75

10.7.75

चौपाई
రామ కృపా ఆపని జడాఈ. కహఉఖగేస సునహు మన లాఈ..
జబ జబ రామ మనుజ తను ధరహీం. భక్త హేతు లీల బహు కరహీం..
తబ తబ అవధపురీ మైం జఊ బాలచరిత బిలోకి హరషాఊ.
జన్మ మహోత్సవ దేఖఉజాఈ. బరష పా తహరహఉలోభాఈ..
ఇష్టదేవ మమ బాలక రామా. సోభా బపుష కోటి సత కామా..
నిజ ప్రభు బదన నిహారి నిహారీ. లోచన సుఫల కరఉఉరగారీ..
లఘు బాయస బపు ధరి హరి సంగా. దేఖఉబాలచరిత బహురంగా..

10.6.75

चौपाई
మేఘనాద కే మురఛా జాగీ. పితహి బిలోకి లాజ అతి లాగీ..
తురత గయఉ గిరిబర కందరా. కరౌం అజయ మఖ అస మన ధరా..
ఇహాబిభీషన మంత్ర బిచారా. సునహు నాథ బల అతుల ఉదారా..
మేఘనాద మఖ కరఇ అపావన. ఖల మాయావీ దేవ సతావన..
జౌం ప్రభు సిద్ధ హోఇ సో పాఇహి. నాథ బేగి పుని జీతి న జాఇహి..
సుని రఘుపతి అతిసయ సుఖ మానా. బోలే అంగదాది కపి నానా..
లఛిమన సంగ జాహు సబ భాఈ. కరహు బిధంస జగ్య కర జాఈ..
తుమ్హ లఛిమన మారేహు రన ఓహీ. దేఖి సభయ సుర దుఖ అతి మోహీ..
మారేహు తేహి బల బుద్ధి ఉపాఈ. జేహిం ఛీజై నిసిచర సును భాఈ..

10.2.75

चौपाई
పుత్రవతీ జుబతీ జగ సోఈ. రఘుపతి భగతు జాసు సుతు హోఈ..
నతరు బా భలి బాది బిఆనీ. రామ బిముఖ సుత తేం హిత జానీ..
తుమ్హరేహిం భాగ రాము బన జాహీం. దూసర హేతు తాత కఛు నాహీం..
సకల సుకృత కర బడఫలు ఏహూ. రామ సీయ పద సహజ సనేహూ..
రాగ రోషు ఇరిషా మదు మోహూ. జని సపనేహుఇన్హ కే బస హోహూ..
సకల ప్రకార బికార బిహాఈ. మన క్రమ బచన కరేహు సేవకాఈ..
తుమ్హ కహుబన సబ భాి సుపాసూ. స పితు మాతు రాము సియ జాసూ..
జేహిం న రాము బన లహహిం కలేసూ. సుత సోఇ కరేహు ఇహఇ ఉపదేసూ..

10.1.75

चौपाई
అస తపు కాహున కీన్హ భవానీ. భఉ అనేక ధీర ముని గ్యానీ..
అబ ఉర ధరహు బ్రహ్మ బర బానీ. సత్య సదా సంతత సుచి జానీ..
ఆవై పితా బోలావన జబహీం. హఠ పరిహరి ఘర జాఏహు తబహీం..
మిలహిం తుమ్హహి జబ సప్త రిషీసా. జానేహు తబ ప్రమాన బాగీసా..
సునత గిరా బిధి గగన బఖానీ. పులక గాత గిరిజా హరషానీ..
ఉమా చరిత సుందర మైం గావా. సునహు సంభు కర చరిత సుహావా..
జబ తేం సతీ జాఇ తను త్యాగా. తబ సేం సివ మన భయఉ బిరాగా..
జపహిం సదా రఘునాయక నామా. జహతహసునహిం రామ గున గ్రామా..

9.7.75

चौपाई
ராம கரிபா ஆபநி ஜட஀தாஈ. கஹஉககேஸ ஸுநஹு மந லாஈ..
ஜப ஜப ராம மநுஜ தநு தரஹீஂ. பக்த ஹேது லீல பஹு கரஹீஂ..
தப தப அவதபுரீ மைஂ ஜ஀ாஊ பாலசரித பிலோகி ஹரஷாஊ.
ஜந்ம மஹோத்ஸவ தேகஉஜாஈ. பரஷ பா தஹரஹஉலோபாஈ..
இஷ்டதேவ மம பாலக ராமா. ஸோபா பபுஷ கோடி ஸத காமா..
நிஜ ப்ரபு பதந நிஹாரி நிஹாரீ. லோசந ஸுபல கரஉஉரகாரீ..
லகு பாயஸ பபு தரி ஹரி ஸஂகா. தேகஉபாலசரித பஹுரஂகா..

9.6.75

चौपाई
மேகநாத கே முரசா ஜாகீ. பிதஹி பிலோகி லாஜ அதி லாகீ..
துரத கயஉ கிரிபர கஂதரா. கரௌஂ அஜய மக அஸ மந தரா..
இஹாபிபீஷந மஂத்ர பிசாரா. ஸுநஹு நாத பல அதுல உதாரா..
மேகநாத மக கரஇ அபாவந. கல மாயாவீ தேவ ஸதாவந..
ஜௌஂ ப்ரபு ஸித்த ஹோஇ ஸோ பாஇஹி. நாத பேகி புநி ஜீதி ந ஜாஇஹி..
ஸுநி ரகுபதி அதிஸய ஸுக மாநா. போலே அஂகதாதி கபி நாநா..
லசிமந ஸஂக ஜாஹு ஸப பாஈ. கரஹு பிதஂஸ ஜக்ய கர ஜாஈ..
தும்ஹ லசிமந மாரேஹு ரந ஓஹீ. தேகி ஸபய ஸுர துக அதி மோஹீ..
மாரேஹு தேஹி பல புத்தி உபாஈ. ஜேஹிஂ சீஜை நிஸிசர ஸுநு பாஈ..

9.2.75

चौपाई
புத்ரவதீ ஜுபதீ ஜக ஸோஈ. ரகுபதி பகது ஜாஸு ஸுது ஹோஈ..
நதரு பா பலி பாதி பிஆநீ. ராம பிமுக ஸுத தேஂ ஹித ஜாநீ..
தும்ஹரேஹிஂ பாக ராமு பந ஜாஹீஂ. தூஸர ஹேது தாத கசு நாஹீஂ..
ஸகல ஸுகரித கர பட஀ பலு ஏஹூ. ராம ஸீய பத ஸஹஜ ஸநேஹூ..
ராக ரோஷு இரிஷா மது மோஹூ. ஜநி ஸபநேஹுஇந்ஹ கே பஸ ஹோஹூ..
ஸகல ப்ரகார பிகார பிஹாஈ. மந க்ரம பசந கரேஹு ஸேவகாஈ..
தும்ஹ கஹுபந ஸப பாி ஸுபாஸூ. ஸ பிது மாது ராமு ஸிய ஜாஸூ..
ஜேஹிஂ ந ராமு பந லஹஹிஂ கலேஸூ. ஸுத ஸோஇ கரேஹு இஹஇ உபதேஸூ..

9.1.75

चौपाई
அஸ தபு காஹுந கீந்ஹ பவாநீ. பஉ அநேக தீர முநி க்யாநீ..
அப உர தரஹு ப்ரஹ்ம பர பாநீ. ஸத்ய ஸதா ஸஂதத ஸுசி ஜாநீ..
ஆவை பிதா போலாவந ஜபஹீஂ. ஹட பரிஹரி கர ஜாஏஹு தபஹீஂ..
மிலஹிஂ தும்ஹஹி ஜப ஸப்த ரிஷீஸா. ஜாநேஹு தப ப்ரமாந பாகீஸா..
ஸுநத கிரா பிதி ககந பகாநீ. புலக காத கிரிஜா ஹரஷாநீ..
உமா சரித ஸுஂதர மைஂ காவா. ஸுநஹு ஸஂபு கர சரித ஸுஹாவா..
ஜப தேஂ ஸதீ ஜாஇ தநு த்யாகா. தப ஸேஂ ஸிவ மந பயஉ பிராகா..
ஜபஹிஂ ஸதா ரகுநாயக நாமா. ஜஹதஹஸுநஹிஂ ராம குந க்ராமா..

8.7.75

चौपाई
rāma kṛpā āpani jaḍatāī. kahauom khagēsa sunahu mana lāī..
jaba jaba rāma manuja tanu dharahīṃ. bhakta hētu līla bahu karahīṃ..
taba taba avadhapurī maiṃ jaāūom. bālacarita bilōki haraṣāūom..
janma mahōtsava dēkhauom jāī. baraṣa pāomca tahaom rahauom lōbhāī..
iṣṭadēva mama bālaka rāmā. sōbhā bapuṣa kōṭi sata kāmā..
nija prabhu badana nihāri nihārī. lōcana suphala karauom uragārī..
laghu bāyasa bapu dhari hari saṃgā. dēkhauom bālacarita bahuraṃgā..

8.6.75

चौपाई
mēghanāda kē murachā jāgī. pitahi bilōki lāja ati lāgī..
turata gayau giribara kaṃdarā. karauṃ ajaya makha asa mana dharā..
ihāom bibhīṣana maṃtra bicārā. sunahu nātha bala atula udārā..
mēghanāda makha karai apāvana. khala māyāvī dēva satāvana..
jauṃ prabhu siddha hōi sō pāihi. nātha bēgi puni jīti na jāihi..
suni raghupati atisaya sukha mānā. bōlē aṃgadādi kapi nānā..
lachimana saṃga jāhu saba bhāī. karahu bidhaṃsa jagya kara jāī..
tumha lachimana mārēhu rana ōhī. dēkhi sabhaya sura dukha ati mōhī..

Pages

Subscribe to RSS - 75