10.7.75

चौपाई
రామ కృపా ఆపని జడాఈ. కహఉఖగేస సునహు మన లాఈ..
జబ జబ రామ మనుజ తను ధరహీం. భక్త హేతు లీల బహు కరహీం..
తబ తబ అవధపురీ మైం జఊ బాలచరిత బిలోకి హరషాఊ.
జన్మ మహోత్సవ దేఖఉజాఈ. బరష పా తహరహఉలోభాఈ..
ఇష్టదేవ మమ బాలక రామా. సోభా బపుష కోటి సత కామా..
నిజ ప్రభు బదన నిహారి నిహారీ. లోచన సుఫల కరఉఉరగారీ..
లఘు బాయస బపు ధరి హరి సంగా. దేఖఉబాలచరిత బహురంగా..

दोहा/सोरठा
లరికాఈం జహజహఫిరహిం తహతహసంగ ఉడఉ
జూఠని పరఇ అజిర మహసో ఉఠాఇ కరి ఖాఉ.75క..
ఏక బార అతిసయ సబ చరిత కిఏ రఘుబీర.
సుమిరత ప్రభు లీలా సోఇ పులకిత భయఉ సరీర..75ఖ..

Kaanda: 

Type: 

Language: 

Verse Number: