124

10.7.124

चौपाई
సుమిరి రామ కే గున గన నానా. పుని పుని హరష భుసుండి సుజానా..
మహిమా నిగమ నేతి కరి గాఈ. అతులిత బల ప్రతాప ప్రభుతాఈ..
సివ అజ పూజ్య చరన రఘురాఈ. మో పర కృపా పరమ మృదులాఈ..
అస సుభాఉ కహుసునఉన దేఖఉ కేహి ఖగేస రఘుపతి సమ లేఖఉ.
సాధక సిద్ధ బిముక్త ఉదాసీ. కబి కోబిద కృతగ్య సంన్యాసీ..
జోగీ సూర సుతాపస గ్యానీ. ధర్మ నిరత పండిత బిగ్యానీ..
తరహిం న బిను సేఏమమ స్వామీ. రామ నమామి నమామి నమామీ..
సరన గఏమో సే అఘ రాసీ. హోహిం సుద్ధ నమామి అబినాసీ..

10.2.124

चौपाई
అజహుజాసు ఉర సపనేహుకాఊ. బసహులఖను సియ రాము బటాఊ..
రామ ధామ పథ పాఇహి సోఈ. జో పథ పావ కబహుముని కోఈ..
తబ రఘుబీర శ్రమిత సియ జానీ. దేఖి నికట బటు సీతల పానీ..
తహబసి కంద మూల ఫల ఖాఈ. ప్రాత నహాఇ చలే రఘురాఈ..
దేఖత బన సర సైల సుహాఏ. బాలమీకి ఆశ్రమ ప్రభు ఆఏ..
రామ దీఖ ముని బాసు సుహావన. సుందర గిరి కానను జలు పావన..
సరని సరోజ బిటప బన ఫూలే. గుంజత మంజు మధుప రస భూలే..
ఖగ మృగ బిపుల కోలాహల కరహీం. బిరహిత బైర ముదిత మన చరహీం..

10.1.124

चौपाई
తాసు శ్రాప హరి దీన్హ ప్రమానా. కౌతుకనిధి కృపాల భగవానా..
తహాజలంధర రావన భయఊ. రన హతి రామ పరమ పద దయఊ..
ఏక జనమ కర కారన ఏహా. జేహి లాగి రామ ధరీ నరదేహా..
ప్రతి అవతార కథా ప్రభు కేరీ. సును ముని బరనీ కబిన్హ ఘనేరీ..
నారద శ్రాప దీన్హ ఏక బారా. కలప ఏక తేహి లగి అవతారా..
గిరిజా చకిత భఈ సుని బానీ. నారద బిష్నుభగత పుని గ్యాని..
కారన కవన శ్రాప ముని దీన్హా. కా అపరాధ రమాపతి కీన్హా..
యహ ప్రసంగ మోహి కహహు పురారీ. ముని మన మోహ ఆచరజ భారీ..

9.7.124

चौपाई
ஸுமிரி ராம கே குந கந நாநா. புநி புநி ஹரஷ புஸுஂடி ஸுஜாநா..
மஹிமா நிகம நேதி கரி காஈ. அதுலித பல ப்ரதாப ப்ரபுதாஈ..
ஸிவ அஜ பூஜ்ய சரந ரகுராஈ. மோ பர கரிபா பரம மரிதுலாஈ..
அஸ ஸுபாஉ கஹுஸுநஉந தேகஉ கேஹி ககேஸ ரகுபதி ஸம லேகஉ.
ஸாதக ஸித்த பிமுக்த உதாஸீ. கபி கோபித கரிதக்ய ஸஂந்யாஸீ..
ஜோகீ ஸூர ஸுதாபஸ க்யாநீ. தர்ம நிரத பஂடித பிக்யாநீ..
தரஹிஂ ந பிநு ஸேஏமம ஸ்வாமீ. ராம நமாமி நமாமி நமாமீ..
ஸரந கஏமோ ஸே அக ராஸீ. ஹோஹிஂ ஸுத்த நமாமி அபிநாஸீ..

9.2.124

चौपाई
அஜஹுஜாஸு உர ஸபநேஹுகாஊ. பஸஹுலகநு ஸிய ராமு படாஊ..
ராம தாம பத பாஇஹி ஸோஈ. ஜோ பத பாவ கபஹுமுநி கோஈ..
தப ரகுபீர ஷ்ரமித ஸிய ஜாநீ. தேகி நிகட படு ஸீதல பாநீ..
தஹபஸி கஂத மூல பல காஈ. ப்ராத நஹாஇ சலே ரகுராஈ..
தேகத பந ஸர ஸைல ஸுஹாஏ. பாலமீகி ஆஷ்ரம ப்ரபு ஆஏ..
ராம தீக முநி பாஸு ஸுஹாவந. ஸுஂதர கிரி காநநு ஜலு பாவந..
ஸரநி ஸரோஜ பிடப பந பூலே. குஂஜத மஂஜு மதுப ரஸ பூலே..
கக மரிக பிபுல கோலாஹல கரஹீஂ. பிரஹித பைர முதித மந சரஹீஂ..

9.1.124

चौपाई
தாஸு ஷ்ராப ஹரி தீந்ஹ ப்ரமாநா. கௌதுகநிதி கரிபால பகவாநா..
தஹாஜலஂதர ராவந பயஊ. ரந ஹதி ராம பரம பத தயஊ..
ஏக ஜநம கர காரந ஏஹா. ஜேஹி லாகி ராம தரீ நரதேஹா..
ப்ரதி அவதார கதா ப்ரபு கேரீ. ஸுநு முநி பரநீ கபிந்ஹ கநேரீ..
நாரத ஷ்ராப தீந்ஹ ஏக பாரா. கலப ஏக தேஹி லகி அவதாரா..
கிரிஜா சகித பஈ ஸுநி பாநீ. நாரத பிஷ்நுபகத புநி க்யாநி..
காரந கவந ஷ்ராப முநி தீந்ஹா. கா அபராத ரமாபதி கீந்ஹா..
யஹ ப்ரஸஂக மோஹி கஹஹு புராரீ. முநி மந மோஹ ஆசரஜ பாரீ..

8.7.124

चौपाई
sumiri rāma kē guna gana nānā. puni puni haraṣa bhusuṃḍi sujānā..
mahimā nigama nēti kari gāī. atulita bala pratāpa prabhutāī..
siva aja pūjya carana raghurāī. mō para kṛpā parama mṛdulāī..
asa subhāu kahuom sunauom na dēkhauom. kēhi khagēsa raghupati sama lēkhauom..
sādhaka siddha bimukta udāsī. kabi kōbida kṛtagya saṃnyāsī..
jōgī sūra sutāpasa gyānī. dharma nirata paṃḍita bigyānī..
tarahiṃ na binu sēēom mama svāmī. rāma namāmi namāmi namāmī..
sarana gaēom mō sē agha rāsī. hōhiṃ suddha namāmi abināsī..

8.2.124

चौपाई
ajahuom jāsu ura sapanēhuom kāū. basahuom lakhanu siya rāmu baṭāū..
rāma dhāma patha pāihi sōī. jō patha pāva kabahuom muni kōī..
taba raghubīra śramita siya jānī. dēkhi nikaṭa baṭu sītala pānī..
tahaom basi kaṃda mūla phala khāī. prāta nahāi calē raghurāī..
dēkhata bana sara saila suhāē. bālamīki āśrama prabhu āē..
rāma dīkha muni bāsu suhāvana. suṃdara giri kānanu jalu pāvana..
sarani sarōja biṭapa bana phūlē. guṃjata maṃju madhupa rasa bhūlē..

8.1.124

चौपाई
tāsu śrāpa hari dīnha pramānā. kautukanidhi kṛpāla bhagavānā..
tahāom jalaṃdhara rāvana bhayaū. rana hati rāma parama pada dayaū..
ēka janama kara kārana ēhā. jēhi lāgi rāma dharī naradēhā..
prati avatāra kathā prabhu kērī. sunu muni baranī kabinha ghanērī..
nārada śrāpa dīnha ēka bārā. kalapa ēka tēhi lagi avatārā..
girijā cakita bhaī suni bānī. nārada biṣnubhagata puni gyāni..
kārana kavana śrāpa muni dīnhā. kā aparādha ramāpati kīnhā..
yaha prasaṃga mōhi kahahu purārī. muni mana mōha ācaraja bhārī..

7.7.124

चौपाई
ਸੁਮਿਰਿ ਰਾਮ ਕੇ ਗੁਨ ਗਨ ਨਾਨਾ। ਪੁਨਿ ਪੁਨਿ ਹਰਸ਼ ਭੁਸੁਂਡਿ ਸੁਜਾਨਾ।।
ਮਹਿਮਾ ਨਿਗਮ ਨੇਤਿ ਕਰਿ ਗਾਈ। ਅਤੁਲਿਤ ਬਲ ਪ੍ਰਤਾਪ ਪ੍ਰਭੁਤਾਈ।।
ਸਿਵ ਅਜ ਪੂਜ੍ਯ ਚਰਨ ਰਘੁਰਾਈ। ਮੋ ਪਰ ਕਰਿਪਾ ਪਰਮ ਮਰਿਦੁਲਾਈ।।
ਅਸ ਸੁਭਾਉ ਕਹੁਸੁਨਉਨ ਦੇਖਉ ਕੇਹਿ ਖਗੇਸ ਰਘੁਪਤਿ ਸਮ ਲੇਖਉ।
ਸਾਧਕ ਸਿਦ੍ਧ ਬਿਮੁਕ੍ਤ ਉਦਾਸੀ। ਕਬਿ ਕੋਬਿਦ ਕਰਿਤਗ੍ਯ ਸਂਨ੍ਯਾਸੀ।।
ਜੋਗੀ ਸੂਰ ਸੁਤਾਪਸ ਗ੍ਯਾਨੀ। ਧਰ੍ਮ ਨਿਰਤ ਪਂਡਿਤ ਬਿਗ੍ਯਾਨੀ।।
ਤਰਹਿਂ ਨ ਬਿਨੁ ਸੇਏਮਮ ਸ੍ਵਾਮੀ। ਰਾਮ ਨਮਾਮਿ ਨਮਾਮਿ ਨਮਾਮੀ।।
ਸਰਨ ਗਏਮੋ ਸੇ ਅਘ ਰਾਸੀ। ਹੋਹਿਂ ਸੁਦ੍ਧ ਨਮਾਮਿ ਅਬਿਨਾਸੀ।।

Pages

Subscribe to RSS - 124