఫల భచ్ఛక కఠిన కరాలా. తవ భయడరత సదా సోఉ కాలా..
తే తుమ్హ సకల లోకపతి సాఈం. పూేహు మోహి మనుజ కీ నాఈం..
యహ బర మాగఉకృపానికేతా. బసహు హృదయశ్రీ అనుజ సమేతా..
అబిరల భగతి బిరతి సతసంగా. చరన సరోరుహ ప్రీతి అభంగా..
జద్యపి బ్రహ్మ అఖండ అనంతా. అనుభవ గమ్య భజహిం జేహి సంతా..
అస తవ రూప బఖానఉజానఉ ఫిరి ఫిరి సగున బ్రహ్మ రతి మానఉ.
సంతత దాసన్హ దేహు బడఈ. తాతేం మోహి పూేహు రఘురాఈ..
హై ప్రభు పరమ మనోహర ఠాఊ పావన పంచబటీ తేహి నాఊ.
దండక బన పునీత ప్రభు కరహూ. ఉగ్ర సాప మునిబర కర హరహూ..
బాస కరహు తహరఘుకుల రాయా. కీజే సకల మునిన్హ పర దాయా..
చలే రామ ముని ఆయసు పాఈ. తురతహిం పంచబటీ నిఅరాఈ..

दोहा/सोरठा
గీధరాజ సైం భైంట భఇ బహు బిధి ప్రీతి బఢఇ..
గోదావరీ నికట ప్రభు రహే పరన గృహ ఛాఇ..13..

Kaanda: 

Type: 

Language: 

Verse Number: