126

10.7.126

चौपाई
కహేఉపరమ పునీత ఇతిహాసా. సునత శ్రవన ఛూటహిం భవ పాసా..
ప్రనత కల్పతరు కరునా పుంజా. ఉపజఇ ప్రీతి రామ పద కంజా..
మన క్రమ బచన జనిత అఘ జాఈ. సునహిం జే కథా శ్రవన మన లాఈ..
తీర్థాటన సాధన సముదాఈ. జోగ బిరాగ గ్యాన నిపునాఈ..
నానా కర్మ ధర్మ బ్రత దానా. సంజమ దమ జప తప మఖ నానా..
భూత దయా ద్విజ గుర సేవకాఈ. బిద్యా బినయ బిబేక బడఈ..
జహలగి సాధన బేద బఖానీ. సబ కర ఫల హరి భగతి భవానీ..
సో రఘునాథ భగతి శ్రుతి గాఈ. రామ కృపాకాహూఏక పాఈ..

10.2.126

चौपाई
దేఖి పాయ మునిరాయ తుమ్హారే. భఏ సుకృత సబ సుఫల హమారే..
అబ జహరాఉర ఆయసు హోఈ. ముని ఉదబేగు న పావై కోఈ..
ముని తాపస జిన్హ తేం దుఖు లహహీం. తే నరేస బిను పావక దహహీం..
మంగల మూల బిప్ర పరితోషూ. దహఇ కోటి కుల భూసుర రోషూ..
అస జియజాని కహిఅ సోఇ ఠాఊ సియ సౌమిత్రి సహిత జహజాఊ.
తహరచి రుచిర పరన తృన సాలా. బాసు కరౌ కఛు కాల కృపాలా..
సహజ సరల సుని రఘుబర బానీ. సాధు సాధు బోలే ముని గ్యానీ..
కస న కహహు అస రఘుకులకేతూ. తుమ్హ పాలక సంతత శ్రుతి సేతూ..

10.1.126

चौपाई
తేహి ఆశ్రమహిం మదన జబ గయఊ. నిజ మాయాబసంత నిరమయఊ..
కుసుమిత బిబిధ బిటప బహురంగా. కూజహిం కోకిల గుంజహి భృంగా..
చలీ సుహావని త్రిబిధ బయారీ. కామ కృసాను బఢవనిహారీ..
రంభాదిక సురనారి నబీనా . సకల అసమసర కలా ప్రబీనా..
కరహిం గాన బహు తాన తరంగా. బహుబిధి క్రీడి పాని పతంగా..
దేఖి సహాయ మదన హరషానా. కీన్హేసి పుని ప్రపంచ బిధి నానా..
కామ కలా కఛు మునిహి న బ్యాపీ. నిజ భయడరేఉ మనోభవ పాపీ..
సీమ కి చాి సకఇ కోఉ తాసు. బడరఖవార రమాపతి జాసూ..

9.7.126

चौपाई
கஹேஉபரம புநீத இதிஹாஸா. ஸுநத ஷ்ரவந சூடஹிஂ பவ பாஸா..
ப்ரநத கல்பதரு கருநா புஂஜா. உபஜஇ ப்ரீதி ராம பத கஂஜா..
மந க்ரம பசந ஜநித அக ஜாஈ. ஸுநஹிஂ ஜே கதா ஷ்ரவந மந லாஈ..
தீர்தாடந ஸாதந ஸமுதாஈ. ஜோக பிராக க்யாந நிபுநாஈ..
நாநா கர்ம தர்ம ப்ரத தாநா. ஸஂஜம தம ஜப தப மக நாநா..
பூத தயா த்விஜ குர ஸேவகாஈ. பித்யா பிநய பிபேக பட஀ாஈ..
ஜஹலகி ஸாதந பேத பகாநீ. ஸப கர பல ஹரி பகதி பவாநீ..
ஸோ ரகுநாத பகதி ஷ்ருதி காஈ. ராம கரிபாகாஹூஏக பாஈ..

9.2.126

चौपाई
தேகி பாய முநிராய தும்ஹாரே. பஏ ஸுகரித ஸப ஸுபல ஹமாரே..
அப ஜஹராஉர ஆயஸு ஹோஈ. முநி உதபேகு ந பாவை கோஈ..
முநி தாபஸ ஜிந்ஹ தேஂ துகு லஹஹீஂ. தே நரேஸ பிநு பாவக தஹஹீஂ..
மஂகல மூல பிப்ர பரிதோஷூ. தஹஇ கோடி குல பூஸுர ரோஷூ..
அஸ ஜியஜாநி கஹிஅ ஸோஇ டாஊ ஸிய ஸௌமித்ரி ஸஹித ஜஹஜாஊ.
தஹரசி ருசிர பரந தரிந ஸாலா. பாஸு கரௌ கசு கால கரிபாலா..
ஸஹஜ ஸரல ஸுநி ரகுபர பாநீ. ஸாது ஸாது போலே முநி க்யாநீ..
கஸ ந கஹஹு அஸ ரகுகுலகேதூ. தும்ஹ பாலக ஸஂதத ஷ்ருதி ஸேதூ..

9.1.126

चौपाई
தேஹி ஆஷ்ரமஹிஂ மதந ஜப கயஊ. நிஜ மாயாபஸஂத நிரமயஊ..
குஸுமித பிபித பிடப பஹுரஂகா. கூஜஹிஂ கோகில குஂஜஹி பரிஂகா..
சலீ ஸுஹாவநி த்ரிபித பயாரீ. காம கரிஸாநு பட஀ாவநிஹாரீ..
ரஂபாதிக ஸுரநாரி நபீநா . ஸகல அஸமஸர கலா ப்ரபீநா..
கரஹிஂ காந பஹு தாந தரஂகா. பஹுபிதி க்ரீட஀ஹி பாநி பதஂகா..
தேகி ஸஹாய மதந ஹரஷாநா. கீந்ஹேஸி புநி ப்ரபஂச பிதி நாநா..
காம கலா கசு முநிஹி ந ப்யாபீ. நிஜ பயடரேஉ மநோபவ பாபீ..
ஸீம கி சாி ஸகஇ கோஉ தாஸு. பட஀ ரகவார ரமாபதி ஜாஸூ..

8.7.126

चौपाई
kahēuom parama punīta itihāsā. sunata śravana chūṭahiṃ bhava pāsā..
pranata kalpataru karunā puṃjā. upajai prīti rāma pada kaṃjā..
mana krama bacana janita agha jāī. sunahiṃ jē kathā śravana mana lāī..
tīrthāṭana sādhana samudāī. jōga birāga gyāna nipunāī..
nānā karma dharma brata dānā. saṃjama dama japa tapa makha nānā..
bhūta dayā dvija gura sēvakāī. bidyā binaya bibēka baḍaāī..
jahaom lagi sādhana bēda bakhānī. saba kara phala hari bhagati bhavānī..

8.2.126

चौपाई
dēkhi pāya munirāya tumhārē. bhaē sukṛta saba suphala hamārē..
aba jahaom rāura āyasu hōī. muni udabēgu na pāvai kōī..
muni tāpasa jinha tēṃ dukhu lahahīṃ. tē narēsa binu pāvaka dahahīṃ..
maṃgala mūla bipra paritōṣū. dahai kōṭi kula bhūsura rōṣū..
asa jiyaom jāni kahia sōi ṭhāūom. siya saumitri sahita jahaom jāūom..
tahaom raci rucira parana tṛna sālā. bāsu karau kachu kāla kṛpālā..
sahaja sarala suni raghubara bānī. sādhu sādhu bōlē muni gyānī..

8.1.126

चौपाई
tēhi āśramahiṃ madana jaba gayaū. nija māyāom basaṃta niramayaū..
kusumita bibidha biṭapa bahuraṃgā. kūjahiṃ kōkila guṃjahi bhṛṃgā..
calī suhāvani tribidha bayārī. kāma kṛsānu baḍhaāvanihārī..
raṃbhādika suranāri nabīnā . sakala asamasara kalā prabīnā..
karahiṃ gāna bahu tāna taraṃgā. bahubidhi krīḍahi pāni pataṃgā..
dēkhi sahāya madana haraṣānā. kīnhēsi puni prapaṃca bidhi nānā..
kāma kalā kachu munihi na byāpī. nija bhayaom ḍarēu manōbhava pāpī..

7.7.126

चौपाई
ਕਹੇਉਪਰਮ ਪੁਨੀਤ ਇਤਿਹਾਸਾ। ਸੁਨਤ ਸ਼੍ਰਵਨ ਛੂਟਹਿਂ ਭਵ ਪਾਸਾ।।
ਪ੍ਰਨਤ ਕਲ੍ਪਤਰੁ ਕਰੁਨਾ ਪੁਂਜਾ। ਉਪਜਇ ਪ੍ਰੀਤਿ ਰਾਮ ਪਦ ਕਂਜਾ।।
ਮਨ ਕ੍ਰਮ ਬਚਨ ਜਨਿਤ ਅਘ ਜਾਈ। ਸੁਨਹਿਂ ਜੇ ਕਥਾ ਸ਼੍ਰਵਨ ਮਨ ਲਾਈ।।
ਤੀਰ੍ਥਾਟਨ ਸਾਧਨ ਸਮੁਦਾਈ। ਜੋਗ ਬਿਰਾਗ ਗ੍ਯਾਨ ਨਿਪੁਨਾਈ।।
ਨਾਨਾ ਕਰ੍ਮ ਧਰ੍ਮ ਬ੍ਰਤ ਦਾਨਾ। ਸਂਜਮ ਦਮ ਜਪ ਤਪ ਮਖ ਨਾਨਾ।।
ਭੂਤ ਦਯਾ ਦ੍ਵਿਜ ਗੁਰ ਸੇਵਕਾਈ। ਬਿਦ੍ਯਾ ਬਿਨਯ ਬਿਬੇਕ ਬਡ਼ਾਈ।।
ਜਹਲਗਿ ਸਾਧਨ ਬੇਦ ਬਖਾਨੀ। ਸਬ ਕਰ ਫਲ ਹਰਿ ਭਗਤਿ ਭਵਾਨੀ।।
ਸੋ ਰਘੁਨਾਥ ਭਗਤਿ ਸ਼੍ਰੁਤਿ ਗਾਈ। ਰਾਮ ਕਰਿਪਾਕਾਹੂਏਕ ਪਾਈ।।

Pages

Subscribe to RSS - 126