10.7.123

चौपाई
శ్లోక వినిచ్శ్రితం వదామి తే న అన్యథా వచాంసి మే.
హరిం నరా భజన్తి యేతిదుస్తరం తరన్తి తే..122గ..
కహేఉనాథ హరి చరిత అనూపా. బ్యాస సమాస స్వమతి అనురుపా..
శ్రుతి సిద్ధాంత ఇహఇ ఉరగారీ. రామ భజిఅ సబ కాజ బిసారీ..
ప్రభు రఘుపతి తజి సేఇఅ కాహీ. మోహి సే సఠ పర మమతా జాహీ..
తుమ్హ బిగ్యానరూప నహిం మోహా. నాథ కీన్హి మో పర అతి ఛోహా..
పూఛిహురామ కథా అతి పావని. సుక సనకాది సంభు మన భావని..
సత సంగతి దుర్లభ సంసారా. నిమిష దండ భరి ఏకఉ బారా..
దేఖు గరుడనిజ హృదయబిచారీ. మైం రఘుబీర భజన అధికారీ..
సకునాధమ సబ భాి అపావన. ప్రభు మోహి కీన్హ బిదిత జగ పావన..

दोहा/सोरठा
ఆజు ధన్య మైం ధన్య అతి జద్యపి సబ బిధి హీన.
నిజ జన జాని రామ మోహి సంత సమాగమ దీన..123క..
నాథ జథామతి భాషేఉరాఖేఉనహిం కఛు గోఇ.
చరిత సింధు రఘునాయక థాహ కి పావఇ కోఇ..123..

Kaanda: 

Type: 

Language: 

Verse Number: