10.7.124

चौपाई
సుమిరి రామ కే గున గన నానా. పుని పుని హరష భుసుండి సుజానా..
మహిమా నిగమ నేతి కరి గాఈ. అతులిత బల ప్రతాప ప్రభుతాఈ..
సివ అజ పూజ్య చరన రఘురాఈ. మో పర కృపా పరమ మృదులాఈ..
అస సుభాఉ కహుసునఉన దేఖఉ కేహి ఖగేస రఘుపతి సమ లేఖఉ.
సాధక సిద్ధ బిముక్త ఉదాసీ. కబి కోబిద కృతగ్య సంన్యాసీ..
జోగీ సూర సుతాపస గ్యానీ. ధర్మ నిరత పండిత బిగ్యానీ..
తరహిం న బిను సేఏమమ స్వామీ. రామ నమామి నమామి నమామీ..
సరన గఏమో సే అఘ రాసీ. హోహిం సుద్ధ నమామి అబినాసీ..

दोहा/सोरठा
జాసు నామ భవ భేషజ హరన ఘోర త్రయ సూల.
సో కృపాలు మోహి తో పర సదా రహఉ అనుకూల..124క..
సుని భుసుండి కే బచన సుభ దేఖి రామ పద నేహ.
బోలేఉ ప్రేమ సహిత గిరా గరుడబిగత సందేహ..124ఖ..

Kaanda: 

Type: 

Language: 

Verse Number: