10.5.13

चौपाई
తబ దేఖీ ముద్రికా మనోహర. రామ నామ అంకిత అతి సుందర..
చకిత చితవ ముదరీ పహిచానీ. హరష బిషాద హృదయఅకులానీ..
జీతి కో సకఇ అజయ రఘురాఈ. మాయా తేం అసి రచి నహిం జాఈ..
సీతా మన బిచార కర నానా. మధుర బచన బోలేఉ హనుమానా..
రామచంద్ర గున బరనైం లాగా. సునతహిం సీతా కర దుఖ భాగా..
లాగీం సునైం శ్రవన మన లాఈ. ఆదిహు తేం సబ కథా సునాఈ..
శ్రవనామృత జేహిం కథా సుహాఈ. కహి సో ప్రగట హోతి కిన భాఈ..
తబ హనుమంత నికట చలి గయఊ. ఫిరి బైంఠీం మన బిసమయ భయఊ..
రామ దూత మైం మాతు జానకీ. సత్య సపథ కరునానిధాన కీ..
యహ ముద్రికా మాతు మైం ఆనీ. దీన్హి రామ తుమ్హ కహసహిదానీ..
నర బానరహి సంగ కహు కైసేం. కహి కథా భఇ సంగతి జైసేం..

दोहा/सोरठा
కపి కే బచన సప్రేమ సుని ఉపజా మన బిస్వాస..
జానా మన క్రమ బచన యహ కృపాసింధు కర దాస..13..

Kaanda: 

Type: 

Language: 

Verse Number: