129

10.7.129

चौपाई 
రామ కథా గిరిజా మైం బరనీ. కలి మల సమని మనోమల హరనీ.. 
సంసృతి రోగ సజీవన మూరీ. రామ కథా గావహిం శ్రుతి సూరీ..
ఏహి మహరుచిర సప్త సోపానా. రఘుపతి భగతి కేర పంథానా.. 
అతి హరి కృపా జాహి పర హోఈ. పాఉదేఇ ఏహిం మారగ సోఈ..
మన కామనా సిద్ధి నర పావా. జే యహ కథా కపట తజి గావా.. 
కహహిం సునహిం అనుమోదన కరహీం. తే గోపద ఇవ భవనిధి తరహీం..
సుని సబ కథా హృదయఅతి భాఈ. గిరిజా బోలీ గిరా సుహాఈ.. 

10.2.129

चौपाई
ప్రభు ప్రసాద సుచి సుభగ సుబాసా. సాదర జాసు లహఇ నిత నాసా..
తుమ్హహి నిబేదిత భోజన కరహీం. ప్రభు ప్రసాద పట భూషన ధరహీం..
సీస నవహిం సుర గురు ద్విజ దేఖీ. ప్రీతి సహిత కరి బినయ బిసేషీ..
కర నిత కరహిం రామ పద పూజా. రామ భరోస హృదయనహి దూజా..
చరన రామ తీరథ చలి జాహీం. రామ బసహు తిన్హ కే మన మాహీం..
మంత్రరాజు నిత జపహిం తుమ్హారా. పూజహిం తుమ్హహి సహిత పరివారా..
తరపన హోమ కరహిం బిధి నానా. బిప్ర జేవా దేహిం బహు దానా..
తుమ్హ తేం అధిక గురహి జియజానీ. సకల భాయసేవహిం సనమానీ..

10.1.129

चौपाई
నారద కహేఉ సహిత అభిమానా. కృపా తుమ్హారి సకల భగవానా..
కరునానిధి మన దీఖ బిచారీ. ఉర అంకురేఉ గరబ తరు భారీ..
బేగి సో మై డారిహఉఉఖారీ. పన హమార సేవక హితకారీ..
ముని కర హిత మమ కౌతుక హోఈ. అవసి ఉపాయ కరబి మై సోఈ..
తబ నారద హరి పద సిర నాఈ. చలే హృదయఅహమితి అధికాఈ..
శ్రీపతి నిజ మాయా తబ ప్రేరీ. సునహు కఠిన కరనీ తేహి కేరీ..
సును ముని మోహ హోఇ మన తాకేం. గ్యాన బిరాగ హృదయ నహిం జాకే..
బ్రహ్మచరజ బ్రత రత మతిధీరా. తుమ్హహి కి కరఇ మనోభవ పీరా..

9.7.129

चौपाई
ராம கதா கிரிஜா மைஂ பரநீ. கலி மல ஸமநி மநோமல ஹரநீ..
ஸஂஸரிதி ரோக ஸஜீவந மூரீ. ராம கதா காவஹிஂ ஷ்ருதி ஸூரீ..
ஏஹி மஹருசிர ஸப்த ஸோபாநா. ரகுபதி பகதி கேர பஂதாநா..
அதி ஹரி கரிபா ஜாஹி பர ஹோஈ. பாஉதேஇ ஏஹிஂ மாரக ஸோஈ..
மந காமநா ஸித்தி நர பாவா. ஜே யஹ கதா கபட தஜி காவா..
கஹஹிஂ ஸுநஹிஂ அநுமோதந கரஹீஂ. தே கோபத இவ பவநிதி தரஹீஂ..
ஸுநி ஸப கதா ஹரிதயஅதி பாஈ. கிரிஜா போலீ கிரா ஸுஹாஈ..
நாத கரிபாமம கத ஸஂதேஹா. ராம சரந உபஜேஉ நவ நேஹா..

9.2.129

चौपाई
ப்ரபு ப்ரஸாத ஸுசி ஸுபக ஸுபாஸா. ஸாதர ஜாஸு லஹஇ நித நாஸா..
தும்ஹஹி நிபேதித போஜந கரஹீஂ. ப்ரபு ப்ரஸாத பட பூஷந தரஹீஂ..
ஸீஸ நவஹிஂ ஸுர குரு த்விஜ தேகீ. ப்ரீதி ஸஹித கரி பிநய பிஸேஷீ..
கர நித கரஹிஂ ராம பத பூஜா. ராம பரோஸ ஹரிதயநஹி தூஜா..
சரந ராம தீரத சலி ஜாஹீஂ. ராம பஸஹு திந்ஹ கே மந மாஹீஂ..
மஂத்ரராஜு நித ஜபஹிஂ தும்ஹாரா. பூஜஹிஂ தும்ஹஹி ஸஹித பரிவாரா..
தரபந ஹோம கரஹிஂ பிதி நாநா. பிப்ர ஜேவா தேஹிஂ பஹு தாநா..
தும்ஹ தேஂ அதிக குரஹி ஜியஜாநீ. ஸகல பாயஸேவஹிஂ ஸநமாநீ..

9.1.129

चौपाई
நாரத கஹேஉ ஸஹித அபிமாநா. கரிபா தும்ஹாரி ஸகல பகவாநா..
கருநாநிதி மந தீக பிசாரீ. உர அஂகுரேஉ கரப தரு பாரீ..
பேகி ஸோ மை டாரிஹஉஉகாரீ. பந ஹமார ஸேவக ஹிதகாரீ..
முநி கர ஹித மம கௌதுக ஹோஈ. அவஸி உபாய கரபி மை ஸோஈ..
தப நாரத ஹரி பத ஸிர நாஈ. சலே ஹரிதயஅஹமிதி அதிகாஈ..
ஷ்ரீபதி நிஜ மாயா தப ப்ரேரீ. ஸுநஹு கடிந கரநீ தேஹி கேரீ..
ஸுநு முநி மோஹ ஹோஇ மந தாகேஂ. க்யாந பிராக ஹரிதய நஹிஂ ஜாகே..
ப்ரஹ்மசரஜ ப்ரத ரத மதிதீரா. தும்ஹஹி கி கரஇ மநோபவ பீரா..

8.7.129

चौपाई
rāma kathā girijā maiṃ baranī. kali mala samani manōmala haranī..
saṃsṛti rōga sajīvana mūrī. rāma kathā gāvahiṃ śruti sūrī..
ēhi mahaom rucira sapta sōpānā. raghupati bhagati kēra paṃthānā..
ati hari kṛpā jāhi para hōī. pāuom dēi ēhiṃ māraga sōī..
mana kāmanā siddhi nara pāvā. jē yaha kathā kapaṭa taji gāvā..
kahahiṃ sunahiṃ anumōdana karahīṃ. tē gōpada iva bhavanidhi tarahīṃ..
suni saba kathā hṛdayaom ati bhāī. girijā bōlī girā suhāī..
nātha kṛpāom mama gata saṃdēhā. rāma carana upajēu nava nēhā..

8.2.129

चौपाई
prabhu prasāda suci subhaga subāsā. sādara jāsu lahai nita nāsā..
tumhahi nibēdita bhōjana karahīṃ. prabhu prasāda paṭa bhūṣana dharahīṃ..
sīsa navahiṃ sura guru dvija dēkhī. prīti sahita kari binaya bisēṣī..
kara nita karahiṃ rāma pada pūjā. rāma bharōsa hṛdayaom nahi dūjā..
carana rāma tīratha cali jāhīṃ. rāma basahu tinha kē mana māhīṃ..
maṃtrarāju nita japahiṃ tumhārā. pūjahiṃ tumhahi sahita parivārā..
tarapana hōma karahiṃ bidhi nānā. bipra jēvāomi dēhiṃ bahu dānā..

8.1.129

चौपाई
sunu muni mōha hōi mana tākēṃ. gyāna birāga hṛdaya nahiṃ jākē.. 
brahmacaraja brata rata matidhīrā. tumhahi ki karai manōbhava pīrā..
nārada kahēu sahita abhimānā. kṛpā tumhāri sakala bhagavānā..
karunānidhi mana dīkha bicārī. ura aṃkurēu garaba taru bhārī..
bēgi sō mai ḍārihauom ukhārī. pana hamāra sēvaka hitakārī..
muni kara hita mama kautuka hōī. avasi upāya karabi mai sōī..
taba nārada hari pada sira nāī. calē hṛdayaom ahamiti adhikāī..

7.7.129

चौपाई
ਰਾਮ ਕਥਾ ਗਿਰਿਜਾ ਮੈਂ ਬਰਨੀ। ਕਲਿ ਮਲ ਸਮਨਿ ਮਨੋਮਲ ਹਰਨੀ।।
ਸਂਸਰਿਤਿ ਰੋਗ ਸਜੀਵਨ ਮੂਰੀ। ਰਾਮ ਕਥਾ ਗਾਵਹਿਂ ਸ਼੍ਰੁਤਿ ਸੂਰੀ।।
ਏਹਿ ਮਹਰੁਚਿਰ ਸਪ੍ਤ ਸੋਪਾਨਾ। ਰਘੁਪਤਿ ਭਗਤਿ ਕੇਰ ਪਂਥਾਨਾ।।
ਅਤਿ ਹਰਿ ਕਰਿਪਾ ਜਾਹਿ ਪਰ ਹੋਈ। ਪਾਉਦੇਇ ਏਹਿਂ ਮਾਰਗ ਸੋਈ।।
ਮਨ ਕਾਮਨਾ ਸਿਦ੍ਧਿ ਨਰ ਪਾਵਾ। ਜੇ ਯਹ ਕਥਾ ਕਪਟ ਤਜਿ ਗਾਵਾ।।
ਕਹਹਿਂ ਸੁਨਹਿਂ ਅਨੁਮੋਦਨ ਕਰਹੀਂ। ਤੇ ਗੋਪਦ ਇਵ ਭਵਨਿਧਿ ਤਰਹੀਂ।।
ਸੁਨਿ ਸਬ ਕਥਾ ਹਰਿਦਯਅਤਿ ਭਾਈ। ਗਿਰਿਜਾ ਬੋਲੀ ਗਿਰਾ ਸੁਹਾਈ।।
ਨਾਥ ਕਰਿਪਾਮਮ ਗਤ ਸਂਦੇਹਾ। ਰਾਮ ਚਰਨ ਉਪਜੇਉ ਨਵ ਨੇਹਾ।।

Pages

Subscribe to RSS - 129