10.7.126

चौपाई
కహేఉపరమ పునీత ఇతిహాసా. సునత శ్రవన ఛూటహిం భవ పాసా..
ప్రనత కల్పతరు కరునా పుంజా. ఉపజఇ ప్రీతి రామ పద కంజా..
మన క్రమ బచన జనిత అఘ జాఈ. సునహిం జే కథా శ్రవన మన లాఈ..
తీర్థాటన సాధన సముదాఈ. జోగ బిరాగ గ్యాన నిపునాఈ..
నానా కర్మ ధర్మ బ్రత దానా. సంజమ దమ జప తప మఖ నానా..
భూత దయా ద్విజ గుర సేవకాఈ. బిద్యా బినయ బిబేక బడఈ..
జహలగి సాధన బేద బఖానీ. సబ కర ఫల హరి భగతి భవానీ..
సో రఘునాథ భగతి శ్రుతి గాఈ. రామ కృపాకాహూఏక పాఈ..

दोहा/सोरठा
ముని దుర్లభ హరి భగతి నర పావహిం బినహిం ప్రయాస.
జే యహ కథా నిరంతర సునహిం మాని బిస్వాస..126..

Kaanda: 

Type: 

Language: 

Verse Number: