10.7.130

चौपाई
యహ సుభ సంభు ఉమా సంబాదా. సుఖ సంపాదన సమన బిషాదా..
భవ భంజన గంజన సందేహా. జన రంజన సజ్జన ప్రియ ఏహా..
రామ ఉపాసక జే జగ మాహీం. ఏహి సమ ప్రియ తిన్హ కే కఛు నాహీం..
రఘుపతి కృపాజథామతి గావా. మైం యహ పావన చరిత సుహావా..
ఏహిం కలికాల న సాధన దూజా. జోగ జగ్య జప తప బ్రత పూజా..
రామహి సుమిరిఅ గాఇఅ రామహి. సంతత సునిఅ రామ గున గ్రామహి..
జాసు పతిత పావన బడబానా. గావహిం కబి శ్రుతి సంత పురానా..
తాహి భజహి మన తజి కుటిలాఈ. రామ భజేం గతి కేహిం నహిం పాఈ..

छंद
పాఈ న కేహిం గతి పతిత పావన రామ భజి సును సఠ మనా.
గనికా అజామిల బ్యాధ గీధ గజాది ఖల తారే ఘనా..
ఆభీర జమన కిరాత ఖస స్వపచాది అతి అఘరూప జే.
కహి నామ బారక తేపి పావన హోహిం రామ నమామి తే..1..
రఘుబంస భూషన చరిత యహ నర కహహిం సునహిం జే గావహీం.
కలి మల మనోమల ధోఇ బిను శ్రమ రామ ధామ సిధావహీం..
సత పంచ చౌపాఈం మనోహర జాని జో నర ఉర ధరై.
దారున అబిద్యా పంచ జనిత బికార శ్రీరఘుబర హరై..2..
సుందర సుజాన కృపా నిధాన అనాథ పర కర ప్రీతి జో.
సో ఏక రామ అకామ హిత నిర్బానప్రద సమ ఆన కో..
జాకీ కృపా లవలేస తే మతిమంద తులసీదాసహూ
పాయో పరమ బిశ్రాము రామ సమాన ప్రభు నాహీం కహూ.3..

दोहा/सोरठा
మో సమ దీన న దీన హిత తుమ్హ సమాన రఘుబీర.
అస బిచారి రఘుబంస మని హరహు బిషమ భవ భీర..130క..
కామిహి నారి పిఆరి జిమి లోభహి ప్రియ జిమి దామ.
తిమి రఘునాథ నిరంతర ప్రియ లాగహు మోహి రామ..130ఖ..

Kaanda: 

Type: 

Language: 

Verse Number: