10.7.120

चौपाई
కహేఉగ్యాన సిద్ధాంత బుఝాఈ. సునహు భగతి మని కై ప్రభుతాఈ..
రామ భగతి చింతామని సుందర. బసఇ గరుడజాకే ఉర అంతర..
పరమ ప్రకాస రూప దిన రాతీ. నహిం కఛు చహిఅ దిఆ ఘృత బాతీ..
మోహ దరిద్ర నికట నహిం ఆవా. లోభ బాత నహిం తాహి బుఝావా..
ప్రబల అబిద్యా తమ మిటి జాఈ. హారహిం సకల సలభ సముదాఈ..
ఖల కామాది నికట నహిం జాహీం. బసఇ భగతి జాకే ఉర మాహీం..
గరల సుధాసమ అరి హిత హోఈ. తేహి మని బిను సుఖ పావ న కోఈ..
బ్యాపహిం మానస రోగ న భారీ. జిన్హ కే బస సబ జీవ దుఖారీ..
రామ భగతి మని ఉర బస జాకేం. దుఖ లవలేస న సపనేహుతాకేం..
చతుర సిరోమని తేఇ జగ మాహీం. జే మని లాగి సుజతన కరాహీం..
సో మని జదపి ప్రగట జగ అహఈ. రామ కృపా బిను నహిం కోఉ లహఈ..
సుగమ ఉపాయ పాఇబే కేరే. నర హతభాగ్య దేహిం భటమేరే..
పావన పర్బత బేద పురానా. రామ కథా రుచిరాకర నానా..
మర్మీ సజ్జన సుమతి కుదారీ. గ్యాన బిరాగ నయన ఉరగారీ..
భావ సహిత ఖోజఇ జో ప్రానీ. పావ భగతి మని సబ సుఖ ఖానీ..
మోరేం మన ప్రభు అస బిస్వాసా. రామ తే అధిక రామ కర దాసా..
రామ సింధు ఘన సజ్జన ధీరా. చందన తరు హరి సంత సమీరా..
సబ కర ఫల హరి భగతి సుహాఈ. సో బిను సంత న కాహూపాఈ..
అస బిచారి జోఇ కర సతసంగా. రామ భగతి తేహి సులభ బిహంగా..

दोहा/सोरठा
బ్రహ్మ పయోనిధి మందర గ్యాన సంత సుర ఆహిం.
కథా సుధా మథి కాఢిం భగతి మధురతా జాహిం..120క..
బిరతి చర్మ అసి గ్యాన మద లోభ మోహ రిపు మారి.
జయ పాఇఅ సో హరి భగతి దేఖు ఖగేస బిచారి..120ఖ..

Kaanda: 

Type: 

Language: 

Verse Number: