10.4.13

चौपाई
సుందర బన కుసుమిత అతి సోభా. గుంజత మధుప నికర మధు లోభా..
కంద మూల ఫల పత్ర సుహాఏ. భఏ బహుత జబ తే ప్రభు ఆఏ ..
దేఖి మనోహర సైల అనూపా. రహే తహఅనుజ సహిత సురభూపా..
మధుకర ఖగ మృగ తను ధరి దేవా. కరహిం సిద్ధ ముని ప్రభు కై సేవా..
మంగలరుప భయఉ బన తబ తే . కీన్హ నివాస రమాపతి జబ తే..
ఫటిక సిలా అతి సుభ్ర సుహాఈ. సుఖ ఆసీన తహాద్వౌ భాఈ..
కహత అనుజ సన కథా అనేకా. భగతి బిరతి నృపనీతి బిబేకా..
బరషా కాల మేఘ నభ ఛాఏ. గరజత లాగత పరమ సుహాఏ..

दोहा/सोरठा
లఛిమన దేఖు మోర గన నాచత బారిద పైఖి.
గృహీ బిరతి రత హరష జస బిష్ను భగత కహుదేఖి..13..

Kaanda: 

Type: 

Language: 

Verse Number: