120

10.7.120

चौपाई
కహేఉగ్యాన సిద్ధాంత బుఝాఈ. సునహు భగతి మని కై ప్రభుతాఈ..
రామ భగతి చింతామని సుందర. బసఇ గరుడజాకే ఉర అంతర..
పరమ ప్రకాస రూప దిన రాతీ. నహిం కఛు చహిఅ దిఆ ఘృత బాతీ..
మోహ దరిద్ర నికట నహిం ఆవా. లోభ బాత నహిం తాహి బుఝావా..
ప్రబల అబిద్యా తమ మిటి జాఈ. హారహిం సకల సలభ సముదాఈ..
ఖల కామాది నికట నహిం జాహీం. బసఇ భగతి జాకే ఉర మాహీం..
గరల సుధాసమ అరి హిత హోఈ. తేహి మని బిను సుఖ పావ న కోఈ..
బ్యాపహిం మానస రోగ న భారీ. జిన్హ కే బస సబ జీవ దుఖారీ..
రామ భగతి మని ఉర బస జాకేం. దుఖ లవలేస న సపనేహుతాకేం..

10.6.120

चौपाई
తురత బిమాన తహాచలి ఆవా. దండక బన జహపరమ సుహావా..
కుంభజాది మునినాయక నానా. గఏ రాము సబ కేం అస్థానా..
సకల రిషిన్హ సన పాఇ అసీసా. చిత్రకూట ఆఏ జగదీసా..
తహకరి మునిన్హ కేర సంతోషా. చలా బిమాను తహాతే చోఖా..
బహురి రామ జానకిహి దేఖాఈ. జమునా కలి మల హరని సుహాఈ..
పుని దేఖీ సురసరీ పునీతా. రామ కహా ప్రనామ కరు సీతా..
తీరథపతి పుని దేఖు ప్రయాగా. నిరఖత జన్మ కోటి అఘ భాగా..
దేఖు పరమ పావని పుని బేనీ. హరని సోక హరి లోక నిసేనీ..
పుని దేఖు అవధపురీ అతి పావని. త్రిబిధ తాప భవ రోగ నసావని...

10.2.120

चौपाई
జౌం ఏ కంద మూల ఫల ఖాహీం. బాది సుధాది అసన జగ మాహీం..
ఏక కహహిం ఏ సహజ సుహాఏ. ఆపు ప్రగట భఏ బిధి న బనాఏ..
జహలగి బేద కహీ బిధి కరనీ. శ్రవన నయన మన గోచర బరనీ..
దేఖహు ఖోజి భుఅన దస చారీ. కహఅస పురుష కహాఅసి నారీ..
ఇన్హహి దేఖి బిధి మను అనురాగా. పటతర జోగ బనావై లాగా..
కీన్హ బహుత శ్రమ ఐక న ఆఏ. తేహిం ఇరిషా బన ఆని దురాఏ..
ఏక కహహిం హమ బహుత న జానహిం. ఆపుహి పరమ ధన్య కరి మానహిం..
తే పుని పున్యపుంజ హమ లేఖే. జే దేఖహిం దేఖిహహిం జిన్హ దేఖే..

10.1.120

चौपाई
ససి కర సమ సుని గిరా తుమ్హారీ. మిటా మోహ సరదాతప భారీ..
తుమ్హ కృపాల సబు సంసఉ హరేఊ. రామ స్వరుప జాని మోహి పరేఊ..
నాథ కృపాఅబ గయఉ బిషాదా. సుఖీ భయఉప్రభు చరన ప్రసాదా..
అబ మోహి ఆపని కింకరి జానీ. జదపి సహజ జడ నారి అయానీ..
ప్రథమ జో మైం పూఛా సోఇ కహహూ. జౌం మో పర ప్రసన్న ప్రభు అహహూ..
రామ బ్రహ్మ చినమయ అబినాసీ. సర్బ రహిత సబ ఉర పుర బాసీ..
నాథ ధరేఉ నరతను కేహి హేతూ. మోహి సముఝాఇ కహహు బృషకేతూ..
ఉమా బచన సుని పరమ బినీతా. రామకథా పర ప్రీతి పునీతా..

9.7.120

चौपाई
கஹேஉக்யாந ஸித்தாஂத பு஀ாஈ. ஸுநஹு பகதி மநி கை ப்ரபுதாஈ..
ராம பகதி சிஂதாமநி ஸுஂதர. பஸஇ கருட஀ ஜாகே உர அஂதர..
பரம ப்ரகாஸ ரூப திந ராதீ. நஹிஂ கசு சஹிஅ திஆ கரித பாதீ..
மோஹ தரித்ர நிகட நஹிஂ ஆவா. லோப பாத நஹிஂ தாஹி பு஀ாவா..
ப்ரபல அபித்யா தம மிடி ஜாஈ. ஹாரஹிஂ ஸகல ஸலப ஸமுதாஈ..
கல காமாதி நிகட நஹிஂ ஜாஹீஂ. பஸஇ பகதி ஜாகே உர மாஹீஂ..
கரல ஸுதாஸம அரி ஹித ஹோஈ. தேஹி மநி பிநு ஸுக பாவ ந கோஈ..
ப்யாபஹிஂ மாநஸ ரோக ந பாரீ. ஜிந்ஹ கே பஸ ஸப ஜீவ துகாரீ..
ராம பகதி மநி உர பஸ ஜாகேஂ. துக லவலேஸ ந ஸபநேஹுதாகேஂ..

9.6.120

चौपाई
துரத பிமாந தஹாசலி ஆவா. தஂடக பந ஜஹபரம ஸுஹாவா..
குஂபஜாதி முநிநாயக நாநா. கஏ ராமு ஸப கேஂ அஸ்தாநா..
ஸகல ரிஷிந்ஹ ஸந பாஇ அஸீஸா. சித்ரகூட ஆஏ ஜகதீஸா..
தஹகரி முநிந்ஹ கேர ஸஂதோஷா. சலா பிமாநு தஹாதே சோகா..
பஹுரி ராம ஜாநகிஹி தேகாஈ. ஜமுநா கலி மல ஹரநி ஸுஹாஈ..
புநி தேகீ ஸுரஸரீ புநீதா. ராம கஹா ப்ரநாம கரு ஸீதா..
தீரதபதி புநி தேகு ப்ரயாகா. நிரகத ஜந்ம கோடி அக பாகா..
தேகு பரம பாவநி புநி பேநீ. ஹரநி ஸோக ஹரி லோக நிஸேநீ..
புநி தேகு அவதபுரீ அதி பாவநி. த்ரிபித தாப பவ ரோக நஸாவநி...

9.2.120

चौपाई
ஜௌஂ ஏ கஂத மூல பல காஹீஂ. பாதி ஸுதாதி அஸந ஜக மாஹீஂ..
ஏக கஹஹிஂ ஏ ஸஹஜ ஸுஹாஏ. ஆபு ப்ரகட பஏ பிதி ந பநாஏ..
ஜஹலகி பேத கஹீ பிதி கரநீ. ஷ்ரவந நயந மந கோசர பரநீ..
தேகஹு கோஜி புஅந தஸ சாரீ. கஹஅஸ புருஷ கஹாஅஸி நாரீ..
இந்ஹஹி தேகி பிதி மநு அநுராகா. படதர ஜோக பநாவை லாகா..
கீந்ஹ பஹுத ஷ்ரம ஐக ந ஆஏ. தேஹிஂ இரிஷா பந ஆநி துராஏ..
ஏக கஹஹிஂ ஹம பஹுத ந ஜாநஹிஂ. ஆபுஹி பரம தந்ய கரி மாநஹிஂ..
தே புநி புந்யபுஂஜ ஹம லேகே. ஜே தேகஹிஂ தேகிஹஹிஂ ஜிந்ஹ தேகே..

9.1.120

चौपाई
ஸஸி கர ஸம ஸுநி கிரா தும்ஹாரீ. மிடா மோஹ ஸரதாதப பாரீ..
தும்ஹ கரிபால ஸபு ஸஂஸஉ ஹரேஊ. ராம ஸ்வருப ஜாநி மோஹி பரேஊ..
நாத கரிபாஅப கயஉ பிஷாதா. ஸுகீ பயஉப்ரபு சரந ப்ரஸாதா..
அப மோஹி ஆபநி கிஂகரி ஜாநீ. ஜதபி ஸஹஜ ஜட நாரி அயாநீ..
ப்ரதம ஜோ மைஂ பூசா ஸோஇ கஹஹூ. ஜௌஂ மோ பர ப்ரஸந்ந ப்ரபு அஹஹூ..
ராம ப்ரஹ்ம சிநமய அபிநாஸீ. ஸர்ப ரஹித ஸப உர புர பாஸீ..
நாத தரேஉ நரதநு கேஹி ஹேதூ. மோஹி ஸமு஀ாஇ கஹஹு பரிஷகேதூ..
உமா பசந ஸுநி பரம பிநீதா. ராமகதா பர ப்ரீதி புநீதா..

8.7.120

चौपाई
kahēuom gyāna siddhāṃta bujhāī. sunahu bhagati mani kai prabhutāī..
rāma bhagati ciṃtāmani suṃdara. basai garuḍa jākē ura aṃtara..
parama prakāsa rūpa dina rātī. nahiṃ kachu cahia diā ghṛta bātī..
mōha daridra nikaṭa nahiṃ āvā. lōbha bāta nahiṃ tāhi bujhāvā..
prabala abidyā tama miṭi jāī. hārahiṃ sakala salabha samudāī..
khala kāmādi nikaṭa nahiṃ jāhīṃ. basai bhagati jākē ura māhīṃ..
garala sudhāsama ari hita hōī. tēhi mani binu sukha pāva na kōī..

8.6.120

चौपाई
turata bimāna tahāom cali āvā. daṃḍaka bana jahaom parama suhāvā..
kuṃbhajādi munināyaka nānā. gaē rāmu saba kēṃ asthānā..
sakala riṣinha sana pāi asīsā. citrakūṭa āē jagadīsā..
tahaom kari muninha kēra saṃtōṣā. calā bimānu tahāom tē cōkhā..
bahuri rāma jānakihi dēkhāī. jamunā kali mala harani suhāī..
puni dēkhī surasarī punītā. rāma kahā pranāma karu sītā..
tīrathapati puni dēkhu prayāgā. nirakhata janma kōṭi agha bhāgā..
dēkhu parama pāvani puni bēnī. harani sōka hari lōka nisēnī..

Pages

Subscribe to RSS - 120