10.7.129

चौपाई 
రామ కథా గిరిజా మైం బరనీ. కలి మల సమని మనోమల హరనీ.. 
సంసృతి రోగ సజీవన మూరీ. రామ కథా గావహిం శ్రుతి సూరీ..
ఏహి మహరుచిర సప్త సోపానా. రఘుపతి భగతి కేర పంథానా.. 
అతి హరి కృపా జాహి పర హోఈ. పాఉదేఇ ఏహిం మారగ సోఈ..
మన కామనా సిద్ధి నర పావా. జే యహ కథా కపట తజి గావా.. 
కహహిం సునహిం అనుమోదన కరహీం. తే గోపద ఇవ భవనిధి తరహీం..
సుని సబ కథా హృదయఅతి భాఈ. గిరిజా బోలీ గిరా సుహాఈ.. 
నాథ కృపామమ గత సందేహా. రామ చరన ఉపజేఉ నవ నేహా..


दोहा/सोरठा
మైం కృతకృత్య భఇఉఅబ తవ ప్రసాద బిస్వేస. 
ఉపజీ రామ భగతి దృఢబీతే సకల కలేస..129..

Kaanda: 

Type: 

Language: 

Verse Number: