90

10.7.90

चौपाई
కోఉ బిశ్రామ కి పావ తాత సహజ సంతోష బిను.
చలై కి జల బిను నావ కోటి జతన పచి పచి మరిఅ..89ఖ..
బిను సంతోష న కామ నసాహీం. కామ అఛత సుఖ సపనేహునాహీం..
రామ భజన బిను మిటహిం కి కామా. థల బిహీన తరు కబహుకి జామా..
బిను బిగ్యాన కి సమతా ఆవఇ. కోఉ అవకాస కి నభ బిను పావఇ..
శ్రద్ధా బినా ధర్మ నహిం హోఈ. బిను మహి గంధ కి పావఇ కోఈ..
బిను తప తేజ కి కర బిస్తారా. జల బిను రస కి హోఇ సంసారా..
సీల కి మిల బిను బుధ సేవకాఈ. జిమి బిను తేజ న రూప గోసాఈ..
నిజ సుఖ బిను మన హోఇ కి థీరా. పరస కి హోఇ బిహీన సమీరా..

10.6.90

चौपाई
అస కహి రథ రఘునాథ చలావా. బిప్ర చరన పంకజ సిరు నావా..
తబ లంకేస క్రోధ ఉర ఛావా. గర్జత తర్జత సన్ముఖ ధావా..
జీతేహు జే భట సంజుగ మాహీం. సును తాపస మైం తిన్హ సమ నాహీం..
రావన నామ జగత జస జానా. లోకప జాకేం బందీఖానా..
ఖర దూషన బిరాధ తుమ్హ మారా. బధేహు బ్యాధ ఇవ బాలి బిచారా..
నిసిచర నికర సుభట సంఘారేహు. కుంభకరన ఘననాదహి మారేహు..
ఆజు బయరు సబు లేఉనిబాహీ. జౌం రన భూప భాజి నహిం జాహీం..
ఆజు కరఉఖలు కాల హవాలే. పరేహు కఠిన రావన కే పాలే..
సుని దుర్బచన కాలబస జానా. బిహి బచన కహ కృపానిధానా..

10.2.90

चौपाई
ఉఠే లఖను ప్రభు సోవత జానీ. కహి సచివహి సోవన మృదు బానీ..
కఛుక దూర సజి బాన సరాసన. జాగన లగే బైఠి బీరాసన..
గు బోలాఇ పాహరూ ప్రతీతీ. ఠావఠా రాఖే అతి ప్రీతీ..
ఆపు లఖన పహిం బైఠేఉ జాఈ. కటి భాథీ సర చాప చఢఈ..
సోవత ప్రభుహి నిహారి నిషాదూ. భయఉ ప్రేమ బస హ్దయబిషాదూ..
తను పులకిత జలు లోచన బహఈ. బచన సప్రేమ లఖన సన కహఈ..
భూపతి భవన సుభాయసుహావా. సురపతి సదను న పటతర పావా..
మనిమయ రచిత చారు చౌబారే. జను రతిపతి నిజ హాథ సారే..

10.1.90

चौपाई
సుని బోలీం ముసకాఇ భవానీ. ఉచిత కహేహు మునిబర బిగ్యానీ..
తుమ్హరేం జాన కాము అబ జారా. అబ లగి సంభు రహే సబికారా..
హమరేం జాన సదా సివ జోగీ. అజ అనవద్య అకామ అభోగీ..
జౌం మైం సివ సేయే అస జానీ. ప్రీతి సమేత కర్మ మన బానీ..
తౌ హమార పన సునహు మునీసా. కరిహహిం సత్య కృపానిధి ఈసా..
తుమ్హ జో కహా హర జారేఉ మారా. సోఇ అతి బడఅబిబేకు తుమ్హారా..
తాత అనల కర సహజ సుభాఊ. హిమ తేహి నికట జాఇ నహిం కాఊ..
గఏసమీప సో అవసి నసాఈ. అసి మన్మథ మహేస కీ నాఈ..

9.7.90

चौपाई
கோஉ பிஷ்ராம கி பாவ தாத ஸஹஜ ஸஂதோஷ பிநு.
சலை கி ஜல பிநு நாவ கோடி ஜதந பசி பசி மரிஅ..89க..
பிநு ஸஂதோஷ ந காம நஸாஹீஂ. காம அசத ஸுக ஸபநேஹுநாஹீஂ..
ராம பஜந பிநு மிடஹிஂ கி காமா. தல பிஹீந தரு கபஹுகி ஜாமா..
பிநு பிக்யாந கி ஸமதா ஆவஇ. கோஉ அவகாஸ கி நப பிநு பாவஇ..
ஷ்ரத்தா பிநா தர்ம நஹிஂ ஹோஈ. பிநு மஹி கஂத கி பாவஇ கோஈ..
பிநு தப தேஜ கி கர பிஸ்தாரா. ஜல பிநு ரஸ கி ஹோஇ ஸஂஸாரா..
ஸீல கி மில பிநு புத ஸேவகாஈ. ஜிமி பிநு தேஜ ந ரூப கோஸாஈ..
நிஜ ஸுக பிநு மந ஹோஇ கி தீரா. பரஸ கி ஹோஇ பிஹீந ஸமீரா..

9.6.90

चौपाई
அஸ கஹி ரத ரகுநாத சலாவா. பிப்ர சரந பஂகஜ ஸிரு நாவா..
தப லஂகேஸ க்ரோத உர சாவா. கர்ஜத தர்ஜத ஸந்முக தாவா..
ஜீதேஹு ஜே பட ஸஂஜுக மாஹீஂ. ஸுநு தாபஸ மைஂ திந்ஹ ஸம நாஹீஂ..
ராவந நாம ஜகத ஜஸ ஜாநா. லோகப ஜாகேஂ பஂதீகாநா..
கர தூஷந பிராத தும்ஹ மாரா. பதேஹு ப்யாத இவ பாலி பிசாரா..
நிஸிசர நிகர ஸுபட ஸஂகாரேஹு. குஂபகரந கநநாதஹி மாரேஹு..
ஆஜு பயரு ஸபு லேஉநிபாஹீ. ஜௌஂ ரந பூப பாஜி நஹிஂ ஜாஹீஂ..
ஆஜு கரஉகலு கால ஹவாலே. பரேஹு கடிந ராவந கே பாலே..
ஸுநி துர்பசந காலபஸ ஜாநா. பிஹி பசந கஹ கரிபாநிதாநா..

9.2.90

चौपाई
உடே லகநு ப்ரபு ஸோவத ஜாநீ. கஹி ஸசிவஹி ஸோவந மரிது பாநீ..
கசுக தூர ஸஜி பாந ஸராஸந. ஜாகந லகே பைடி பீராஸந..
கு போலாஇ பாஹரூ ப்ரதீதீ. டாவடா ராகே அதி ப்ரீதீ..
ஆபு லகந பஹிஂ பைடேஉ ஜாஈ. கடி பாதீ ஸர சாப சட஀ாஈ..
ஸோவத ப்ரபுஹி நிஹாரி நிஷாதூ. பயஉ ப்ரேம பஸ ஹ்தயபிஷாதூ..
தநு புலகித ஜலு லோசந பஹஈ. பசந ஸப்ரேம லகந ஸந கஹஈ..
பூபதி பவந ஸுபாயஸுஹாவா. ஸுரபதி ஸதநு ந படதர பாவா..
மநிமய ரசித சாரு சௌபாரே. ஜநு ரதிபதி நிஜ ஹாத ஸாரே..

9.1.90

चौपाई
ஸுநி போலீஂ முஸகாஇ பவாநீ. உசித கஹேஹு முநிபர பிக்யாநீ..
தும்ஹரேஂ ஜாந காமு அப ஜாரா. அப லகி ஸஂபு ரஹே ஸபிகாரா..
ஹமரேஂ ஜாந ஸதா ஸிவ ஜோகீ. அஜ அநவத்ய அகாம அபோகீ..
ஜௌஂ மைஂ ஸிவ ஸேயே அஸ ஜாநீ. ப்ரீதி ஸமேத கர்ம மந பாநீ..
தௌ ஹமார பந ஸுநஹு முநீஸா. கரிஹஹிஂ ஸத்ய கரிபாநிதி ஈஸா..
தும்ஹ ஜோ கஹா ஹர ஜாரேஉ மாரா. ஸோஇ அதி பட஀ அபிபேகு தும்ஹாரா..
தாத அநல கர ஸஹஜ ஸுபாஊ. ஹிம தேஹி நிகட ஜாஇ நஹிஂ காஊ..
கஏஸமீப ஸோ அவஸி நஸாஈ. அஸி மந்மத மஹேஸ கீ நாஈ..

8.7.90

चौपाई
binu saṃtōṣa na kāma nasāhīṃ. kāma achata sukha sapanēhuom nāhīṃ..
rāma bhajana binu miṭahiṃ ki kāmā. thala bihīna taru kabahuom ki jāmā..
binu bigyāna ki samatā āvai. kōu avakāsa ki nabha binu pāvai..
śraddhā binā dharma nahiṃ hōī. binu mahi gaṃdha ki pāvai kōī..
binu tapa tēja ki kara bistārā. jala binu rasa ki hōi saṃsārā..
sīla ki mila binu budha sēvakāī. jimi binu tēja na rūpa gōsāī..
nija sukha binu mana hōi ki thīrā. parasa ki hōi bihīna samīrā..

8.6.90

चौपाई
asa kahi ratha raghunātha calāvā. bipra carana paṃkaja siru nāvā..
taba laṃkēsa krōdha ura chāvā. garjata tarjata sanmukha dhāvā..
jītēhu jē bhaṭa saṃjuga māhīṃ. sunu tāpasa maiṃ tinha sama nāhīṃ..
rāvana nāma jagata jasa jānā. lōkapa jākēṃ baṃdīkhānā..
khara dūṣana birādha tumha mārā. badhēhu byādha iva bāli bicārā..
nisicara nikara subhaṭa saṃghārēhu. kuṃbhakarana ghananādahi mārēhu..
āju bayaru sabu lēuom nibāhī. jauṃ rana bhūpa bhāji nahiṃ jāhīṃ..

Pages

Subscribe to RSS - 90