123

10.7.123

चौपाई
శ్లోక వినిచ్శ్రితం వదామి తే న అన్యథా వచాంసి మే.
హరిం నరా భజన్తి యేతిదుస్తరం తరన్తి తే..122గ..
కహేఉనాథ హరి చరిత అనూపా. బ్యాస సమాస స్వమతి అనురుపా..
శ్రుతి సిద్ధాంత ఇహఇ ఉరగారీ. రామ భజిఅ సబ కాజ బిసారీ..
ప్రభు రఘుపతి తజి సేఇఅ కాహీ. మోహి సే సఠ పర మమతా జాహీ..
తుమ్హ బిగ్యానరూప నహిం మోహా. నాథ కీన్హి మో పర అతి ఛోహా..
పూఛిహురామ కథా అతి పావని. సుక సనకాది సంభు మన భావని..
సత సంగతి దుర్లభ సంసారా. నిమిష దండ భరి ఏకఉ బారా..
దేఖు గరుడనిజ హృదయబిచారీ. మైం రఘుబీర భజన అధికారీ..

10.2.123

चौपाई
ఆగే రాము లఖను బనే పాఛేం. తాపస బేష బిరాజత కాఛేం..
ఉభయ బీచ సియ సోహతి కైసే. బ్రహ్మ జీవ బిచ మాయా జైసే..
బహురి కహఉఛబి జసి మన బసఈ. జను మధు మదన మధ్య రతి లసఈ..
ఉపమా బహురి కహఉజియజోహీ. జను బుధ బిధు బిచ రోహిని సోహీ..
ప్రభు పద రేఖ బీచ బిచ సీతా. ధరతి చరన మగ చలతి సభీతా..
సీయ రామ పద అంక బరాఏ లఖన చలహిం మగు దాహిన లాఏ.
రామ లఖన సియ ప్రీతి సుహాఈ. బచన అగోచర కిమి కహి జాఈ..
ఖగ మృగ మగన దేఖి ఛబి హోహీం. లిఏ చోరి చిత రామ బటోహీం..

10.1.123

चौपाई
ముకుత న భఏ హతే భగవానా. తీని జనమ ద్విజ బచన ప్రవానా..
ఏక బార తిన్హ కే హిత లాగీ. ధరేఉ సరీర భగత అనురాగీ..
కస్యప అదితి తహాపితు మాతా. దసరథ కౌసల్యా బిఖ్యాతా..
ఏక కలప ఏహి బిధి అవతారా. చరిత్ర పవిత్ర కిఏ సంసారా..
ఏక కలప సుర దేఖి దుఖారే. సమర జలంధర సన సబ హారే..
సంభు కీన్హ సంగ్రామ అపారా. దనుజ మహాబల మరఇ న మారా..
పరమ సతీ అసురాధిప నారీ. తేహి బల తాహి న జితహిం పురారీ..

दोहा/सोरठा
ఛల కరి టారేఉ తాసు బ్రత ప్రభు సుర కారజ కీన్హ..
జబ తేహి జానేఉ మరమ తబ శ్రాప కోప కరి దీన్హ..123..

9.7.123

चौपाई
ஷ்லோக விநிச்ஷ்ரிதஂ வதாமி தே ந அந்யதா வசாஂஸி மே.
ஹரிஂ நரா பஜந்தி யேதிதுஸ்தரஂ தரந்தி தே..122க..
கஹேஉநாத ஹரி சரித அநூபா. ப்யாஸ ஸமாஸ ஸ்வமதி அநுருபா..
ஷ்ருதி ஸித்தாஂத இஹஇ உரகாரீ. ராம பஜிஅ ஸப காஜ பிஸாரீ..
ப்ரபு ரகுபதி தஜி ஸேஇஅ காஹீ. மோஹி ஸே ஸட பர மமதா ஜாஹீ..
தும்ஹ பிக்யாநரூப நஹிஂ மோஹா. நாத கீந்ஹி மோ பர அதி சோஹா..
பூசிஹுராம கதா அதி பாவநி. ஸுக ஸநகாதி ஸஂபு மந பாவநி..
ஸத ஸஂகதி துர்லப ஸஂஸாரா. நிமிஷ தஂட பரி ஏகஉ பாரா..
தேகு கருட஀ நிஜ ஹரிதயபிசாரீ. மைஂ ரகுபீர பஜந அதிகாரீ..

9.2.123

चौपाई
ஆகே ராமு லகநு பநே பாசேஂ. தாபஸ பேஷ பிராஜத காசேஂ..
உபய பீச ஸிய ஸோஹதி கைஸே. ப்ரஹ்ம ஜீவ பிச மாயா ஜைஸே..
பஹுரி கஹஉசபி ஜஸி மந பஸஈ. ஜநு மது மதந மத்ய ரதி லஸஈ..
உபமா பஹுரி கஹஉஜியஜோஹீ. ஜநு புத பிது பிச ரோஹிநி ஸோஹீ..
ப்ரபு பத ரேக பீச பிச ஸீதா. தரதி சரந மக சலதி ஸபீதா..
ஸீய ராம பத அஂக பராஏ லகந சலஹிஂ மகு தாஹிந லாஏ.
ராம லகந ஸிய ப்ரீதி ஸுஹாஈ. பசந அகோசர கிமி கஹி ஜாஈ..
கக மரிக மகந தேகி சபி ஹோஹீஂ. லிஏ சோரி சித ராம படோஹீஂ..

9.1.123

चौपाई
முகுத ந பஏ ஹதே பகவாநா. தீநி ஜநம த்விஜ பசந ப்ரவாநா..
ஏக பார திந்ஹ கே ஹித லாகீ. தரேஉ ஸரீர பகத அநுராகீ..
கஸ்யப அதிதி தஹாபிது மாதா. தஸரத கௌஸல்யா பிக்யாதா..
ஏக கலப ஏஹி பிதி அவதாரா. சரித்ர பவித்ர கிஏ ஸஂஸாரா..
ஏக கலப ஸுர தேகி துகாரே. ஸமர ஜலஂதர ஸந ஸப ஹாரே..
ஸஂபு கீந்ஹ ஸஂக்ராம அபாரா. தநுஜ மஹாபல மரஇ ந மாரா..
பரம ஸதீ அஸுராதிப நாரீ. தேஹி பல தாஹி ந ஜிதஹிஂ புராரீ..

दोहा/सोरठा
சல கரி டாரேஉ தாஸு ப்ரத ப்ரபு ஸுர காரஜ கீந்ஹ..
ஜப தேஹி ஜாநேஉ மரம தப ஷ்ராப கோப கரி தீந்ஹ..123..

8.7.123

चौपाई
kahēuom nātha hari carita anūpā. byāsa samāsa svamati anurupā..
śruti siddhāṃta ihai uragārī. rāma bhajia saba kāja bisārī..
prabhu raghupati taji sēia kāhī. mōhi sē saṭha para mamatā jāhī..
tumha bigyānarūpa nahiṃ mōhā. nātha kīnhi mō para ati chōhā..
pūchihuom rāma kathā ati pāvani. suka sanakādi saṃbhu mana bhāvani..
sata saṃgati durlabha saṃsārā. nimiṣa daṃḍa bhari ēkau bārā..
dēkhu garuḍa nija hṛdayaom bicārī. maiṃ raghubīra bhajana adhikārī..

8.2.123

चौपाई
āgē rāmu lakhanu banē pāchēṃ. tāpasa bēṣa birājata kāchēṃ..
ubhaya bīca siya sōhati kaisē. brahma jīva bica māyā jaisē..
bahuri kahauom chabi jasi mana basaī. janu madhu madana madhya rati lasaī..
upamā bahuri kahauom jiyaom jōhī. janu budha bidhu bica rōhini sōhī..
prabhu pada rēkha bīca bica sītā. dharati carana maga calati sabhītā..
sīya rāma pada aṃka barāēom. lakhana calahiṃ magu dāhina lāēom..
rāma lakhana siya prīti suhāī. bacana agōcara kimi kahi jāī..

8.1.123

चौपाई
mukuta na bhaē hatē bhagavānā. tīni janama dvija bacana pravānā..
ēka bāra tinha kē hita lāgī. dharēu sarīra bhagata anurāgī..
kasyapa aditi tahāom pitu mātā. dasaratha kausalyā bikhyātā..
ēka kalapa ēhi bidhi avatārā. caritra pavitra kiē saṃsārā..
ēka kalapa sura dēkhi dukhārē. samara jalaṃdhara sana saba hārē..
saṃbhu kīnha saṃgrāma apārā. danuja mahābala marai na mārā..
parama satī asurādhipa nārī. tēhi bala tāhi na jitahiṃ purārī..

7.7.123

चौपाई
ਸ਼੍ਲੋਕ ਵਿਨਿਚ੍ਸ਼੍ਰਿਤਂ ਵਦਾਮਿ ਤੇ ਨ ਅਨ੍ਯਥਾ ਵਚਾਂਸਿ ਮੇ।
ਹਰਿਂ ਨਰਾ ਭਜਨ੍ਤਿ ਯੇਤਿਦੁਸ੍ਤਰਂ ਤਰਨ੍ਤਿ ਤੇ।।122ਗ।।
ਕਹੇਉਨਾਥ ਹਰਿ ਚਰਿਤ ਅਨੂਪਾ। ਬ੍ਯਾਸ ਸਮਾਸ ਸ੍ਵਮਤਿ ਅਨੁਰੁਪਾ।।
ਸ਼੍ਰੁਤਿ ਸਿਦ੍ਧਾਂਤ ਇਹਇ ਉਰਗਾਰੀ। ਰਾਮ ਭਜਿਅ ਸਬ ਕਾਜ ਬਿਸਾਰੀ।।
ਪ੍ਰਭੁ ਰਘੁਪਤਿ ਤਜਿ ਸੇਇਅ ਕਾਹੀ। ਮੋਹਿ ਸੇ ਸਠ ਪਰ ਮਮਤਾ ਜਾਹੀ।।
ਤੁਮ੍ਹ ਬਿਗ੍ਯਾਨਰੂਪ ਨਹਿਂ ਮੋਹਾ। ਨਾਥ ਕੀਨ੍ਹਿ ਮੋ ਪਰ ਅਤਿ ਛੋਹਾ।।
ਪੂਛਿਹੁਰਾਮ ਕਥਾ ਅਤਿ ਪਾਵਨਿ। ਸੁਕ ਸਨਕਾਦਿ ਸਂਭੁ ਮਨ ਭਾਵਨਿ।।
ਸਤ ਸਂਗਤਿ ਦੁਰ੍ਲਭ ਸਂਸਾਰਾ। ਨਿਮਿਸ਼ ਦਂਡ ਭਰਿ ਏਕਉ ਬਾਰਾ।।
ਦੇਖੁ ਗਰੁਡ਼ ਨਿਜ ਹਰਿਦਯਬਿਚਾਰੀ। ਮੈਂ ਰਘੁਬੀਰ ਭਜਨ ਅਧਿਕਾਰੀ।।

Pages

Subscribe to RSS - 123