10.7.90

चौपाई
కోఉ బిశ్రామ కి పావ తాత సహజ సంతోష బిను.
చలై కి జల బిను నావ కోటి జతన పచి పచి మరిఅ..89ఖ..
బిను సంతోష న కామ నసాహీం. కామ అఛత సుఖ సపనేహునాహీం..
రామ భజన బిను మిటహిం కి కామా. థల బిహీన తరు కబహుకి జామా..
బిను బిగ్యాన కి సమతా ఆవఇ. కోఉ అవకాస కి నభ బిను పావఇ..
శ్రద్ధా బినా ధర్మ నహిం హోఈ. బిను మహి గంధ కి పావఇ కోఈ..
బిను తప తేజ కి కర బిస్తారా. జల బిను రస కి హోఇ సంసారా..
సీల కి మిల బిను బుధ సేవకాఈ. జిమి బిను తేజ న రూప గోసాఈ..
నిజ సుఖ బిను మన హోఇ కి థీరా. పరస కి హోఇ బిహీన సమీరా..
కవనిఉ సిద్ధి కి బిను బిస్వాసా. బిను హరి భజన న భవ భయ నాసా..

दोहा/सोरठा
బిను బిస్వాస భగతి నహిం తేహి బిను ద్రవహిం న రాము.
రామ కృపా బిను సపనేహుజీవ న లహ బిశ్రాము..90క..
అస బిచారి మతిధీర తజి కుతర్క సంసయ సకల.
భజహు రామ రఘుబీర కరునాకర సుందర సుఖద..90ఖ..

Kaanda: 

Type: 

Language: 

Verse Number: